مریم رجوی

نگاهی به مصاحبه ی مریم رجوی با تلویزیون اسکای نیوز(عربی) – قسمت دوم و پایانی

دوباره:
" مریم رجوی: من فکر می کنم که این رژیم…بلحاظ رفع تحریم ها و اقتصادی هم آنچه که بدست آورده است اساسا تا الان خرج جنگ سوریه کرده است و برای حفظ بشار اسد در تنور جنگ سوریه ریخته است و تا آنجائیکه به مردم بر می گردد هیچ چیزی به آنها نرسیده است…".
واگر این خرج محدود نسبتا کم را نکند، مجبور خواهد بود که با ازدست رفتن سوریه، درمرزهای خودش ده ها برابر خرج کند وآیا شما این شیوه را دوست تر دارید؟!
 در مورد ایران باید گفت با وجود اینکه هنوز وضع مردم دراین اوضاع بلبشوئی وکارشکنی های مختلف چندان بهبود نیافته، اما بیمه ی همگانی اخیرا رسمیت یافته، ایجاد بنادر، خطوط راه آهن، رسیدن به خودکفائی در تولید گندم و…، موفقیت های قابل توجهی برای کشور ومردمی است که ابرهای تیره ی جنگ بانتایج غیر قابل پیش بینی شده ای که بالای سرش بود که اگر کافی هم نباشد، باعنایت به مدت کوتاهی که دولت حاضر درمسند بوده، راه تنفس برای دولت وملت ایران بازتر شده و اوضاع من حیث المجموع نسبت به گذشته رضایتبخش است.
درادامه:
"… شما می دانید در واقع رژیم نیروهای دست نشانده اش در عراق زیاد بودند با اینحال نتوانست و فکر می کنم که قبل از هر چیز این یک شکست برای رژیم است چونکه خواسته اش این بود که بتواند اینها را در آنجا از بین ببرد چون شرایط جدیدی آغاز شده است بخصوص در رابطه با داخل ایران و تاثیرات مجاهدین در داخل ایران که داریم می بینیم این دوران جدید بنظر من برای رژیم بسیار بسیار بدتر خواهد بود و آثار آنرا خواهیم دید ".
شما ازچه زمانی متوجه شدید که انتقال نیروهایتان به آلبانی مثمر ثمر بوده؟
 اگر حسن نیتی درکارتان بود، چرا درمورد پافشاری هایتان درمورد نگه داشتن آنها درلیبرتی ادامه میدادید واگر غلط بود، چرا این نظر غلط خود را مورد تحلیل وانتقاد قرار نداده اید؟
شما درعرض مدت کوتاهی گفته اید که انتقال بد وسپس خوب بوده است و آیا این نوع برخورد با سرنوشت اعضای نگون بخت،  مسخره آمیز وشارلاتان بازی نیست؟!
 دوباره:
" مریم رجوی: ایرانی که ما در واقع انتظار داریم، آرزو داریم و فکر میکنم در واقع خواسته مردم ایران اینه که در اون تمام آحاد مردم برابر باشند، از حقوق یکسان برخوردار باشن، آزادی، آزادی احزاب آزادی در واقع آزادیهای فردی در همه اقشار و طبقات تامین باشه، در اون برابری زن و مرد تضمین شده باشه. ما اعتقاد داریم که جامعه ای که میخواهد به دمکراسی و پیشرفت دست پیدا کنه باید حتما برابری زن و مرد بخصوص مشارکت فعال و برابر زنان در رهبری سیاسی اون جامعه وجود داشته باشه. ما به جدایی دین از دولت اعتقاد داریم برای ایران فردا (همچنین در واقع در ایران فردا اونی که حرف میزنه رای مردم و اونچه که از صندوقها در می آد، یعنی انتخابات آزاد برای هر در واقع مرحله ای از مجلس موسسان تا سایر در واقع مراحل کار) و همچنین حقوق ملیتها، ملیتها از ملیتهای مختلف در ایران » کرد – لر- بلوچ – اهوازی در واقع و ترک و آذری « و یا پیروان ادیان مختلف باید از حقوق یکسان برخوردار باشند و اهل سنت همچنین و ما اعتقاد داریم که باید حقوق اونها، ‌حقوق در واقع ملیتها در خودمختاری داخلی در چارچوب یک ایران واحد و یکپارچه پاسخ داده بشه".
آیا این برابری شبیه نحوه ی زندگی اعضای عادی  درمقایسه با نحوه ی زندگی شما ومسعود رجوی سابق؟! می باشد؟!
که مثلا شما درفرانسه ودرکاخی مجلل زندگی کنید با جاده ای زیر زمینی به پاریس و ساکنان وقت لیبرتی دربیابان لخت وعور ودرمعرض هر خمپاره ی مشکوکی که ممکن بود دست شما هم دراین مورد درکار باشد؟!
اعضای باند رجوی در بنگال ها بخوابند وزیر گرمای طاقت فرسای عراق به علف کندن و چاله کنی ها وپرکنی های بیمورد بپردازند وشما زیر خنکای دستگاه های تهویه ی خاص مرفهین و… به نقشه کشی برعلیه ایران واعضای خود بپردازید؟!
بعنوان اعضای شورای رهبری قصرها، پارک ها و دریاچه ی مخصوصی برای عیش وتفریح داشته باشید و اسرایی که فکر میکنند همرزم شما هستند، محروم ازاین امکانات باشند؟!
محل خوابتان دراعماق زمین طوری ساخته شود که دربرابر بمب اتمی هم  به همراه شوهر مجهول المکان و مشکوک الوجود آسوده بخوابید و وابستگان بداقبالتان با سنگ یک فلاخن ساده و یا باروت خمپاره ی ضعیف براحتی کشته وزخمی شوند؟!
فعلا مسائل جنسی و داشتن همسر وفرزند  وتناقضی که ازاین بابت بین شما و اعضای ساده وجود دارد، بماند!
به مسئله ی اقلیت ها ی قومی ومذهبی درتشکیلات شما که بپردازیم، وضع را مثل موارد بالا میبینیم.
ما ها حضورا ویا بصورت های دیگر دریافته ایم که هیچ آزادی خاصی برای  این گروه های ملی یا مذهبی وجود ندارد.
بعضی ازآنها با شرط مجاهد نبودن وپیوستن به ارتشی که فکر میکردند آزادیبخش هست، بشما گفته بودند که مجبور به  پیروی از عقاید وایدئولوژی سازمان نیستید و شماها ضمن پذیرفتن محیلانه ای این خواست آنها، بعد اززمان کوتاه دبه آورده وگفتید که مراسم باید یکسان شود وآنها با زبانی سخن بگویند که شما میگویید وما این مسئله را بعنوان یک قومیت غیر فارس، درمکالمات تلفنی با اسرای شما دریافته ایم و دیده ایم که نمیتوانند بزبان مادری سخن بگویند!!
جدا شده ها ازشما، موقع مکالمه با زبان مادری خود، دچار تپق زدن ولکنت زبان میشوند واین امر بخاطر ممنوعیت استعمال زبان مادری بوده  چرا که میبایست بازبان مادری رجوی سخن بگویند!!!
آیا این رفتارها را نادرست میدانید؟ اگر جواب مثبت است، بموجب کدام تحلیل و انتقاد ازخود این تغییر مشی را باطلاع دیگران – حتی اعضای گرفتار و بی اراده ی خود – رسانده اید؟؟!!
یک دروغ ویا یک آرزوی دست نیافتنی:
"… امیدوارم و امیدوارم که ما بتونیم از این نقطه به بعد بخصوص کشورهای منطقه رو فرابخوانیم به یک سیاست قاطع جلوی رژیم چون که دمکراسی در ایران و آزادی برای مردم ایران یک ضرورت صلح و درواقع آرامش برای منطقه هم است و من فکر می کنم قاطعیت جلوی این رژیم یکی از ابتدایی ترین و ضروری ترین قدمهاست ولی تا الان اینجوری نبوده ".
یعنی شما ازعربستان و دیگر گاوان شیرده و مستبد ومرتجع آمریکا میخواهید به برقراری دموکراسی درایران کمک کنند؟!
این کار که با گروه خونی آنها نمیخواند عزیز برادر!
آیا همان دموکراسی را طالب اید که درتشکیلات تان ساری وجاری بود؟!
مشکل اینجاست که اغلب مردم ایران این نوع دموکراسی را نمی پسندند وحتی از آن تنفر شدیدی دارند!!
بازهم:
" مریم رجوی: مقاومت ایران و مردم ایران خواهان صلح، برادری و همزیستی با همه کشورهای برادر و عرب و مسلمان منطقه هستند. زن ستیزی ویژگی برجسته در واقع بنیادگراها و ملاهای حاکم بر ایران است، ما بعنوان اولین قربانیان آن بودیم. بنابرین ما بیشترین انگیزه را داریم برای برقراری صلح، امنیت و برابری، بنابراین من تاکید می کنم که ما اعتقاد داریم که زنان نیروی تغییر هستند، زنان در صف مقدم مقابله با بنیادگرایی و استبداد دینی هستند ".

شما که فعلا دارید نقش نوکری وجاسوسی را برای این همسایگان بازی میکنید، البته که نمی توانید بگویید که بعدها پدرتان را درخواهیم آورد!
اما کارکردتان درمورد زنان، آنقدر سیاه است که بنفع تان بود که حرفی دراین مورد نمی زدید!
شما وهمسر بلاتکیف تان،، اقلا 600نفر از زن های دوستان وهمرزمان رجوی را از شوهر وکودکان شان جدا کرده و دراختیار استفاده ی جنسی وبردگی و  دستگاه شخصیت کشی رجوی قرار دادید!!
آیا با دیگر مردم ایران هم میخواهید چنین کنید؟!
اوکه تا چندی پیش عواطف مادری را ضد ارزش میدانست، با وقاحت خاص خود میگوید:
"…  من هم یادگرفته ام که درحالیکه عواطف مادری هست ولی عواطفی هست که بالاتر از اونه و اونم اینکه همه مادرها در جامعه ایران و در کل منطقه می خواهند امکان داشته باشند که بتوانند با بچه هایشان یک دنیای در واقع آرامشی داشته باشند…".
با توجه به موارد ذکر شده درمورد زنان، نمیخواهم دراین مورد حرف بیشتری مطرح کنم واین یکی را به سعدی می سپارم واوهم لابد خواهد گفت که " عاقلان دانند "!
صابر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا