مردان بی بدیل و نوامیس ایدئولوژیک در تشکیلات به جان هم افتادند

نزاع تشکیلاتی بین مادینه ها و نرینه های رجوی در آلبانی !!! خبری نیست که بشود از کنار آن بی تفاوت رد شد !
خبرهای رسیده از درون تشکیلات رجوی حاکی است در تشکیلاتی که مسعود رجوی مدعی بود ، انضباط آهنین در آن برقرار است ! زنان و مردان بر سر کرسی و مقام به جان هم افتادند !
فروپاشی هژمونی زنان و به دست گرفتن ارکان قدرت به دست مردان ، خبری است که زمانی کسی جرات طرح این موضوع را نداشت ! اما اکنون اتفاق افتاده است !


در حقیقت و در عمق ، این نزاع شدید تشکیلاتی ، نشان می دهد که همه چیز در درون فرقه در حال تلاشی و اضمحلال است !
انقلاب کذائی ایدئولوژیک مریم و مسعود ، که به اجبار به همه تحمیل کرده بودند ، دیگر اکنون در قلب بورژوازی( اروپا) و از جانب انقلاب کرده ها ، هدف گرفته شده است !
شنیده ها از درون مناسبات ، این واقعیت را مهر می زند که همه مردان و زنان به دنبال زندگی و استخلاص از شر مناسبات تحمیلی و امرونهی های شخص مریم رجوی می باشند !
زن و زندگی ! به تضاد روز و مسئله اصلی مردان مبدل گشته است ! مطالبات جنسی از جنس زندگی طلبی سر بازکرده و تشکیلات را در معرض نابودی قرار داده است !
البته این مسئله از خیلی وقت پیش ، یعنی مشخصا از 3 سال قبل ، سرباز کرده بود ، که هر بار با سرکوب سران پیر و فرتوت فرقه ، مواجه شده بود ! اما این بار مسئله جدی شده و مردان ، یقه زن ها را گرفته و آنها را به زیر کشیدند !
حرف اصلی این است که پس از سی سال خاک خوردن در عراق و اسارت در زنجیرهای فرقه ، نتوانستیم کاری بکنیم ، لااقل دیگر در آلبانی این آخر عمری کمی هم زندگی کنیم ! حرف هم در شکل و محتوا درست است ! رهبری هم که وجود ندارد ! هم چیز تمام شده است !
البته همه این مخالفت ها با هژمونی زنان و فرماندهی آنان ، یک ریشه و یک نخ نبات اصلی دارد و آن اینکه همه با به دست گرفتن قدرت و رهبری توسط مریم رجوی حرف و مشکل دارند!
مریم رجوی عرضه اداره فرقه را ندارد ! مسعود رجوی وقتی زنده بود ، با عربده کشی و زندان و شکنجه و زور و اجبار همه را به سکوت وا می داشت ! اما مریم عاجزتر و ذلیل تر از آن است که بتواند ، پاسخ مطالبات برحق مردان و زنان خسته شده از شر تشکیلات را بدهد !
تشکیلات زور و اجباری رجوی به ته راه خود رسیده است ! سرکوب و خفقان فرقه ای در آلبانی جواب نمی دهد !
جامعه رو به رشد و فزاینده جداشده ها هم در آلبانی ، به یک کاتالیزور برای تسریع روند فروپاشی فرقه تبدیل شده است !
فرقه رجوی ، یک جبهه بسته و عقیم است ! نازا است ! به جز دوربسته و باطل اعضای پیر و هواداران رسوب شده در خارجه ، عضو جدید و زنده ندارد!
یکی از اصلی ترین محورهایی که باعث شد کار به این جا بکشد و سران سازمان شکست بخورند و در سرازیری تلاشی کامل قرار بگیرند ، نمایشی بودن همه شعارها و کارهای آنان است !
مجاهدین و شخص آقای مسعود رجوی خائن ! سالها از زنان بعنوان پوشش و محمل و ژست حقوق بشری سوءاستفاده کردند !
مریم رجوی ، از خیلی وقت پیش ،باید علاج این واقعه را می کرد ، انقلاب مریم ! مسئله ای از هیچ کس و هیچ وقت حل نکرده است ! عقیم کردن زنان و تجرد اجباری مردان و زنان چاره نبود ! شاید مرهمی موقت بود ، اما احساسات و غرائز سرکوب شدنی نیست ! در جای جای پادگان های رجوی ، رفتارهای جنسی و چراغ و چشمک های جنسی ، بین مردان و زنان ، جریان داشت !

رجوی هم در پناهگاههای زیرزمینی خود ، هزار کار دیگر می کرد !
تناقض و تضاد شکل و محتوا ، در اصل پدیده شایسته و خوبی نیست ! در تشکیلات رجوی ! همه نگاه می کردند ! ناجور هم نگاه می کردند ! همه در خفا می کردند آنچه را که در عیان ، نهی می کردند ! همه افعال نهی شده در شکلی دیگر ، به وقوع می پیوست ! همه پنهان کاری را یاد گرفته بودند! رفتارها ناصادقانه و پیچیده شده بود ! امروز اگر می بینیم ، تشکیلات فرقه ای رجوی شاهد جنگ خونین کرسی و مقام است ، این حقیقت را آشکار می سازد که هیچ کس خط و خطوط را قبول ندارد ! همه هم حق دارند ، اگر همه چیز درست بود ، باید به نتیجه درستی هم دست پیدا می کردند!
سیل فرار ها و جدائی ها در سال های اخیر ، درسازمانی که مدعی خیلی چیزها بود ، یک فاجعه را نشان می دهد :
نه یک جا ، همه جای کار می لنگد !
وقتی شاهد کثرت جمعیت و ماندگاری تمام نفرات در یک جمع نیستیم ، این همه نشان از فقدان حقانیت و اصالت آن جمع می دهد !
سازمانی که سنگ بنایش ، با دروغ و فریب گذاشته شود ، رهبر یک حرف بزند و در خفا یک کاردیگر بکند ، سرانجامی چنین شوم در انتظارش بوده و خواهد بود !
فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.