بازهم نمایش خیمه شب بازی در جمع تعدادی آواره ی بی خانمان

طبق معمول هر ساله صرف پول های به دست آمده از خیانت و گدایی در اروپا و نمایش موجودیت فرقه تروریستی رجوی و جمع آوری تعدادی ایرانی و غیر ایرانی خارجه نشین و بی خانمان و تعدادی سخنران اجاره ای و تکرار سیرک مریم قجر دردی از ریزش و فروپاشی نیروهای اسیر به جان آمده دوا نخواهد کرد.

مریم قجر فکر می کند با این برنامه ها می تواند سرپوشی بر خیانت و جنایتشان بگذارد و در دل ملت شریف ایران جا باز کند؟! آیا مریم قجر عضدانلو همسر سوم رجوی فراری از شوهای مسخره و گردهمایی های هر ساله اش نتیجه ای حاصل کرده که آن را تکرار می کند.
همه می دانیم که تلاش بی وقفه مریم قجر و هزینه های سنگین جمع آوری تعدادی کارتون خواب ، برای آرام کردن نیروهای وارفته اش در قرارگاه اشرف3 در آلبانی است. زهی خیال باطل! نیروهای به ستوه آمده از ظلم فرقه ضد بشری و بیگانه پرست رجوی هیچ چیز آرامشان نمی کند جز رهایی از اسارت ذهنی و جسمی این دراکولاهای خون آشام ( مریم و مسعود )، پس بزک کردن مریم در سیرک هرساله خود جز بی آبرویی و منفور شدن پیش ایرانیان داخل و خارج کشور دستاوردی به همراه نخواهد داشت.
جمله ی تکراری و کلیشه ای مریم قجر، توهم سرنگونیست که سال ها است تکرار می شود و نتیجه ای نداشته است.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.