بيلان يكساله خيانت يا بيانيه بيست و شمشين سالگرد شورا

بيلان يكساله خيانت يا بيانيه بيست و شمشين سالگرد شورا

انجمن نجات – دفتر استان مازندران
صمد نظري 12/6/1386

شوراي به اصطلاح ملي مقاومت طي بيانيه اي 11 صفحه اي بيانيه اي را منتشر كرد كه بيشتر جنبه سوز و گداز ناشي از شكست سياستهاي غلط و جلو گيري استعفاي اعضاي آن مي باشد.
شورا در شرايطي اين بيلان كاري!! را انتشار داد كه اعضاي غير مجاهد آن سياستهاي ضد مردمي و خائنانه آن را شديدا مورد انتقاد قرار داده و در صدد خروج از آن ميباشد.
بر همين اساس تا به حال اعضاي زيادي از آن جدا شده كه خروج سال گذشته خانم هشترودي از چهر ه هاي سرشناس شورا و خروج شادروان خانم الهه از آن جمله است.
بنا بر اخبار رسيده از درون شورا تعدادي از اعضاي معترض كه قصد خروج دارند بدليل فضاي پيش آمده مستمرا سيا ستهاي در پيش گرفته شورا را مورد انتقاد قرار داده و در مرحله خروج قرار دارند.
اين افراد كه از سالهاي اوليه اختلافاتي بنيادين با رجوي بر سر نحوه انتخاب اعضا و تعداد اعضاي مجاهد ( بيش از 51 درصد ) و شيوه هاي سياست گذاري آن داشتند ؛ امروز ديگر تاب و تحمل عملكرد هاي وطن فروشانه شوراي دست ساز رجوي را نداشته و آن را مورد انتقاد قرار مي دهند.
هر چند كه رجوي و مريم تاكنون مطلبي را مستقيما به زبان خود و بر عليه آنان نياوردند ولي اخيرا مشاهده شده است كه سايتهاي اقماري فرقه يكه تازي كرده و حملاتي را هر چند پنهان و آشكار به اعضاي معترض و در شرف خروج مي كنند كه چه بسا در آينده نزديك شاهد استعفاي تعداد ديگري از اعضاي قديمي آنان باشيم
در چنين شرايطي مريم (رئيس جمهور خود انتصابي و دائم العمر شورا ) كه كليت شورا نيز در او و تعدادي از زنان و مردان مجاهد خلاصه مي شود؛براي خالي نبودن عريضه بيانيه شورا را در سالگرد تاسيس آن منتشر نموده اند تا بوي تعفن مردگي شورا را بپوشاند.
اين بيانيه كه د رسه بند انتشار يافته است نكات و مطالب تكراري گذشته است كه به دليل نداشتن رهنمود و راه كاريهاي مناسب براي مردم ؛بيشتر به پيامهاي گذشته رجوي و اطلاعيه هاي سالهاي قبل خود استناد كرده اند.
-آنانكه براي همشيه قافيه را باخته اند در اولين سطر تحليل خود تحت عنوان مشكل اصلي مردم ايران چيست زندگي مردم شريف ايران را حيواني خوانده اند د رصورتيكه بنا به اخبار رسيده از داخل مناسبات شورا آنان خود در يك زندگي حيواني در كشورهاي اروپا ئي و آمريكائي غوطه ورند و……
اعضاي شورا در اين بيانيه با استناد به بيانيه هاي سالهاي قبل ؛ حق همگان دانستند تا در مخالفت با شورا و يا سازمان مجاهدين ؛ مي توانند آزادانه انتقاد كنند.
*بايد به نويسندگان اين بيانيه گفت حداقل ما اعضاي سابق مجاهدين انتقادات آزادانه به سازمان را عينا در اشرف ديديم يا بهتر است بنويسم لمس!!! كرديم. آنانكه روزي جرات كردند تا به گوشه هائي از عملكرد خائنانه فرقه انتقاد كنند سر از شكنجه گاه و زندان و اعدام و حتي زندان ابوغريب د رآوردند.
* بايد از اعضاي دموكرات!! شورا پرسيد چرا و به چه دليل علي زركش و تعدادي از اعضاي سابق شورا در عمليات سرنگوني ( بعنوان راننده ) به كشتن داده شدند ؟
*چرا مهدي افتخاري ( فرماند ه فرار رجوي به پاريس ) در آشپز خانه قرار گاه اشرف در حال پوست كندن پياز و بادمجان است ؟
*آيا مي توانيم از اعضاي دموكرات شورا بپرسيم كه معني انتقاد آزادانه!! در فرهنگ شما ( فرقه ) چيست ؟
* آيا مي توانيم بپرسيم كه چند نفر از اعضاي شورا تا به حال توانستند انتقاد آزادانه از مناسبات داخلي خودتان بكنند و در شورا بمانند ؟
* تا به حال چند نفر از اعضاي شورا بدليل عدم رعايت و نپرداختن حق و حقوقشان ؛ از شما جدا شدند ؟ و چند نفر هم در حال مخدوش كردن مرزبنديها با رژيم هستند!!! ؟
* آيا تا به حال به كسي ( خارج از خود ) اجازه انتقاد داده ايد كه او مزدور رژيم جمهوري اسلامي نباشد!!؟
* آيا هيچ احساس مسئوليتي در قبال انتقادات از خود شما باقي مانده است تا منتظر جواب باشيم ؟
بازي با كلمات واطلاعيه و بيانيه ها هرگز نمي تواند خونهاي ريخته شده شيعيان و اكراد عراقي را بپوشاند. تا كنون هيچ خيانت و جنايتي مشمول مرور زمان نشده است تا جنايت شما دومي آن باشد!!.
درطول تاريخ هيچ جنايتكاري نتوانسته است از دست عدالت فرار كند و همانطوريكه آدمكشهاي هيتلر سالهاي سال بعد از جنگ جهاني دوم توسط دادگاههاي جنايت جنگي محاكمه و مجازات شدند.
* در بند دوم اين بيانيه از پيشروي راه حل سوم يا ( پيشروي در خيانت و وطن فروشي ) صحبت شده است ؛ بايد گفت تا قبل از سقوط ديكتاتور عراق و خلع سلاح فرقه ؛ رجوي هر روز طي نطق و سخنراني و تحليل در صدد سرنگوني از طريق ارتش خود بود بدنبال سقوط صدام در يك چرخش 180 درجه اي استراتژي مبارزه مسلحانه را پائين گذاشته و به تبليغ راه حل سوم رياست جمهوري انتصابي خود افتاده است ،و براي دموكرات نشان دادن خود نزد كشور هاي اروپائي و آمريكا تا مفرغ درگرداب خيانت و وطن فروشي فرو رفته ودر اولين قدم اسرار هسته اي خلق ايران را به نمايش گذاشته است.
آنان كه تجربه وطن فروشي را در زمان جنگ هشت ساله عليه مردم ايران داشته اند ، اينبار با دست بازتري به خدمت!!! مردم ايران رفتند.
– بايد توجه داشت كه فعاليت شورا در خارجه صرفا به جاسوسي خلاصه ميشود ، چون در داخل كشور هيچ سمپات و هواداري ندارند تا فعاليتي به نام آنان صورت پذيرد.
براي صحت ادعاي فوق و ميزان پيشرفت فعاليت به اصطلاح سازمان يافته شورا
( بال سياسي فرقه در خارج ) در داخل كشور به بيلان كاري آنان مندرج در بيانيه توجه كنيد :
….. نيروهاي مقاومت سازمان يافته در داخل كشور…. توانستند با شعارنويسي و نصب پلاكارد در بزرگراهها و كوهستانها ي اطراف شهرها!!!….. و با توزيع جزوه ها و اوراق تبليغي و…… برنامه هاي شورا و هم چنين با دامن زدن به اعتراضات و….. نقش مداخله گر و اثرگذار ايفا كنند.
و…. اين حركتها ي اعتراضي…. نشانه پيشرفت آلترناتيو دموكراتيك و راه حل سوم در ميان مردم… است.
البته اين شعر و شعارهاي تو خالي ياد آور دوران سالهاي 62و 63 در داخل كشور است كه رجوي براي فعال كردن اعضاي قطع شده دستور چنين اقداماتي را مي داد و براي انگيزه دادن نفرات شكست خورده اطلاعيه هاي مجعول و گنگ از فعاليتهاي تبليغي و ايذائي در داخل كشور را مي داد.
در اينجا بايد از بيانيه نويسان ودبيران شورائي پرسيد در طول سال گذشته در كجاي ايران اعتراضات جدي به وقوع پيوست كه توسط عاليجنابان از پاريس و…. سازماندهي و هدايت شده باشد!!
همانطوريكه فوقا اشاره شد دروغ و وارونه دوزي ،رهبرگمشده تان مي باشد كه تا به حال نيز راه به جائي نبرده است و هميشه دستشان د رنزد ملت ايران رو شده است.
– در قسمتي ديگر از بيانيه ( صفحه 5 ) فريبكارانه هرگونه مداخله نظامي در ايران و يا هر گونه آلترناتيو سازي از جانب قدرتهاي بزرگ!! را محكوم مي كنند. آنانكه در طول جنگ عراق عليه ايران وطن فروشي نيروهاي سازمان درجبهه ها و در داخل كشور را تائيد و زبان گوياي ارتش سازمان دراروپا و آمريكا بودند ؛ امروز با شعار فريبكارانه اعلام مخالفت با جنگ و حمله نظامي را دارند.
خوش خدمتيها و جاسوسيها و همكاريهاي اطلاعاتي با نيروهاي ائتلاف و بخصوص نيروهاي آمريكائي در عراق بر كسي پوشيده نيست. در حاليكه تمامي تلاش در خارج كشور و نيروهاي فرقه در عراق كه علنا در صدد مخدوش كردن و بر هم زدن امنيت عراق و نهايتا رابطه بين نيروهاي آمريكائي و ايران هستند چنين وانمود مي كنند تمامي انفجارات و…… توسط دولت ايران انجام مي پذيرد تا شايد بتوانند مشوق حمله نيروهاي آمريكا به خاك ايران باشند.
اين افراد ملت ايران را كر و كور دانسته و فريبكارانه خود را عاري از هر گونه خشونت طلبي دانسته و ريا كارانه شعار نه جنگ و نه مماشات سر مي دهند و نگران آ لترناتيوي ديگرانند!!
رجوي و دست سازهاي شورائي اش خوب مي دانند كه با توجه به سابقه وطن فروشي و غلط كردم گوئي از مبارزه ضد امپرياليستي و شعر و شعارهاي انقلابي گذشته اش و حتي خوش رقصيهاي اخير او براي آمريكا كسي جز او كانديد آلترناتيوي براي سرنگوني نخواهد بود!!!
*از ديگر نكات قابل توجه بيانيه حاضر توجهات خاص چها ر صفحه اي شورائيان! به وضعيت و آلترناتيو عراق بود. آنانكه بدليل در پيش گرفتن سياستهاي غلط چندين ساله و حضور نامبارك در عراق هرگونه تغيير و تحول در عراق را خوشايند نمي بينند با سوز و گداز چندين صفحه اي در صدد توجه حضور باقي مانده نيروهاي خود در عراق برآمدند.
شورا نيز كه بخشي از نانشان از هوداران صدام تامين مي شود با عنوان جنگ آلترناتيو ها در عراق سعي در مشروعيت دادن خرابكاران و همپالگيهاي القاعده اي خود تحت عنوان نيروهاي دمكراتيك میكنند.
آنانكه سعي داشتند دم خود را به گواه گيرند به استناد پيامهاي مريم جبهه بندي اصلي سياسي د رعراق را بين نيروهاي دموكراتيك ( با انواع تمايلات و تفكرات ) و جريانات حاكم ودولت عراق مي دانند و زيركانه د رتوجيه حضور و همكاري خود با عوامل صدام اين وضعيت را ناشي از جغرافياي سياسي خاص دو كشور مي دانند و بدين طريق سعي در پاك كردن جنايت و همكاري خود با صدام دارند.
– در سطري ديگر براي توجيه همكاري جاري خود با عناصر نامبرده در عرصه سياسي عراق مدعي اند، براي برقراري دمكراسي!! ( از نوع صدامي و خودشان در اشرف ) در اين برهه تاريخي لازم و ملزوم و تضمين كننده يكديگرند.
از ديگر مطالب اين بيانيه قيل و قال اثبات پناهندگي 20 ساله در عراق است كه معلوم نيست چطور كشوري در حاكميت ديكتاتوري چون صدام كه عضويتي د ركنواسيون پناهندگي جهاني نداشت توانسته است به اعضاي سازمان پناهندگي سياسي دائمي در عراق را دهد!! ؟
د راين صفحات نيز سعي شده است بر اساس ماده هاي مختلفه از كنواسيونهاي جهاني روزنامه ها و…. ساكنان اشرف را ماندگاران هميشگي در عراق بدانند!!
در صورتيكه طبق آخرين اخبار 150 تن از مسئولين كشتار و جنايت مجاهدين در جريان انتفاضه سال 1991 عراق به دادگاه عالي عراق احضار شده تا هرچه زودتر تفهيم اتهام شوند.
خوش نشينان شورائي دراروپا و…. ، در بند د نيز با خلاصه گزارش از وطن فروشي خود درطول سال گذشته با وقاحت تمام آن را نتايج افشاگريهاي مقاومت خواندند و افتخار دارند با در اختيار گذاشتن اخبار هسته اي ايران به دولتهاي غربي و آمريكا باعث صدور سه قطعنامه عليه ملت ايران شدند!!
اعضاي شورا كه هيچ اراده و اختيار و توان تحليل در ستي از جامعه ايران ندارند به پيام نوروزي رهبر خود متوسل شده تا تحليل هاي صد من يك غازش را به خورد نيروهاي وارفته خود دهند.
آنها كه از 25 سال پيش تاكنون نقطه عطفهاي !! زيادي را در جهت سرنگوني رژيم پيدا و اعلام كردند، وظيفه ميهني!! خود ميدادند در راه مبارزه با رژيم و جهت سرنگوني آن هر گونه وطن فروشي و خيانتي در حق ملت را مرتكب شوند. رجوي و همپالگيهاي شورائيش كه سالها ا زسرمايه هاي ملت مظلوم عراق ارتزاق كرده و به كشتار مردم آن كشور پرداخته اند امروز جا خوش كرده و عراق را وطن دوم مي خوانند و بدون توجه به سرنگوني حكومت حاميان سابق خود و تحولا ت و واقعيات چندساله عراق سعي دارند وانمود كنند رژيم ايران مسبب ويرانيهاي آن كشور است و با آسمان و ريسمان بافتن بدور از واقعيات اجتماعي حاضر دو كشور ؛ استراتژي جديد مبارزه با رژيم را جنگ د رعراق مي دانند و….
خلاصه اينكه آنچه دربيانيه 11 صفحه اي شورا سر هم بندي شده است تكرار بافته هاي ذهنيات رهبري فرقه است كه 25 سال با استراتژي سرنگوني امروز وفردا در اروپا و….. جاخوش كرده و دستورات حمله و كشتار مي دهد كه بهاي سنگين آن را تا به حال مردم شريف ايران پرداخته اند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا