شبكهی كركسها

ایراندیدبان، چهاردهم فوریه 2008

در زمان جنگ سرد حكومت عقبماندهی شوروی كمونیست برای دستیابی به اهداف ِ سیاسیاش و پیشبرد امر اطلاعاتی، مجموعهای از دختران ِ جوان ِ خوشاندام و خوشمشرب را برای جاسوسی تربیت كرده و تحت عنوان شبكهی پرستوها مأموریتهای ویژهی جاسوسی را كه عموماً بهدام انداختن سوژههای مورد نظر ك.گ.ب بود به آنان محول مینمود.
در غالب این مأموریتها، این دختران زیبارو با جاذبههای جنسی، سوژهها را كه عموماً اتباع كشورهای غربی و یا كادر دیپلماتیك و سیاسی این كشورها بودند به خلوت كشانده و با مستند كردن همخوابیشان با آنان و تهدید به لو دادن، آنها را وادار به همكاری با سازمان جاسوسی شوروی مینمودند…
اولین برداشتی كه پس از مواجهه با رسوایی تاریخی باند رجوی (موضوع ِ گزارش ِ مروری بر شگرد تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق در ایران منتشر شده توسط رادیو زمانه) به ذهن متبادر میشود این است كه رجوی با گرتهبرداری ابلهانه از روشهای سازمان جاسوسی شوروی، عدهای پیردختر و زنبیوهی طلاق گرفتهی علاف (با اسامی مندرآوردی مهناز و سپیده و آلاله و…) را برای تبلیغ عكساش بر روی شامپو و پخش اعلامیهی ترحیم ِ خواهرش بهكار گرفته است كه در قیاس با شبكهی پرستوها، كه برای اینان فقط نامی و صدایی از زن بودن باقی مانده است بهویژه با روشهای لاشخورانهای كه بهكار میبرند، باید آن را شبكهی كركسها نامید!
هدف رجوی از این مدل ِ ابتكاری ِ! تبلیغات، بعد از مصرف داخلی در اردوگاه اشرف احتمالاً بازی موش و گربه با نیروهای انتظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است، بنابراین برای پیروزی در این بازی با ملاحظهی متدهای هوشمندانهای! كه تاكنون بهكار گرفته شده است، فقط باید منتظر استفاده از یك راه حل بكر بود و آن تبلیغ بر روی دستمال توالت است كه بهمراتب كمتر از سایر اقلام بهداشتی برای جلوگیری از چاپ و تبلیغ عكسهای مستحجن و خلاف عفت عمومی مورد نظارت قرار میگیرد.
توضیحاً بایستی روشن باشد كه بهكارگیری واژهی مصرف داخلی در اردوگاه اشرف در بند ِ فوق، با توجه به پرترهی چاپ شدهی رجوی بر روی تبلیغ شامپو با فیگور دست زیر چانه، موهای رنگ شده و ژل زده شده كه كلیشهای از فرم سایر كاراكترهای تبلیغاتی است (نحوهی آرایش، لباس پوشیدن و فیگور گرفتن مریم رجوی هم مزید بر این معنی است كه مجاهدین درسهای فشن (1) را آموخته و آن را مقلدانه اجرا میكنند) همان جنبهی بهداشتی و تبلیغ شامپو برای مصرف اعضای مجاهدین فرض شود، لیكن واژهی فوق بهمنظور دیگری و بهمعنای تلاش برای اثبات ادعای تبلیغ بهنفع مجاهدین در داخل كشور به اعضای محصور در این اردوگاه آورده شده است.
یكی دو سال قبل و پیش از راهاندازی شبكهی كركسها دستگاه منگول تبلیغاتی مجاهدین این نوع تبلیغات را بهوسیلهی فتوشاپ انجام میداد و با مونتاژ كردن عكس مسعود و مریم رجوی و یا شعارهای دلخواهشان بر روی عكسهای موجود از مناظر و مكانهای مختلف در ایران ادعای فعالیتهای تبلیغی در داخل كشور داشتند، اما این روش آنقدر ناشیانه بود كه مكرراً مچ آنها گرفته میشد و با مقایسهی عكسهای قبل از فتوشاپ و بعد از آن و تحلیل فنی عكسها، دست تبلیغاتچیهای رجوی بارها رو شد و نتیجتاً این شیوهی ابلهانه سوخت. طبیعی است كه مجاهدین پس از سوختن آن روش، ناگزیر همهی عقول گردانندگانشان را روی هم ریخته و شبكهی كركسها را راهاندازی كردهاند.
شبكهای كه با خرج كردن پولهایی كه به جان رجوی بند است و قبول هزینه برای بهدام انداختن شیادانهی افراد بیگناه در شركتهای تبلیغاتی فعال گردیده و اكنون بخشی از روشهای احمقانه و البته ناجوانمردانهاش پیش ِ روی همه قرار گرفته است.
از این منظرهم واژهی مصرف داخلی قابل تأمل است؛ با وجود آنكه دار و دستهی رجوی سالها است با كلاهبرداری و دزدی، بخشی از هزینههایش را تأمین میكند، بهخصوص آنجا كه به ایران مربوط میشود و فرد مورد نظر به آنان دسترسی ندارد (2) اما اوضاع و احوال درونی فرقه آنقدر بههم ریخته و آشوب زده است كه رجوی برای سرپا نگه داشتن نیروهای روحیه باخته و سرخورده، از پولهایش بگذرد و آن را خرج بزك كردن كركسهای پیر و فرتوت و جا زدن آنها به اسم مهناز و شهناز و سپیده و آلاله و… كند.
_________________________
1- fashion = مدلهای ژورنال كه برای تبلیغ یك لباس جدید استفاده میشوند.
2- یك نمونهی آن فردی بهنام خضر علییاری بود كه با افشاگری در سایتهای اینترنتی شمهای از دزدی و كلاهبرداری مجاهدین را افشا كرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا