نامه به آقای دکترنوری المالکی نخست وزیر عراق

الف.مینو سپهر، بیست و نهم اوت 2008
عراق – بغداد – دفتر نخست وزیری
جناب آقای دکتر نوری المالکی نخست وزیرمحترم دولت عراق… با درودی گرم خدمت شما وآرزوی بهروزی وامنیت برای مردم وکشورشما.
بدون تردید آرامش وامنیت کامل درکشور شما تنها درسایه مبارزه بی امان ومستمربا خشونت گرایان وتروریست ها و ریشه کنی گروه ها وسازمان های مخالف دموکراسی حقوق بشر بدست خواهد آمد.
دراینجا لازم می دانم مراتب سپاسگزاری خود وتمامی هم میهنانم را که قربانی خشونت وتروریسم سازمان مجاهدین (فرقه رجوی) بین سالهای 1982-2003 گردیده اند از شما ودولت عراق مبنی بر محاصره ومسدود نمودن یکی از مهم ترین شریان تروریستها درعراق( پادگان العظیم -اشرف) که بعنوان پایگاهی جهت اشاعه تروریسم و کانون مخالفان آزادی ودموکراسی وحقوق بشردرایران مورد بهره برداری قرارمی گرفته ابراز نمایم.
جناب نخست وزیر.
سازمان تروریستی مجاهدین ( فرقه رجوی ) از سال 1986 با پشتیبانی رژیم بعث نسبت به تشکیل گروهی نظامی درعراق اقدام نموده و با دریافت اسلحه ومهمات از رژیم صدام مرتکب سالها عملیات تروریستی درایران وهم چنین سرکوب مردم عراق درسال 1991 بعنوان بخشی از ارتش صدام گردیده است..
وسرانجام با سقوط رژیم بعث بقایای این سازمان تروریستی از سرناگریزی تسلیم نیروهای ائتلاف گردیده و تسلیحات خود را به مهاجمان واگذارنموده اند..
جناب آقای المالکی توجه داشته باشید که این سازمان تروریستی بعلت سالها عملیات خشونت آمیز وضدانسانی درایران نه تنها کوچکترین پایگاه وجایگاهی نزد مردم ایران ندارد بلکه مورد تنفر همگانی مردم ایران می باشد.
بنابراین ضمن خرسندی از اینکه درراستای اعمال حاکمیت دولت عراق بر پادگان العظیم (اشرف) دولت شما تصمیم به جمع نمودن این پایگاه تروریستی نموده است نظر شمارا به برخی از اتهاماتی که بگونه ای مستند وبا مدارک وشواهد کافی متوجه سرکردگان این فرقه می باشد جلب می نمایم.
الف- نزدیکی ودوستی رهبری فرقه (مسعود رجوی) با صدام حسین معدوم ودریافت کمکهای مالی – تسلیحاتی جهت اقدامات تروریستی درایران (ازسال 1986-2003).
ب- اجرای عملیات تروریستی درایران که منجر به کشته وزخمی ومعلول شدن هزاران ایرانی گردیده است.
پ- تهاجم نظامی به ایران که باعث کشته شدن وزخمی شدن هزارن ایرانی شده است.
ت- فریب و گسیل صدها ایرانی تحت عنوان ایجاد کار به ازدوگاه اشرف برای تربیت تروریست.
ج- تصفیه خونین ده ها نفراز ناراضیان تشکیلاتی فرقه بین سالهای 1973-1975
چ- دستور طلاق تشکیلاتی واجبار خانوده ها به جدا شدن ازهم که منجر به فروپاشی صدها خانواده گردیده است.
ح- ربودن وجداکردن کودکان از خانواده اسیران دربند وگسیل انها به محل های نگهداری کودکان بی سرپرست و پایگاه های تروریستی فرقه دراروپا وکانادا.
خ- تحویل مخالفان ومنتقدان فرقه به دستگاه امنیتی صدام و زندانی شدن آنها دربازداشتگاه هایی چون ابوغریب.
د- محاکمه نمایشی وشکنجه ناراضیان فرقه دراسارتگاه اشرف و نابودی واعدام وزندان این اسیران دراشرف.
ذ- ایجاد روابط فرقه ای و به اسارت ذهنی _ فیزیکی _ احساسی کشاندن چند هزار نفر تحت القائات تسلیم تام وکامل به رهبری فرقه.
ر- کشتن عاطفه خانوادگی _ احساسی درافراد اسیر درمناسبات فرقه وتشویق آنها به فراموشی خانواده ودورنگاه داشتن آنها از هرگونه تماس با بستگان وافراد خانوار.
ز- اقدام به انواع واقسام کارهای خلاف از جمله جعل و مدرک سازی و ساختن گذرنامه های تقلبی برای فرستادن افراد به خارج از عراق برای اقدامات تروریستی وغیرو..
ژ- سو استفاده جنسی از زنان اسیر ومجبورکردن آنها به ارتباط جنسی با مردان فرقه.
س- تبدیل اسارتگاه اشرف به محل تردد وگرد همایی بقایای حزب بعث و اعضای القائده درعراق..
ش- پناه دادن به تروریست های فراری وتحت تعقیب نیروهای امنیتی عراق دراسارتگاه اشرف وتحت حمایت قراردادن آنها.
ص- مخفی نمودن صدها قبضه اسلحه ومقدارقابل توجهی مهمات و وخمپاره ودیگرسلاح های سبک در اردوگاه اشرف.
جناب آقای نخست وزیر برای بارخوانی اقدامات ضدانسانی این فرقه به فرصت و زمانی بسیارنیاز دارد ولذا ضمن چند تقاضا ودرخواست انسانی به همین میزان بسنده می کنم و به شما اطمینان می دهم شهادت صدها نفر رها شده گان از این فرقه تروریستی دردادگاه می تواند هرچه بیشتر وگسترده تر ازراز وزمزهای این فرقه پرده بردارد.
آقای نخست وزیر
بنده ودوستانم درراستای احترام به حقوق بشر و صلح وثبات در عراق ازجنابعالی درخواست می نمائیم….. اول اینکه درکنار بدست گیری حفاظت این اسارتگاه از نیروهای ائتلاف نسبت به برداشتن کلیه موانع حقوقی_ قضایی درراستای دستگیری وبه محاکمه کشاندن سرکردگان این فرقه که تحت تعقیب قراردارند اقدام نمائید و توجه داشته باشید که سرکردگان این فرقه ممکنست درنهایت یاس ودرماندگی این فراد اسیر را قتل عام نموده ویا مجبور به خودکشی وخود سوزی جمعی نمایند.
و خواهش دوم…. اینکه این افراد مستقر دراشرف درحقیقت به علت سالها دوری از اجتماع وخانواده ومحروم بودن از ارتباط با محیطی خارج از اردوگاه به بیمارانی روانی تبدیل گردیده اند لذا درمان روحی وجسمی آنها لازم وضروری به نظر می رسد تا این افراد بتوانند دوباره نمودارهای شخصیتی خود راباز یافته وبه حالت طبیعی انسانهای سالم با میل به زندگی عادی باز گردند..
ودرخواست نهایی اینکه فرصتی فراهم آورید تا خانواده این اسیران درمحیطی آزاد وبه دور از نگهبانان وجاسوسان وخبرچینان فرقه با خانواده های خود ملاقات داشته باشند.
آقای نخست وزیر باتشکراز بذل توجه شما به موارد بالا انجمن رد پا مرکب از تعدادی از حقوق دانان مستقل ایرانی آماده است با تقدیم صدها برگ مستندات به دادگاه و با کمک گیری از ده ها شاهد زنده نسبت به اثبات موارد مورد ادعا دردادگاه های ضد تروریستی عراق شرکت نماید..
در پایان این نامه لازم می دانم اسامی تعدادی از سرکردگان زیرپیگرد اتهام این فرقه را بعرض جنابعالی برسانم.
1- مسعود رجوی( سرکرده ورهبر فرقه مقیم اردن)- 2-مهدی ابریشمچی (مقیم فرانسه)-3- عباس داوری (مقیم عراق)- 4- مهدی برایی (مقیم عراق )-5- مژگان پارسایی (مقیم عراق)-6- نادررفیعی نژاد (سرشکنجه گروبازجو – مقیم عراق)7- حسن حسن زاده محصل (بازجو وشکنجه گر-مقیم عراق)-8-اسدالله مثنی (شکنجه گر- مقیم عراق)-9- محمدصادق دربندی (سرشکنجه گر وبازجو- مقیم عراق) -10- فهیمه اروانی ( بازجو –مقیم عراق)-11-محمودعطایی (مقیم عراق)-12-مریم عضدانلو قاجار (مقیم فرانسه)- 13- صدیقه حسینی (مقیم عراق)- 14 مهوش سپهری -(مقیم عراق )-15- محمدحیاتی (مقیم عراق)-16- زهره اخیانی (مقیم عراق)-17- علی اکبر انباز(مقیم عراق)-18-فرهاد الفت (مقیم عراق)-19-مهدی فدایی صفت (مقیم عراق)-20-علیرضا امام جمعه (مقیم عراق)-21-حسین داعی السلام (مقیم عراق)-22-بهزاد صفاری (شکنجه گر- مقیم عراق)-23-محمدمحدثین (مقیم فرانسه)24- ابوالقاسم رضایی (مقیم فرانسه)- 25- فائزه محبت کار (مقیم عراق).
با سپاس فراوان از بذل توجه شما وبا آرزی ایجاد عراقی آباد وآزاد پاک شده ازوجود تروریست ها وخشونت گرایان ومخالفان دموکراسی وحقوق بشر.
الف مینو سپهر… پژوهشگروتلاشگرحقوق بشر وزنان وعضو گروه پژوهشی ردپا
28/8/2008
با تشکرفراوان از دوستان مهربانی که زحمت ترجمه عربی و ارسال این نامه را به دفتر نخست وزیرعراق بعهده گرفته اند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا