مجاهدین خلق

توسل به فرافکنی و شانتاژ

توسل به فرافکنی و شانتاژانجمن فلق
ظاهرا سیاست بایکوت وزیر سبیلی رد کردن کارساز نبوده ومدتی است که رهبری سازمان مجاهدین سیاست ترور شخصیت معترضین جداشده ازسازمان را در دستور کار خود قرار داده. چراکه متوجه شده حمله فیزیکی به افراد فعال جدا شده نه تنها کارسازنیست بلکه باعث مشکلات جدی حقوقی دراروپا برای آنها خواهد شد. مدتی است که با یک تهاجم حساب شده سعی دارد، باایجاد شانتاژ وفرافکنی شخصیت جداشدگان رازیرعلامت سوال برده تااز تاثیر اقدامات افشاگرانه آنها که دریک چهارچوب سیاسی ومنطقی، به دور ازفرهنگی چاله میدانی حاکم بر رهبری سازمان، که هرکسی که به سیاستها واقدامات آن انتقاد دارد وآن را به نقد می کشد،با مارک عامل جمهوری اسلامی بودن می خواهد از میدان به درکند،صورت میگیرد. وبه این ترتیب با فراربه جلو دیگر نیازی به پاسخگویی به منتقدین وقربانیان که درزیر سلطه صدام حسین ودرپشت دیوارهای آهنین قلعه اشرف آنها را به بند وزنجیر کشده بود نیست. تا درفراق از دست دادن پدرخوانده،به خدمت سرویسهای امنیتی آمریکا واسرائیل درآمده تا باکارچاق کنی برای آنها شاید بتواند زیرچترحمایتی که ازاین طریق می خواهد بدست آورد به حیات انگلی خود ادامه دهد. در راستای پیش برد همین خط مطلع شدیم که باچاپ عکس آقای ناصررضوانی یکی از اعضای جدا شده درکشورسوئیس همراه با توهین،تهدیدوارعاب سعی در به سکوت کشاندن او دارند. ما این اقدام شرم آور وننگین رامحکوم کرده واز دستگا ههای مسئول کشورهای اروپایی خواستار پیگیری این قبیل اقدامات هستیم.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا