ضرورت افشای نقش مجاهدین در جنایات صدام

دادگاه جنایت‎های رژیم سابق عراق که اکنون بدون صدام برگزار میشود، پرده از مسایل بسیار مهمی برمیدارد که یکی از آنها تصمیم و اقدام دیکتاتور معدوم عراق برای نسلکشی اکراد، به هر وسیلهی ممکن بوده است.

در این چند جلسه‎ی دادگاه فاش گردید که دستور کشتار اکراد توسط شخص صدام صادر شده و بنا به پیشنهاد علی حسن المجید، نابود کردن اکراد بهوسیلهی بمباران شیمیایی در دستور کار رژیم بعث قرار گرفته است و متعاقب آن سران جنایتکار رژیم صدام، جنایت حلبچه را رقم زدهاند.

در این میان آنچه حائز اهمیت است اظهارات علی الحسن المجید (علی شیمیایی) درباره‎ی استفاده از مجاهدین برای تحت تعقیب و هدف قرار دادن اکراد (حتی در داخل خاک ایران) است.

پیش از این نیز با افشای مذاکرات محرمانه‎ی رجوی با سپهبد طاهر، رییس استخبارات عراق، که در آن قدردانی صدام را برای شرکت نیروهای مجاهدین در کشتار مردم کرد به رجوی ابلاغ میکند، پرده از نقش این گروه در کشتار اکراد برداشته شده بود.

اما علاوه بر موضوع نقش مجاهدین در کشتار اکراد که یک موضوع اثبات شده است و اسناد فراوانی درباره‎ی آن وجود دارد، آنچه در اظهارات المجید تازگی دارد و حقایقی دیگر از نحوهی ارتباط مجاهدین با صدام را برملا میسازد، ارتباط آمرانهی رؤسای حزب بعث و شخص صدام با این گروه است که بهعنوان بخشی از ارتش خصوصی خود از آن استفاده میکردهاند و در طرحها و برنامههای امنیتی و نظامی خود، مأموریتهای ویژهی گروه تروریستی مجاهدین را نیز روشن میکردند.

در این مورد مشخص، علی شیمیایی به صراحت روشن می‎سازد که وظیفهی تعقیب و به قتل رساندن اکراد در خاک ایران برعهدهی عوامل گروه تروریستی مجاهدین است.

دولت جدید عراق و دست‎اندرکاران برگزاری دادگاه عوامل رژیم سابق عراق، باید هر چه بیشتر اسناد همدستیهای این گروه تروریستی در جنایات صدام را جهت اطلاع افکار عمومی افشاء نموده و در این زمینه اطلاعرسانی کنند تا ابعاد نقشآفرینی این گروه در جنایات صدام بر همگان روشن شود و بدینوسیله فرصت عوامفریبی و تحریف حقایق تاریخی را از آنان سلب نماید.

تنها با تشریح ابعاد این جنایات است که تلاش سران گروه تروریستی مجاهدین برای پناهنده نشان دادن خود در عراق عقیم می‎ماند و علت اصلی حضور آنها در عراق روشن میگردد.

ایراندیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.