اسیران فرقه رجوی در عراق را نجات دهیم

سرانجام دیوار خشونت آمیز انسانی فرقه رجوی با دربرابر استقرار نیروهای پلیس عراق دراین پادگان فروریخت ودولت عراق دریک گام مهم توانست ایجاد پایگاه امنیتی دراین اسارتگاه پروسه جمع نمودن این جزیره پرت افتاده را وارد مرحله اجرایی نماید سران فرقه رجوی از مدت ها پیش با تبلیغ تئوری فاجعه انسانی! به دروغ اینگونه وانمود می کردند که واگذاری این اسارتگاه به نیروهای عراقی خطراتی را متوجه جان این افراد خواهد نمود! ولی نگارنده درچند متن درگذشته با رمزگشایی از این تئوری ثابت نموده وهشدار دادم تنها خطری که ممکنست جان این اسیران راتهدید نماید دستورات تشکیلاتی خودزنی وخودکشی است که ممکن است از جانب سران این فرقه صادرگردیده و این افراد به انجام آن مجبورگردند. همانگونه که درعکس ها وفیلم های ارسالی مشاهده می گردد درروز سه شنبه 28 آوریل ده ها تن از این اسیران باایجاد دیوار انسانی درجلوی درب این قرارگاه ضمن شعاردادن سعی می کنند مانع ورود نیروهای عراقی به داخل این پایگاه گردند_ البته ذکراین نکته شایان توجه است که مسئولین دولت عراق تا آخرین لحظه ورود خشونت آمیز به این مکان سعی نمودند که موافقت مسئولین این قرارگاه را بااستقرار مسالمت آمیز نیروهای امنیتی جلب نمایند ولی متاسفانه این گفتگوها به نتیجه نرسید ودراینجا بود که عراقی مجبور به بکارگیری ازعنصرزور دراین ماجرا گردیدند_ نیروهای عراقی چون با دیوار انسانی درمقابل درب اصلی روبروگریدند مجبور شدند با تخریب بخشی از دیواره های این پایگاه وارد آن گردند مقاومت بی دلیل سازمان یافته تعدادی ازاین اسیران که خودرا باعزم خودکشی جلوی خود روهای نیروهای عراقی می انداختند باعث کشته وزخمی شدن تعدادی از این اسیران گردید. ولی این مقاومت های خونین نتیجه ای دربر نداشت وسرانجام نیروهای عراقی تتوانستند با دستگیری تعدادی از این افراد درروز بعد وارد این پایگاه شده وآنرا تحت حاکمیت دولت عراق قراردهند. فرقه رجوی با خونین نمودن این استقرار سعی کرد جلوی آنرا بااستفاده از افراد انتحاری بگیرد ولی هشیاری وعزم نیروهای عراقی باعث شد تا اسیران دست از تداوم مقاومت بیهوده برداشته و به حاکمیت دولت عراق براین تکه جداشده ازخاک خود تسلیم گردند _ درواقع ازبیست ویکم مارس 2009 که دولت عراق امنیت خارجی وداخلی وپرونده امنیتی این قرارگاه را ازنیروهای امریکایی بدست گرفت استقرارنیروهای دولت عراق دراین پایگاه امری اجتناب ناپذبر بودوطی این مدت چهارماهه دولت عراق مشغول گفتگو با مسئولان این قرارگاه بود تا آنها باروندی مسالمت آمیز با ایتقرار این نیروها دراین پادگان موافقت نمایند ولی از آنجایی که سران این فرقه بود ونبودشان را به همچنان ایزوله بودن این پایگاه گره زده بودند زیر بار این تصمیم قانونی دولت عراق نمی رفتند و برآن شده بودند تا با مقاومت خونین هم که شده جلوی اینکارابگیرند. سرانجام نیروهای عراقی تحت نظارت مسئولین امریکایی که با فیلم بردار ویژه خود درصحنه حضورداشتند توانستند تعدادی از افراد انتحاری را دستگیر نموده ووارد این قرارگاه گردند. استقرار نیروهای عراقی درروز 29 جولای تحت نظارت امریکایی ها درحقیقت شکست تئوری همسو باامریکا نیز بود چراکه طبق قرارداد امنیتی امریکا ودولت عراق نیروهای امریکایی دیگرقادر به تداوم پشتیبانی بی دلیل خود ازاین گروه تروریستی نبودند. فرقه رجوی که فروپاشی تشکیلات ضد انسانی خود راشاهد بود یکباره تمام درنهایت ضعف وشکست ودرماندگی این تصمیم دولت عراق را منتسب به خواست رژیم ایران ادعا نمود! _ ادعای مسخره ای که تنها برای فریب خوردکان این فرقه تاحدودی قابل قبول بود. بهرروی با استقرار نیروهای عراقی سرکرده گان فرقه دیگر نمی توانستند همانند گذشته جلوی فروپاشی کامل این تشکیلات تروریستی را بگیرند فرار دست کم 22 نفرازاسیران فرقه از این پایگاه وتسلیم نمودن خود به نیروهای عراقی طی دوروز درگیری ازنتایج اولیه این تحول به شمار می رفت دراین تحول طبیعی وقانونی دولت عراق فرقه رجوی دست کم هشت نفرازاسیران را قربانی نمود تاشاید بتواند این جنایت را به گردن نیروهای عراقی بیاندازد ولی چنین طرحی هم باشکست مواجه شد چون فیلم برداران وناظران امریکایی دقیقا از تمامی صحنه های این درگیری خونین فیلم وگزارش تهیه نموده اند. بهرروی بااین شکست فرقه رجوی آخرین طرح خود رابه اجرا گذاشت واسیران بجامانده رابادستور تشکیلاتی مجبور به اعتصاب غذا با خواست های غیرقانونی وغیرعملی نمود. این دستور تشکیلاتی درحقیقت نوعی قربانی کردن افراد بجامانده دراین قرارگاه به شمار می آید چون درخواست سران فرقه برای این اعتصاب غذا آنچنان دوراست حقیقت وغیرعملی است که اگر نتیجه ای داشته باشد همانا مرگ وخودکشی این اسیران دراثراعتصاب غذا خواهد بود. چگونه می توان این اسیران را از چنگال فرقه رجوی نجات داد ومانع مرگ تشکیلاتی _ فرقه ای آنان شد؟ نگاهی انسانی به سرانجام اسیران فرقه رجوی. هم اکنون نزدیک به سه هزار و چهارصد نفر انسان هستی باخته ونا امید وبدون آینده بازیچه خونخواری وددمنشی سران این گروه قراردارند و لذا بجاست تا به نگاهی انسانی زندگی این اسیران نظر مسئولین عراقی و فعالان حقوق بشر درجوامع حقیقی ایرانیان به این بحران انسانی باید جلب نمود وظایف واقدامات ضروری ومبرم دولت عراق الف. دستگیری سران ترور ومسئولین تشکیلات این فرقه _ همانگونه که همگان می دانند ودولت عراق نیز آگاه است گروهی بیست نفره براین تشکیلات حکم می رانند که خود تصمیماتشان رابرپایه فرمان های سرکرده فراری این فرقه تنظیم می نمایند_ بنابراین دستگیری این سران باعث فروریزی سریع این تشکیلات خواهد شد. ب _ به محاکمه کشیدن این سران راه رابرای تحت پیگردقراردادن سران اصلی این گروه تروریستی درفرانسه و اردن فراهم خواهد آورد. پ _ جدا کردن زنان این فرقه و ایجاد مکانی امن در عراق برای اسکان موقت این اسیران. ت _ تحت معاینه و جسمی _ روانی قراردادن اسیران آزاد شده ج _ به رسمیت شناختن حقوق انسانی این اسیران از همه جهات ممکن تا خروج این افراد به مکانی امن خارج ازکشورعراق. چ _ فراهم آوردن زمینه دیدار خانواده این اسیران جهت بازگشت عشق وعلاقه کشته شده دراین افراد خ _ دولت عراق باید امکانات دسترسی این اسیران را که بیش ازدودهه با دنیای خارج قطع ارتباط داشته اند فراهم آورد تا این افراد بتوانتد به خود باوری رسیده تابتوانند به زندگی عادی خود بازگردند. وظیفه تلاشگران حقوق بشرنیز اینست که با مانیتور نمودن چگونگی برخورد دولت عراق مسائل این اسیران را تارسیدن به مکانی امن دنبال نمایند. سحرنزدیک است… همانگونه این قلم ازنگاه یک فعال حقوق بشر وزنان مسائل این اسیران را دنبال کرده وخواهم کرد معتقدم سرانجام دوره اسارت این افراد هستی باخته به سررسیده و درآینده نزدیک این اسیران موفق به بازگشت به آغوش خانواده خود ودنیای آزاد خواهند گردید. سران منفور این فرقه باید بدانند اینجا آخر خط سی سال خیانت وجنایت وسرسپردگی آنهاست _ بنابراین این آخرین تصمیم های جنایتکارانه آنها یعنی به کام مرگ فرستادن این اسیران با اعتصاب غذا راه بجایی نخواهد برد _ بنابراین سعی کنید این اسیران را بجای به مرگ کشاندن با زندگی آشنا کنید وبیشترازاین بر تبهکاری ها و اتهامات سنگین خود نیافزائید..

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا