برچسب

ابراز نگرانی خانواده مهربان بالایی از وضعیتش

” خانواده مهربان بالایی ازمجروحان وازدستگیرشدگان درگیریهای اخیر پادگان اشرف بشدت نگران سلامت و آینده وی بوده وبمنظور بازگشت وی به وطن و کانون گرم و پر مهر خانواده از دولت ایران وعراق و از تمامی مجامع حقوق بشری استمداد طلبیدند “ چندی پیش خانواده مهربان بالایی بمجرد اطلاع ازجراحت ودستگیری عزیزشان در درگیریهای پادگان اشرف، سراسیمه به دفترانجمن نجات گیلان مراجعه و راه کارخواستند. آنها ضمن به اشراف رسیدن علل و انگیزه سازمان بعنوان آغازگردرگیریهای طرفین که از قضا دربسیاری از رسانه ها و جراید دنیا انعکاس وسیعی داشت، با نوشتن نامه اعتراض آمیز به اعمال سازمان درمغزشویی وسوءاستفاده ازاعضای دربند خود از جمله مهربان بالایی درپادگان کنترل شده اشرف، ضمن استمداد ودرخواست از دولتین ایران وعراق و خصوصا صلیب سرخ جهانی و تمامی مجامع حقوق بشری و وجدان های بیدار و آگاه، خواستاربازگشت عزیزشان به وطن و کانون گرم و پرمهرخانواده شدند وازانجمن نجات مصرانه خواستند که نامه نوشته شده را ضمن ارسال به مخاطبین مسئول، به جهت اطلاع رسانی همگانی درسایت انجمن نجات نیزدرج گردد.
لازم به ذکراست که پیشتر از این نیز نامه ای ازهمین خانواده درخصوص وضعیت نگران کننده مهربان بالایی درخطاب به صلیب سرخ و دولت مردمی عراق درسایت نجات منعکس شده بود که بخاطر وجه روشنگر آن علیه مناسبات فرقه ای پادگان اشرف ونقش تحریک آمیز آن درشروع درگیریهای مربوطه، سازمان را برآن داشت که پس از 25 سال دوری وبی خبری، با خانواده اش تماس گرفته ومزاحمت ایجاد کند طوریکه مزاحمت تلفنی آنقدرادامه دارشد که خانواده گرامی وداغداربالایی جهت اعتراض ورها شدن ازمزاحمتهای فرقه رجوی به دفترانجمن پناه آوردند وبا نوشتن نامه مجدد با درخواست خود مبنی بربازگشت عزیزشان به کانون خانواده پافشاری داشتند که با هم به نامه این خانواده دردمند می نگریم.
انجمن نجات دفترگیلان ابراز نگرانی برادران مهربان بالایی از وضعیتش
ما برادران اسیردربند سازمان علی و شادمان هستیم. با توجه به اینکه برادرم مهربان بالایی به وجه شدیدی زخمی ودراسارت نیروهای عراقی هست ودربیمارستان بستری میباشد، ازدولت مردمی عراق وایران وسازمان عفوبین الملل وصلیب سرخ درخواست بازگشت برادرم را به ایران داریم ودرضمن ما این نامه را بدون اجباردرانجمن نجات نوشته ایم وسلامتی وخبربرادرانم را ازطریق همین سازمان دریافت نموده ایم بدون هیچگونه چشم داشت واجباری هم درکارنیست.
برادرم چرا بایستی درآن پادگان زخمی شود!؟‍‍… ما خواستارآزادی وسلامتی برادرم را ازآن سازمان را داریم. درضمن ازبرادرانم خواهش داریم که اگردوست ندارند حتی به ایران بیایند بروند دریک کشوراروپایی ویا هرجا زندگی خودشان را ادامه دهندوما خواستارسلامتی آنها هستیم. هرجا باشند بهتراست که دریک محوطه محدود که عمرخودرا هدرمیدهند وازآنها به عنوان یک مبارزسوء استفاده میشود چون آنها گناهی ندارند وبمدت 28 سال مغزشویی شده اند.
ازشما نماینده صلیب سرخ ودولت ایران ودولت مردمی عراق خواستاربازگشت آنها به وطن یا به یک کشور اروپایی بی طرف بدون حمایت ازسازمان را داریم. امضاء: علی بالایی- شادمان بالایی

خانواده مهربان بالایی - از مجروحان و دستگیرشدگان درگیریهای اخیر پادگان اشرف - بشدت نگران سلامت و آینده وی بوده و بمنظور بازگشت وی به وطن و کانون گرم و پر مهر خانواده از دولت ایران وعراق و از تمامی مجامع حقوق بشری استمداد طلبیدند

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا