اعتصاب غذا ؛ دستور سران فرقه

 • رهبران مجاهدیناعتصاب غذا در اشرف وهدف سران فرقه تروریستی مجاهدین

  اعتصاب غذا در اشرف وهدف سران فرقه تروریستی مجاهدین

  خانم رجوی به جای اعتصاب غذا و همبستگی با افرادی که خود آنان را به این روز در آورده درهمین ماه رمضان با لباس های گران قیمت فرانسوی درمحافل ظاهرمیشود وبرای حضار دعا میخواند واز خداوند می خواهد تا به اشرفیان یاری برساند، ایشان اگر…

 • مسعود رجویرجوی مسئول کشته شدن نفرات در اشرف

  رجوی مسئول کشته شدن نفرات در اشرف

  اما وقایعی که در این چند روز اتفاق افتاده همان سناریو از پیش طراحی شده سران این فرقه بود تا ختم ماجرای اشرف را با یک خونریزی همراه کند و در پس این خونریزی دیگر سران باقیمانده در اشرف را فراری دهد از جمله انها…

 • کمپ اشرفیادداشت حمید حاجی پور به بهانه وقایع اخیر پادگان اشرف

  یادداشت حمید حاجی پور به بهانه وقایع اخیر پادگان اشرف

  سازمان مجاهدین با فحش وناسزا به اقای نوری مالکی میخواستند اذهان ما را تخریب کنند ولیکن ما که نیروهای سازمان بودیم درآن مقطع حق را به اقای مالکی میدادیم وازطرفی بعد ازتحویل دهی سلاح چون که از آن بلاتکلیفی وسردرگمی خسته شده بودیم ازخدا میخواستیم…

 • رهبران مجاهدینافطاری مجاهدین از اشرف تا اوور

  افطاری مجاهدین از اشرف تا اوور

  دادن افطاری مانند قبل در قرارگاه اشرف فقط برای بدست آوردن حمایت از خودتان بوده است. بهتر بود برای همدردی با اشرف نشانان مقداری وضعیت ظاهری را حفظ می کردید. دادن افطاری به نظامیان عراقی صدام و دعوت کردن شیخ های طرفدار صدام و پر…

 • کمپ اشرفسقوط کامل اردوگاه عراق جدید و نگاهی به نقش دولت عراق

  سقوط کامل اردوگاه عراق جدید و نگاهی به نقش دولت عراق

  جمع شدن اردوگاه عراق جدید (اشرف) با توجه به تصمیمات دولت عراق جدی است و این رخداد بی شک جنبه عملی پیدا خواهد نمود_ زمان ونوع چنین تحولی بستگی زیاد به هشیاری _ برنامه ریزی ودقت عمل دولت عراق ومیزان وچگونگی حساسیت وتحرک وکوشش خانواده…

 • مریم رجویخانم مریم عضدانلو در اعتصاب غذا از خودتان مایه نمیگذارید

  خانم مریم عضدانلو در اعتصاب غذا از خودتان مایه نمیگذارید

  خانم مریم قجر پروسه انحلال اشرف به نقطه غیر قابل برگشت وارد شده است از همین زاویه باید به ترفندهای شما در به خطر انداختن جان اعضا در اشرف هوشیار بود و جلوگیری کرد از فاجعه ای چون درگیری با پلیس عراقی و اعتصاب غذا…

 • مجاهدین خلقاعتصاب غذا، رفتار نابخردانه یا واکنش منفی

  اعتصاب غذا، رفتار نابخردانه یا واکنش منفی

  تحمیل اعتصاب غذا به نیروهای تحت سیطره اشرف یک واقعیت است آنچه وجود دارد و هم اکنون در اسارتگاه اشرف خودنمائی می کند اما حقیقی نیست. شاید این عبارت در دیدگاه ما در نگاهی سطحی تحریک آمیز و نابخردانه جلوه کند نظیر مفهوم مخالف آن…

 • کشورهااعتصاب غذای مجاهدین تصمیم دولت عراق را عوض نمی کند

  اعتصاب غذای مجاهدین تصمیم دولت عراق را عوض نمی کند

  اقدام دولت عراق در پی بیرون راندن مجاهدین از عراق یک تصمیم صوری نیست بلکه اقدامی در جهت خواست و منافع ملی از طرف مردم و دولت عراق و بر اساس شرایط جدید و نوع حکومت ملی عراق است. طبیعی است چنین دولتی مجاهدین را…

 • رهبران مجاهدینرهبران مجاهدین و تحمیل اعتصاب غذا به اعضاء

  رهبران مجاهدین و تحمیل اعتصاب غذا به اعضاء

  رهبران فرقه بارها اعلام کردند که شهید شدن برای سازمان سرمایه است و بدین طریق سود خودش را در خارج بین هواداران می برد که بچه ها در عراق درگیر هستند و شما باید کمک کنید وبا استفاده از احساسات نیروهای خارج از کشور برای…

 • مجاهدین خلقاعتصاب غذا يا خودكشي تشكيلاتي؟!

  اعتصاب غذا یا خودکشی تشکیلاتی؟!

  رجوی و رجوی پرستان که زبانی جز زبان قداره کشی، نزاع،خون ریزی و باج گیری سرشان نمیشود با این ترفند سعی دارند که دولت عراق را وادار به تسلیم و عقب نشینی نمایند. امری که خود سرکرده گان فرقه نیز میدانند دست یافتن به آن…

 • مجاهدین خلقاعتصاب غذا آخرین پرده نمایش فرقه رجوی برای قربانی کردن اسیران

  اعتصاب غذا آخرین پرده نمایش فرقه رجوی برای قربانی کردن اسیران

  سران فرقه رجوی خوب می دانند که زمان تعین تکلیف واقعا فرارسیده است و از آنجایی که این افراد ناامید دراثرالقائات فرقه ای کوچکترین تصور و آینده ای برای خود نمی بینند دستورات تشکیلاتی خودکشی جمعی این افراد راهمانند همه فرقه ها دردستور کارخود قرار…

 • رهبران مجاهدینفاجعه انسانی توسط رهبران فرقه رجوی

  فاجعه انسانی توسط رهبران فرقه رجوی

  مثل گذشته که مریم رجوی در پاریس دستگیر شد و خودسوزی هایی که توسط رهبران این فرقه ایجاد شد ولی اگر صحنه های آن خودسوزی ها را نگاه کنید به وضوح میتوان دید که رهبران این فرقه نفر را وادار به این کار کرده و…

دکمه بازگشت به بالا