مرور

انجمن نجات مرکز خوزستان

گزارش گردهمایی انجمن نجات خوزستان

در مورخه 18/3/86 بنا به دعوت انجمن نجات شاخه خوزستان , جمعی از خانواده های خوزستانی اعضای گرفتار در فرقه رجوی و اعضای رها شده و بازگشتی (اعضای انجمن نجات خوزستان و چندتن از اعضای انجمن های اصفهان , لرستان و فارس) با گردهمایی در تالار آفتاب…

اعطای امان نامه به افراد بازگشتی در خوزستان

در مورخه 18/3/86 بنا به دعوت انجمن نجات شاخه خوزستان , جمعی از خانواده های خوزستانی اعضای گرفتار در فرقه رجوی و اعضای رها شده و بازگشتی (اعضای انجمن نجات خوزستان و چندتن از اعضای انجمن های اصفهان , لرستان و فارس) با گردهمایی در تالار آفتاب…

یکی از اعضای جدا شده فرقه رجوی به آغوش خانواده‌اش بازگشت

یکی از عناصر جدا شده فرقه رجوی روزچهارشنبه در آیینی که در مجتمع فرهنگی ثامن الائمه آبادان برگزارشد به آغوش گرم خانواده‌اش بازگشت. این عنصر سابق سازمان مجاهدین که"جابر مجدمیان" نام دارد ضمن ابراز خوشحالی از بازگشت به ایران، فضای حاکم بر گروه…

گزارشی از مراسم بازگشت چهار تن از جداشدگان

یک بار دیگر انجمن نجات گل کاشت؛ گلی در جان و جوهر خانواده های رنج دیده ی افراد رسته ازبند فرقه ی مجاهدین، و خاری در چشم ناپاک و نانجیب رجوی و عروسک های کوکی اش! یک بار دیگر انجمن نجات منادی نجات چند جوان جان به در برده از زخم و زنجیرهای…