استراتژی خشونت طلبانه

ولع سیری ناپذیر رجوی در خونخواری

در جریان انتقال اعضای فرقه رجوی از پادگان اشرف به کمپ ترانزیت لیبرتی، نزدیک به صد نفر از اعضای رده بالای فرقه به بهانه حفاظت و فروش اموال و ماشین آلات در اشرف ماندند. در حالی که برای همه واضح و روشن بود که سران فرقه رجوی هدف از نگه داشتن این اعضا در پادگان اشرف را نه حفاظت و فروش اموال وداراییهای آن، بلکه روزنه ای و راه بازگشتی به پادگان اشرف و استمرار اسارت اعضای آن بوده است. چنانکه در موضعگیریهای اخیر فرقه شاهد این موضوع بودیم و رجوی بارها تقاضای بازگشت اسیران کمپ لیبرتی به اشرف را مطرح کرد، که این درخواست نابجایشان با سردی و استهزاء مجامع بین المللی وحکومت عراق مواجه شد. کارشکنیها و عنادورزیهای رجوی مبنی برهمکاری با کمیساریای عالی پناهندگان وسازمان ملل در انتقال اعضای لیبرتی به کشور ثالث و فرافکنی به نماینده ویژه سازمان ملل آقای مارتین کوبلر و زدن اتهامات واهی به هرکس که قصد کمک به انتقال نیروهای اسیر به دنیای آزاد را داشت کار را بدانجا کشید که دولت عراق بارها وبارها برای انتقال اعضای پادگان اشرف به لیبرتی اولتیماتوم بدهد واز سران فرقه خواسته بود که هرچه سریعتر پادگان اشرف را تخلیه نمایند،اما رجوی با کارشکنی در پایان هر مهلت و با سوءاستفاده از سعه صدر دولت عراق،آنرا به مثابه یک پیروزی برای خود جا میزد و به همه عهد و پیمانهای خود با سازمان ملل و دولت عراق پشت پا زد و به ادامه بقای آن صد نفردر پادگان اشرف ادامه داد.
تا اینکه درسپیده دم روز دهم شهریورماه 92، پادگان اشرف بار دیگرشاهد درگیری خونینی شد.درگیری که تنها و تنها شخص رجوی مسئول آن می باشد. سناریوی رجوی درباره این عده، این بود که اصلا آنان را برای چنین روزی درآنجا نگه داشته بود تا این اتفاق بیفتد.او که خوب می داند دیگر درعراق جایی ندارد وباید هرچه سریعتر گورش را گم کند،با چیدن چنین سناریویی و با علم به اینکه چنین فرجامی درانتظارنیروهای اسیر و باقیمانده درپادگان اشرف است،سرمست ازبوی خون قربانیان تحت اسارت، با بی شرمی هرچه تمامتر قربانی شدن اعضای اسیرش را برای افکارعمومی جهان و نیروهای درفریب نگه داشته خود خلق یک حماسه جلوه داد!! سپس در بوق و کرنا کردند که در پادگان اشرف یک کشتار جمعی راه افتاده است! و از این طریق مثل همیشه سعی کرد تا ازخون قربانیان خود، اربابان جدیدش برای مریم قجردر اوررسوراواز فرانسه با مظلوم نمایی،ازدنیای غرب برای خود چند صباحی زمان بخرد. واقعا که باید از رجوی پرسید چرا همیشه جای شما در چنین حماسه هایی خالی است و از فیض آن محرومید؟
شورای به اصطلاح مقاومت فرقه رجوی در واکنش به این تراژدی غمباراسیران پادگان اشرف، وتکرار اراجیف رجوی، به نحو مضحکی آنرا خلق یک حماسه و عاشورا گونه نامید!! واقعا انسان از اینهمه شیادی و دجالی رجوی درعجب می ماند. بله، در پادگان اشرف یک کشتار راه افتاد، اما مقصر و بانی آن کیست؟ آیا غیرازشخص رجوی که به بهانه های مختلف مانع ازخروج نیروهای گرفتار به کشورثالث می شود؟ آیا پشت کردن و بی توجهی به مهلتهای داده شده توسط دولت عراق، که خود نیز گرفتار ناامنی شدیدی می باشد، واز این موضوع مردم بیگناه عراق تاوان بسا سنگین تری را پرداخته است، برای تخلیه پادگان اشرف، چنین سرانجامی برای نیروهای گرفتار آنجا دور ازانتظار بود؟ دولت عراق بیش از یکسال است که به سران فرقه و مشخصا در رابطه با پادگان اشرف اولتیماتوم داده است که بایستی اشرف را ترک کنند اما از طرف دیگر رجوی با دمیدن درقسمت گشاد شیپور یکسره شعار جنگ صد برابر و مقاومت در برابر اراده بین المللی، حتی شعار بازگشت به اشرف را نیز می داد. اینکه این کشتار کار کدام گروه یا کدام دولت یا کدام نیرو بوده موضوع ما نیست، موضوع این است که میشد جلوی این کشتار را گرفت، اما شخص رجوی با علم به این موضوع، شیادانه، نیروهای درمانده را همانجا نگه داشته بود و از خون قربانیان ارتزاق سیاسی نماید، بلکه به این وسیله ولع سیری ناپذیر رجوی در خونخواری اشباع گردد.
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا