مسعود رجوی را بیشتر بشناسیم – قسمت دوم

از کاندیدا شدن در انتخابات ها تا شکست درفاز سیاسی _ نظامی وجاسوسی از جبهه ها

پیشنوشت _ درمتن قبلی گذری کوتاه و گذرا به زندگی مسعود رجوی از دوران تحصیل تا پیوستن به گروه مجاهیدن ودرهمان حال عامل نفوذی ساواک دراین گروه انداختم که منجر به فروپاشی ۱۳۵۰ گردد _ انشعاب درزندان وبیرون زندان ودرنهایت بازتاسیس سازمان ترور شاخه رجوی _ خیابانی را مورد بررسی قراردادم واکنون بایک پیش زمینه دوران فعالیت سیاسی نظامی سال های ۱۳۵۸/۱۳۶۰ را بازخوانی خواهم کرد.

از سازمان مجاهدین (۱۳۴۶/۱۳۵۰) تا فرقه رجوی ۱۳۵۸ بدین سو

از دیماه ۱۳۵۷ و پس از گشوده شدن درب زندانها وازادی زندانیان گروه مجاهدین (شاخه رجوی) نیز فعالیت های خود را آغاز نمود حمله به پادگان ها و کلانتری ها دربهمن ۱۳۵۷ وسرقت اسلحه ومهمات _ اشغال ساختمان ها (دولتی وشرکت ها) از جمله اولین اقدامات این گروه بودند _ شاید کسی کم تر به این موضوع توجه کرده باشد که ” حمله وچماقکشی و تهاجم به گردهمایی ها ” برای نخستین بار توسط این گروه درروز آدینه سوم اسفند ۵۷ انجام گرفت _ دراین روز گروه چپ فدایی در دانشگاه تهران گردهمایی برگزار کرد و درحین اجرای برنامه یک گروه حدود ۲۰ نفره از هواداران گروه رجوی باشعار “مرگ بر اپورتونیست خائن ” به گردهمایی حمله نموده وسعی بربرهم زدن آن کردند که درنهایت باعث ایجاد اخلال دراین تجمع گردیدند.

فرقه رجوی و نفاق و دورویی در برخورد دوگانه با جمهوری اسلامی

فرقه رجوی از زمان باز تاسیس رسمی (اسفند ۱۳۵۷) برای نخستین بار درمراسم ۱۴ اسفند برمزار دکتر محمد مصدق دراحمد آباد موجودیت خودرا اعلام نمود _ مسعود رجوی درسخنرانی خود به مسائلی اشاره کرد که نکات بارز آن عبارتند از:

” جمهوری اسلامی ” خواست اکثریت قلطع جامعه ایران است ولذا تصویب آن در رفراندوم پیش بینی شده از پیش محرز است _

ما خواستار رعایت ” وحدت کلمه ” فرموده امام هستیم _ وحدت کلمه از مسئله موضع گیری علیه امپریالیسم شروع می شود _ما هیچ گونه عجله وتندروی وبه اصطلاح قصد یک شبه پیمودن راه صدساله را نداریم واهل نق زدن وساده اندیشی هم نیستیم ومی دانیم ساخته جامعه توحیدی رنج صدساله می برد _ ما درخطوط ضد امپریالیستی با دولت (بازرگان) همکاری وحتی تبعیت می کنیم _ ما بلای امپریالیست ها هستیم _ دلایل وجودی ارتش در۵۰ سال اخیر نباید دنبال گردد.

همانگونه که مشاهده می شود مسعود رجوی دراین اولین سخنرانی خود برچند مسئله انگشت می گذارد که مهم ترین آنها دفاع از نظام جمهوری اسلامی _حمایت از رهبری و وحدت کلمه (شعار بنیادین آقای خمینی) _ خطوط ضد امپریالیستی (مبارزه با امریکا) _ حمایت از دولت منتصب آقای خمینی (بازرگان) _ پرهیز از تند روی وتحمل ره صدساله (!؟) _ انحلال ارتش به دلیل ساختار وابستگی به امپریالیسم می باشد

موضع گیری ها واقدامات ورفتار های این گروه بعد از این بنا بر تجربیات تاریخی درست درنقطه مخالف این شعارها بوده است _ به رهبری جمهوری اسلامی و دولت منتخب ایشان درعمل هیچ اعتقادی ندارد _ برخلاف ادعاهای اولیه خیلی زود و ازسال ۱۳۶۰ وپس از شکست کامل درفاز سیاسی فراتر از تندروی رسما وارد فاز خشونت ورزی وترور وتروریسم می شود.

فرقه رجوی یک گروه سیاسی _ نظامی

گروه رجوی ازهمان ابتدای باز تاسیس دردوجبهه سیاسی _ نظامی فعالیت می کند _ نخست تلاش جهت تبلیغ و عضوگیری دردانشگاه ها ومدارس وکارخانجات (فعالیت سیاسی) ودرکنار آن کوشش برای خرید و جمع آوری وپنهان کردن سلاح ومهمات و تشکیل گروه های شبه نظامی (میلیشیا) از میان جوانان جهت رودررویی با نظام برخواسته از تحولات سال ۱۳۵۷ (نظامی)

فرقه رجوی و رفراندوم ها و انتخابات ها

همانگونه که دربالا اشاره شد این گروه از رفراندوم جمهوری اسلامی درسال ۱۳۵۸ دفاع ودر آن شرکت می کند _ درانتخابات نمایندگان مجلس خبرگان نیز وارد عرصه گردیده و۴ کاندیدا (هزارخانی _ سید جوادی _ طالقانی _ رجوی) را کاندید می کند که البته غیر از اقای طالقانی که در لیست همه گروه ها قرار داشته هیچ یک از کاندیدا ها موفق به کسب آرای مردم نمی گردند _ دررفراندوم قانون اساسی شرکت نمی کند _ در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده وکاندیدا هم معرفی می کند (مسعود رجوی) که البته نام اینفرد از لیست کاندیداها حذف می شود و این گروه اعضا وطرفداران خودرا به رای دادن به بنی صدر تشویق می کند _ درانتخابات اولین دوره مجلس فعالانه شرکت کرده وتقریبا درهمه شهرهای بزرگ وکوچک کاندیدا معرفی می نماید _ درنتیجه این انتخابات مسعود رجوی که از جانب گروه های چپ مورد حمایت قرار می گیرد موفق به کسب حدود نیم ملیون رای درتهران می شود وچون به حد نصاب نمی رسد به دور دوم می رود و در دور دوم رای های او به سیصد هزار کاهش می یابد ودرنتیجه این گروه موفق نمی شود حتی یک کاندیدای خودرا وارد مجلس نماید (شکست کامل درفاز سیاسی)

مسعود رجوی اما عاشق رسیدن به قدرت است وهمانند یک سگ گرسنه وتشنه ” له له ” می زند _ نامبرده در استانه دور دوم انتخابات مجلس دریک گردهمایی طرفداران خود می گوید: ” حتی بدست آوردن یک کرسی درمجلس برای ما خیلی مهم است ”

فعالیت های فرقه رجوی قبل از خرداد ماه سال ۱۳۶۰

ازسال ۱۳۵۸ فرقه رجوی فعالیت های خود را در مدارس _ دانشگاه ها وکارخانجات شروع می نماید که درنتیجه موفق می شود گروهی از نوجوانان و جوانان را در دبیرستان ها و دانشگاه ها را جذب نماید _ گروه سنی زیر ۱۸ سال در مدارس به دلیل نا آگاهی و ماجراجویی خیلی زود در دام این فرقه گرفتار می گردند _ فرقه رجوی درابتدا از این نوجوانان بعنوان فروشنده نشریات استفاده کرده و سپس به آنها درخفا آموزش تروریستی داده و بعنوان ملیشیا (شبه نظامی) آنها را سازمان دهی می نماید _ اولین حضور رسمی این نوجوانان در مراسم ۱۴ اسفند سال ۱۳۵۹ دردانشگاه تهران در مراسم سخنرانی بنی صدر رقم می خورد_ این گروه نوجوانان ازخرداد ماه ۱۳۶۰ بدین سو درعملیات ترور و بمب گزاری شرکت کرده وبیشترین قربانیان این فرقه دردهه شصت را تشکیل می دهند.

فرقه رجوی و نزدیکی وفریب اولین رئیس جمهور ایران ابوالحسن بنی صدر

اولین نزدیکی فرقه رجوی با بنی صدر از آستانه انتخابات ریاست جمهوری رقم می خورد ومسعود رجوی طرفدارانش را تشویق به رای دادن به بنی صدر می نماید _ این نزدیکی گرچه از آن پس مخفیانه شروع ودنبال می شود ولیکن آثار بیرونی آن از سخنرانی بنی صدر در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ درمیدان ژاله کلید می خورد وبعد درمراسم ۲۲ بهمن درمیدان آزادی روشن تر گشته و در گردهمایی ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران به اوج خود می رسد._ اگرچه هنوز دلائل وچگونگی این نزدیکی کاملا مشخص نیست ولی آنچه مسلم است اولین رئیس جمهور نیز تحت فریب مسعود رجوی قرارگرفته است.

نزدیکی واتحاد بنی صدر _ رجوی اما از نگاه مسئولین نظام دور نیست _ خلع بنی صدر از مقام انتصابی فرماندهی کل قوا درتاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ وسپس تقاضای آقای خمینی از مجلس جهت بررسی صلاحیت رئیس جمهور از جمله واکنش ها به ماه عسل رجوی _ بنی صدر بوده است و سر انجام نمایندگان مجلس با بحث وبررسی با اکثریت آرا بنی صدر را از مقام ریاست جمهوری نیز خلع می نمایند._ ابولحسن بنی صدر با تحریف تاریخ و دروغگویی ازاین رخداد بعنوان کودتای خرداد علیه خود نام می برد. (؟!)

فعالیت های فرقه رجوی دردوران جنگ عراق علیه ایران سال ۱۳۵۹ و۱۳۶۰

برخورد فرقه رجوی با تجاوز صدام به خاک ایران ازهمان ابتدا مشکوک بوده است چراکه درابتدا درخواست می کند که بخشی از جبهه جنگ بطور اختصاصی دراختیار این گروه قرار گیرد (؟!) _ که البته بااین درخواست مخالفت می شود _ پس از آن فرقه رجوی گروهی از اعضا وهواداران خودرا درقالب بسیج به جبهه ها گسیل می نماید _ هدف فرقه رجوی از اعزام اعضای خود به جبهه ها همانگونه که بعدها مشخص شد شرکت درجنگ نبود _ جمع آوری اطلاعات و تهیه فیلم وعکس از آرایش نیروها ودریک کلام جاسوسی برای صدام هدفی بود که فرقه رجوی به دنبال آن بود _ پس از فروش این اطلاعات جبهه ها به رژیم صدام ازسال ۱۳۶۵ بدین سو بخوبی ثابت کرد که چرا فرقه رجوی درپی کسب جبهه اختصاصی برای خود درزمان جنگ شده بود

مسعود رجوی پس از شکست درفاز سیاسی _ نظامی حکومت را به عملیات نظامی تهدید کرد

مسعود رجوی که پس از شکست در راه یابی به مجلس به اوج دیوانگی وعصبیت وسردرگمی رسیده بود درسخنرانی درجمع هواداران خود دردانشگاه تهران دراوایل سال ۱۳۶۰ گفت: ” وای به روزی که مشت رابا مشت وگلوله رابا گلوله پاسخ دهیم ”

این عجز ودرماندگی و تهدید این تروریست البته از سر ضعف ودشمنی با مردم ایران بود که در انتخابات ها او وگروهک اورا تحویل نگرفته وعددی محسوب ننمودند _ مسعود رجوی دیوانه تشنه قدرتی بود که مصصم شده بود تابن واستخوان به ایران وایرانی خیانت کند وچنین شد که بعد از مدتی ازایران به فرانسه واز انجا به اغوش ارباب خود صدام (دشمن شماره یک ایران) پناه برد.

چگونگی ورود فرقه رجوی از فاز سیاسی _ نظامی به فاز صرفا نظامی (تروریستی) از خرداد ۱۳۶۰

پس از برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا و دستور بررسی صلاحیت نامبرده درمجلس فرقه رجوی که پس از شکست درفاز سیاسی _ نظامی به حمایت از بنی صدربرخواست _ درتاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۶۰ فرقه رجوی با انتشار اعلامیه ای به آگاهی همگان رسانید که از این تاریخ رسما فعالیت سیاسی _ نظامی را متوقف و وارد فاز صرفا نظامی (تروریستی) خواهد شد.

مخفی شدن بنی صدر درخانه های تیمی وفرار او با مسعود رجوی از ایران

درحالیکه مجلس بررسی صلاحیت بنی صدر را دردستور کاری قرار داده بود ایشان به مخفی گاه های فرقه رجوی پناه برد وپنهان گردید _ درروز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ درزمان ویژه جنگی فرقه رجوی دست به یک راه پیمایی بدون مجوز وغیرقانونی زد _ هدف از این راه پیمایی آنهم درشرایط جنگی وفاز اعلام شده نظامی معنایی و پیامی غیر از ورود به فاز درگیری با نظام ایران نداشت و چنین شد که مردم ایران دراین دوران سخت علاوه بر موشک های صدام قربانی بمب گزاریها وترور های فرقه رجوی نیز شدند

دراینجا بخش دوم این نوشتار رابه پایان می برم _ دربخش آتی به چگونگی فرار رجوی _ بنی صدر از ایران و انتقال پایگاه فرماندهی ترور رجوی از ایران به فرانسه وسپس به عراق را مورد بررسی قرار خواهم داد.

ج.سالور

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا