تصمیمات اساسی دولت آمریکا را نمایندگان500 کورپروسیون حاکم بر جهان میگیرند!

نه جمهوری خواهان ونه دموکرات ها:

مانند همیشه والبته این بار بیشتر، گردانندگان فرقه ی رجوی، خواب وآسایش را برخود حرام کرده اند که ازهر خبر و اشارتی که مربوط به نشست وین و مراحل نهائی توافق نامه ی هسته ای ایران باشد، تفسیرهای دلبخواهی ومورد نظر خود را گرفته، وبر طبل شیپورشان بزنند وبدمند که " آهای ای اسرای تیره بخت لیبرتی عراق، بدانید وآگاه باشید که صبح پیروزی نزدیک است و  خیال فرار و مسئله دار شدن را ازسر خود بیرون کنید"!
خبرنگاران عمدتا بخاطر نان شب هم که شده مجبورند درپی هر خبری دراین مورد که  تصادفا با توافق طرفین مذاکره، بشدت مخفی نگه داشته میشود، به تکاپو افتند وتعبیر وتفسیرهای آنچنانی که داستان " فیل در تاریکی مولوی " را تداعی میکند، ارائه دهند که جریده ی منتسبه مشتری بیشتری داشته و آنها کار خود را  دراین وانفسای بیکاری مزمن جهانی که دردرجه ی اول حاصل سیاست های اقتصادی ضد مردمی  500 کورپوروسیون متعلق به یک درصدی های گردن کلفت جهان است، ازدست ندهند. کاری که انصافا سخت وطاقت فرسا ودر صورت غیر جنجالی بودن، شرافتمندانه ولازم هم هست.
اما این اصحاب جراید که اتفاقا دست به بزرگترین ریسک های خبرنگاری هم میزنند، در اغلب موارد اجازه ی انتشار وبخصوص تحلیل درست اخبار راندارند. چرا که 99 درصد این جراید، دراختیار این یک درصدی های  سهام داران کورپروسیون ها بوده وغالبا درج تحلیل واخبار درست برعلیه منافع نامشروع آنهاست!
طی خبری که فرقه ی رجوی همراه دیگر رسانه های مربوط به این یک درصدی ها منتشر کرده، آمده است:
" خبرگزاری رویتر با عنوان «صدها نفر از قانونگذاران آمریکا به دنبال ایفای نقش در گفتگوهای اتمی رژیم ایران هستند» نوشت: بیش از سه چهارم قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا نامه ای را امضا کرده و برای اوباما ارسال کردند مبنی بر این که آنها باید در هر گونه تصمیم گیری در ارائه لغو درازمدت تحریمهای رژیم ایران نقش داشته باشند ".
بیچاره  این هموطنان ما که ابدا اطلاع ندارند که درتحلیل نهائی، نماینده ی این دو حزب که در دراصل یک حزب هستند با دو جناح راست، میتوانند حرف هایی بزنند، مخالف خوانی هایی داشته باشند و تضادهایی نیز!
اما درسرانجام کار، موظفند که راهکار ودستور گماشتگان خاص ودر سایه قرار گرفته ی این یک درصدی های حاکم راعملی کنند!
6 ماه پیش که دستور مذاکرات با ایران صادر شد، ازهمین منبع بوده و قوه مجریه ی آمریکا مجبور به آغاز آن!
عده ای ازجمله اینجانب باین نتیجه گیری رسیدیم که  درهیئت حاکمه ی اصلی آمریکا (دولت واقعی در سایه) جناح کم وبیش عقلگرا بدین نتیجه ی منطقی رسیده اند که با حمله ی نظامی  و… که کارنامه ی تحقیر آمیزی برای آمریکا وشرکایش داشته، نمیتوان ایران را تسخیر کرد. بخصوص که ایران ازنظر جمعیت وموانع جغرافیایی محکم ومناسب، گزینه ی خوبی برای تهاجم  وتصرف نبوده وسخت گلو گیر است!
هیاهوی جمهوریخواهان بیشتر ازاینکه جنبه ی عملی تعیین کننده داشته باشد، مصرف داخلی داشته و مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری فراروی آمریکاست که  از این روخیلی جدی نباید تلقی شود!
 بخاطر اینکه تاکتیک های گذشته ی آمریکا وحتی استراتژی های میان مدت اش  هنوز هم رو به تغییر دارد، ما هنوز باین نتیجه نرسیده ایم که  جناح عقلمند وواقع گرای آمریکا تغییر موضع داده  و نمیتوانیم بگوییم که مذاکرات شکست خواهد خورد.
توضیح این نکته ضروری است که مذاکرات وروابط ازطرف آمریکا قطع شده و کشور ما که سرگرم کار خویش است وازدوره ی آقا محمد خان قاجارتا حال به هیچ یک از نقاط جهان حمله نکرده و بری ازصفت اشغالگری میباشد، روشن بود که آغاز مذاکرات به همت آمریکا باید استارت بخورد و کشور ما چون خودش ناقض هیچ روابط دوستانه وعادلانه ی بین المللی نبوده، پیشنهاد دهنده ی مذاکرات هم نبوده و برای نشان دادن حسن نیت خود به افکار عمومی جهان، ازاین پیشنهادات  ومیل دیگران برای مذاکره، استقبال نمود وپرواضح است که ما چیزی خارج از حقوق مشروع خود نمیخواهیم وبنابراین شکست احتمالی مذاکرات، ناشی از تحلیل علط جناح عقلمند تر رژیم آمریکا در زیاده خواهی وتجاوز به حقوق مشروع ما خواهد بود که این گناه  البته به گردن ما نیست.
یاد آوری این نکته نیز لازم است که رئیس جمهور منتخب ما صراحتا اعلام داشته که با شکست احتمالی مذاکرات، دنیا به آخر نخواهد رسید ودولت او برنامه ریزی های متنوع ومردمی خود را بدون احتساب نتیجه ی مذاکرات سازمان دهی کرده است ودر شرایطی که هرگز بدتر ازاین نخواهد بود، گام های موزون وسنجیده ی خود را برای اعتلای کشور وبهبود نسبی اوضاع عمومی مردم برخواهد داشت.
با این حساب، هموطنان فرقوی ما نباید روی این مذاکرات ونتایج آن سرمایه گذاری کرده وبه معده ی شریف خود قول های آنچنانی بدهد!
حمید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا