خانواده ها

فوت مادری چشم به راه!

امروزهم زمان بود با عید غدیر و داشتم سایتهای خبری را می خواندم که خبر درگذشت خانم شوکت قاسمی مادر پیمان کردمیر و سر گذشت بیش از یکسال ماندن در پشت دربها و سیاجهای اردوگاه بد نام اشرف برای ملاقات با فرزندش بوده مورد حمله ؛ هجوم چماقداران رجوی رذل زنباره به این مادربه دستور شخص رجوی بغض گلویم را فشرد ؛ قلبم به درد امد.
مادری که تنها خواسته اش ملاقات با فرزندش بود چشم به راه و در حسرت دیدار عزیزش از این دنیا رفت.
با عرض تسلیت به خانواده کردمیر برای ان مرحوم از خداوند متعال شادی روح و برای بازماندگان سلامتی و صبر ارزو می کنم.
با خواندن سر گذشت این مادر چشم به راه که از این دنیا رفته خاطرات اسارت خودم زمانی که در درون اردوگاه بد نام اشرف در اسارت ذهنی و جسمی رجوی و سران فرقه مافیایی بودم بیادم امد.
داشتم فکر می کردم سر منشاء این همه بی رحمی ؛ بی عدالتی؛ شقاوت؛ رذالت ؛ دریوزگی ؛ پفیوزی رجوی زنباره و مریم قجر حرمسرادار شخصی رجوی و دیگرسران فرقه مافیایی رجوی کجاست؟
که بیش از ۳۰ سال با انواع ؛ اقسام حیله و شیادی؛با تهدید و زندانی کردن ؛ با دروغ و دغلکاری و …..اعضاء نگون بخت به اسارت گرفته اند و اجازه نمی دهند حتی مادر پیر و بیمار با پسر در حد چند دقیقه هم شده همدیگر را ملاقات کنند؟!
مگر همین مریم قجر در اروپا هنگام برگزاری شوهای مسخره روی سن دم از ازادی انتخاب ؛ دم از ازادی بیان؛ دم از دمکراسی و عدالت ؛ برابری ؛ و … نمی زند؟ً
پس چرا اینهمه ظلم و ستم در حق اعضاء خود و خانواده ها می کند؟
رجوی زنباره و مریم قجر دم از اسلام می زنند ایا این رسم مسلمانی رفتار مولا علی گونه هست که به مادران و پدران ؛ خانواده اعضاء نگون بخت خود این همه ظلم کنند؟
هر روز که می گذرد خوب می فهمم که دم از مسلمانی زدن رجوی زنباره و روسری به سر کردن مریم قجر دروغی بیش نیست وگرنه در رسم و خط مولا علی بودن به غیر این هست که:
ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﯾﺘﯿﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺖ، ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﺎ ﯾﻬﻮﺩﯼ
ﮐﯿﺴﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯼ دم در ﻭ ﻣﯿﺮﻭﯼ..
ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﮐﯽ ﺳﺎﺩﻩ،
ﻣﯿﺮﻭﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺖ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐند
ﺍﻭ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﻓﺘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮﺩ
ﺍﺻﻼ …. ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮقى ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻠﺨﺎﻝ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﺯﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭآﻭﺭﻧﺪ ﯾﺎ ﯾﻬﻮﺩﯼ
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﻕ ﮐﻨﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﯼ …
ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻠﺜﻮﻡ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺍﺳﺖ
ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﺮ، ﺍﺑﺮﻭ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ﻭ ﻣﺆﺍﺧﺬﻩ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ..
ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺍﺯﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﯼ …
ﺁﻫﻦ ﮔﺪﺍﺧﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﺮﯼ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﮐﻨﯽ …
ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺣﺘﯽ ﮐﻌﺒﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ آﻏﻮﺷﺖ ﻣﯿﮑﺸﺪ ….
با اینکه تجربه نزدیک به ۲۰ سال زندگی درون تشکیلات فرقه گرایانه رجوی را دارم باز می بینم هنوز که هنوز انطور که باید ؛ شاید به ابعاد فاجعه ای که رجوی برای اعضاء نگون بخت بوجود اورده پی نبرده ام.
یک روز در زندان تیف ساخته امریکا و رجوی برای جدا شده ها به یک ژنرال آمریکایی گفتم که ما از فشار بهشت رجوی به جهنم شما امریکاییها پناه اورده ایم!
الان به رجوی زنباره و مریم قجر و سران فرقه باید گفت از شقاوت ؛ رذالت ؛ دروغ و دغلکاری ؛ ظلم و ستم ؛ جنایات و …. شما زندگی کردن در رژیمی که شما مدعی هستید دیکتاتوری ؛ زندان و … دارد هزار بار بهتراست از ان وعده های تو خالی مدینه فاضله دروغینی که شما به دروغ و برای فرار از جوابگویی به جنایاتتان ان را در هر دیدار با جیره خوارانتان بلغور می فرمایید چون در همان رژیم حد اقل زندانیان حق ملاقات با خانواده خود را دارند!
حد اقل مادران ؛ پدران ؛ خانواده ها می توانند عزیزان خود را ولو از پشت میله ها ملاقات کنند اما رجوی زنباره و مریم قجر و دیگر سران فرقه جنایتکار اردوگاههای اعضاء نگون بخت خود را هزاران بار بدتر از زندان درست کرده اند نه تنها اجازه ملاقات نمی دهند بلکه اعضاء خود را مجبور می کنند به خانواده های خود سنگ بزنند و فحش بدهند و … که هیچ جنایتکاری تا بحال دست به این عمل ننگین نزده که رجوی دست اش به ان آغشته است.
به رجوی زنباره و دیگر سران فرقه با اطمینان کامل و به یقین می گویم که شما که در حق ملت ایران و اعضاء خودتان و خانواده ها اینهمه ظلم و ستم کردید مطمئن باشیدهیچ وقت از اب تهران نخواهید نوشید و هیچ وقت دست و پای جنایتکارانی مثل شما به خاک پاک ایران نخواهد خورد.
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا