وارونه نمایی

رجوی میداند که ایران نه سازنده ی اولیه ی بمب و نه استفاده کننده ی نخستین بوده است!

فرقه ی رجوی بدون آنکه به روی خود آورد که بیشترین استفاده را از بمب و تروریزم کرده و در این مورد رکورد دار اعظمی است، برای قربانیان اروپایی تروریزم اشک تمساح میریزد و بدتر اینکه باتمام قوا سعی دارد که حق نوکری درمورد سلطه ورزان غرب را که آغازکننده و ذینفع ترین جریان دروقوع این جنایات بودند، با پیش کشیدن نام ایران و… وبه سایه درآوردن متجاوزان، بنحو احسن انجام دهد!
آقای حسن حبیبی نامی، یکی از بلندگوهای دستگاه تبلیغاتی رجوی است که ضمن درج نوشته ای دررسانه های این فرقه، کوشیده است که جای ظالم ومظلوم اصلی را درجنایات تروریستی عوض کرده ودنیای سلطه گر غرب را بی نیاز ازپاسخگویی دراین مورد کرده وطلبکار هم جلوه بدهد!
او درنوشته ی " غرب و بمب های انسانی " خود آورده است:
"… ماشین کشتار بنیادگرایی و فاشیسم اسلامی در اروپا،اکنون دیگر بکار افتاده و آب بندی هم شده است. این ماشین قربانیان زیادی را خواهد بلعید و اولین سود برنده این جنایات،البته آخوندها هستند. جهان غرب در مقابل این ماشین مخوف ناتوان است زیرا که عامل محرک آن را داعش میداند ونه رژیم بنیادگرایی که خالق آن است. تنها حربه دولتهای غربی نیز تلاش برای کنترل و خنثی کردن تشکیلات عملیاتی داعش و جلوگیری از رسوخ عوامل آن به تجمعات انسانی است ".
درجواب این ادعا، بسادگی میتوان گفت که  زیر بنای فاشیسم سرمایه داری مالی بوده و این سیستم خاص غرب است ونه ایرانی که هنوز به بلوغ اقتصادی سرمایه داری نرسیده است!
اما این قسمت قضیه درست است که تروریست های مطرح، بعنوان عمله ی این فاشیسم غربی عمل میکنند وصد البته  اولین سود برنده ی این اعمال ضد بشری، همان منشآ و پایه های تروریزم میباشند که این هموطن ما، آدرس غلطی دراین مورد داده است!
درظاهر امر، دولت های غربی مورد تهاجم قرار گرفته ازطرف این فرزند ناخلف اش – داعش- دچار سراسیمگی شده وبه اعلام وضعیت اضطراری دست میزنند که اگر نیک بنگری، دراین نوع وضعیت های اضطراری، حکومت های غربی، دامنه ی فعالیت احزاب و رسانه ها را محدود کرده و عملا روبنای فاشیسم را بنمایش میگذارند که هدف غائی شان هم همین مسئله است!!
بلی! داعش ومشابهین برای جلوگیری ازبرقراری آرامشی که لازمه ی پیشرفت کشورهای پیرامونی (دراینجا اسلامی) میباشد، تاسیس، حمایت ومسلح شده اند والبته دربوجود آمدن این روحیه ی ضد مردمی دربین اعضای داعش، همان کشورهای متروپل نقش عمده را داشتند!
چه آنکه اگر سرزمین آبا واجدادی این تروریست های عامل، مورد تاخت وتاز وتعرض دنیای متفرعن وطماع غرب قرار نگرفته و آنها دچار عقب ماندگی چند سده ای نمیشدند، لازم نبود که کشور خود را ترک کرده و بعنوان شهروند دست دوم غربی، دچار عقده ی حقارت گردند!!
با این حساب، این خود دنیای غرب است که باید ازراه های پیموده شده بازگشته و جبران مافات نماید که درآن صورت خواهیم دید که داعش ها علت وجودی خود را ازدست خواهند داد واحتیاج به اینهمه پلیس بازی واعمالی که خود محدود کننده ی آزادی وداعش پرور است، وجود نخواهد داشت!!
آقای حسن حبیبی مینویسد:
"… داعش فقط حلقه ای از این ماشین کشتار است و بدون شک در نقطه ای در این مسیر حذف خواهد شد ولی مادامی که این رژیم پابرجاست کشتار بیگناهان نیز ادامه خواهد یافت. ناتوانی مزمن غرب در مقابله با بنیادگرایی یک ناتوانی دیدگاهی است.غرب میتواند خطر بمب اتمی اخوندها را بفهمد ولی خطر اندیشه ارتجاعیشان را هرگز.اندیشه ای که صدها بار خطرناک تر از بمب اتمی است ".
بلی دراینکه داعش چگونه است، با قسمتی ازنظریات شما موافقت شد، اما رژیم جمهوری اسلامی توسط انقلاب بسیار بزرگی که دستآوردها وشکست هایی هم داشته، بوجود آمده و مولود شرایطی نیست که داعش ها را بوجود آورد و متاسفانه نصیحت من وتو، سردمداران غرب را به صراط مستقیم نخواهد آورد، مگر اینکه اعتراضات گسترده ی مردمی شهروندان اروپایی و…، دولت هایشان را ازادامه ی سیاست های موذیانه وداعش پرور بازدارد!!
فرقه ی رجوی این بار نیز خود را دربشقابی زرین قرار داده وبعنوان متاعی به گردانندگان جهان غرب  عرضه میکند ودراصل، تمام این صغری کبری چیدن های قبلی، برای این منظور بوده است:
" از همین روست که، تنها هماورد آخوندهای مرتجع نیز، دیدگاهی است که در نقطه مقابل آنان قرار دارد،ومقاومت متشکل مردم ایران که در شورای ملی مقاومت ایران به رهبری خانم مریم رجوی،عینیت پیدا کرده است،تنها معرف این دیدگاه است.آخوندها نیز خود اولین معترف این واقعیت هستند زیرا که بر اساس اسناد رسمی سیاسی موجود،درمعاملاتشان با غرب،همواره تنها بر سر این مقاومت بوده که، حاضر به پرداخت امتیازشده اند ".
یعنی این شورای مقاومت ملی؟! ابدا کاری باترور نداشته وپادزهر آنهم هست!
اینهمه متاع خود را که دراصل تمام موجودیت خودتان است، به این شکل محقر عرضه ندارید که قیمت اش را پایین خواهید آورد!
تو به غرب میگویی که از تشکیلات فرقه ای شما بنفع خود استفاده کند!!
این امر نهایت حقارت و خود ارزان فروشی نیست، پسر؟!
سیروس غضنفری
 

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا