رجوی بعنوان ناقض خشن حقوق بشر، حق دخالت دراین عرصه را ندارد!

همزمان با تلاش های نئوکان ها، که با هدف دبه درآوردن دراجرای مصوبات برجام انجام میگیرد ودراین راستا مسائل حقوق بشری را که خود ذره ای بدان اعتقاد ندارند، وارد عرصه نموده اند، فرقه ی رجوی هم بعنوان " سخن چین بدبخت و هیزم کش " با قدرت تمام وارد میدان شده تا در وسع خود کمکی به ارتجاع جهانی ومنطقه ای بنماید!
البته صحبت از حقوق بشر، حدیثی است شریف! اما باید به نیات پشت پرده ی این صحبت ها توجه شده و حقایق آنطور که هست به مردم عرضه گردد.
راست آنست که تقریبا درتمامی کشورهای جهان، این حقوق – بسته به میزان رشد مادی ومعنوی جامعه- نقض میشود و مدیران  اصلی جهانی بعنوان سخنگویان وحافظان یک در صد ازحقوق ومنافع مردم برخوردار ازهمه چیز،  سوء استفاده  موضعی ازاین امر مهم میکنند!
بعبارت دیگر در برخورد با مسائل حقوق بشری، ازاستانداردهای دوگانه- که همان سیاست یک بام ودوهوای خودمان باشد- استفاده میشود!
موضوع سخن من ابدا ادعای این مسئله که حقوق بشر بطور تمام وکمال درایران پیاده میشود، نیست.
صحبت برسر آدم کشی ها وترورهایی که مثلا در مکزیک – که به حیات خلوت آمریکا تبدیل شده ومردمش به خاک سیاه نشانده شده اند- بوده که این میزان آدم کشی ها، چند برابر اعدام هائی هست که درایران اعمال میشود و فرق دیگرش این است که ایران این آمار را بطور رسمی اعلام میکند ولی این کشتارهای مکزیک و… ازاذهان دورمیمانند!
سری به شکنجه گاه های آمریکا در سراسر جهان وازجمله درکشورهای اروپای شرقی زده نمیشود ومعلوم نمیگردد که سرویس های اطلاعاتی این ابرقدرت چقدر آدم میکشند ویا زجر کش میکنند؟!
به آمار مقتولین تصادفی؟! توسط پلیس آمریکا توجه کرده وملاحظه کنید که میزان آن بالاتر ازاعدام ها درایران است!!
به بازداشتگاه ها ودادگاه ها؟! ی عربستان سرزده نمیشود تا میزان رعایت حقوق متهم دراین مراکز تعیین گردد وقس علیهذا!
درهر صورت، برای قطور کردن پرونده ی ایران، آقای محمد محدث رجوی سان هم وارد گود شده تا ترهاتی عرضه دارد!
نام نوشته ی این مرید رجوی " پرونده حقوق‌بشر و پسابرجام رژیم " نام دارد که طولانی بوده ودرقسمتی ازآن آمده است:
"… کشورهای روسیه، چین و ونزوئلا از جمله کشورهایی بودند که با تمدید مأموریت احمد شهید مخالف بودند و البته موضع این کشورها در زمینة حقوق‌بشر به‌خصوص در رابطه با رژیم آخوندی هیچگاه نافذ نبوده و برد نداشته است ".
من اطلاع دقیقی ازوضعیت رعایت حقوق بشر درچین نمیدانم والبته میدانم که ازنظر سیاسی خوب نیست ولی ازنظر اجرای عدالت اجتماعی واینکه کارتن خوابی دراین کشور بزرگ وجود ندارد ودرآمریکا وجود دارد، وضع قابل تحملی دارد.
اما ونزوئلا یکی از دموکرات ترین کشورهای جهان است و اصلاحات سیاسی روسیه بی نظیر بوده وآزادی های موجود دراین کشور را از برنامه های تلویزیونRT میتوان مشاهده کرد.
با این حساب، دلیل این موضع ونزوئلا وحتی روسیه این میتواند باشد که آنها ازوجود استانداردهای دوگانه در شورای حقوق بشر اطلاع کافی داشته و مصوبات آنرا بقدر کافی بیطرفانه وعادلانه نمیدانند.
حتما کشورهای دیگری هم بوده اند که با افزودن چین، روسیه و ونزوئلا به جرگه ی آنها، باید گفت که نمایندگان بخش بزرگی ازمردم جهان با این انتخاب موافق نبوده اند!!
آقای محدث مینویسد:
"… رژیم آخوندی در نتیجه تلاش‌های بی وقفة مقاومت ایران از دهه شصت تا کنون 62 بار در ارگان‌های سازمان‌ملل ‌به‌دلیل نقض فاحش و سیستماتیک حقوق‌بشر محکوم شده است…".
باردیگر بدون اینکه حمایتی ازعملکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی درکار باشد، ازشما می پرسم که آیا این مخاطبان شما سئوال نکردند که وضعیت حقوق بشری تشکیلات رجوی چگونه است؟!
اگر نپرسیدند و بطور فله ای اقدام به صدور این احکام کردند که کارشان از ارزش لازم برخوردار نبوده است!
حال آنکه ما میدانیم که آنها از اوضاع شما بخوبی باخبرند واگر نیت خیری داشتند، بشما میگفتند بروید وضع خود را اصلاح کنید وآنگاه مدعی حمایت ازحقوق دیگران باشید!!
حقیقت قضیه عبارت ازآنست که این شوراهای حقوق بشری تحت سیطره ی ناقضان جهانی حقوق بشری بوده و احکام شان درخدمت سیاست های آنان ونه با لحاظ کردن منافع مردم این یا آن کشور است!!
این باند مخالف سرسخت برجام، علیرغم حرف های کاملا متناقضی که  دراین مورد زده،  این بارخود را طور دیگری معرفی میکند:
"…اکنون آن دوران ‌دیگر سپری شده است و خواب پنبه‌دانه برای رژیم زهرخورده محقق شدنی نیست، به‌یمن حضور قدرتمند آلترناتیو انقلابی، هیچ یک از باندهای رژیم نمی‌توانند نان برجام را بخورند هر چند که چند صباحی چند وزیر اروپایی نیز از ایران بازدید کنند ".
وشما چرا برای جلوگیری از زهر خوردن دشمن تان خود را به آب وآتش می زدید؟!
آیا این تناقض گویی ها به معنی شکست شما وبزرگان مرتجع جهانی ومنطقه ای تان نیست؟!
این وزیران اروپایی بخاطر جلب رضای خدا نیست که به کشور ما آمد وشد دارند، اوضاع اقتصادی اغلب آنها خراب بوده ویا درچشم انداز خرابی اش میبینند ورها کردن بازار ایران 80 میلیونی را بنفع خود نمیدانند. آنها تا منافعی را درایران متصور باشند، به این رفت وآمدها ادامه خواهند داد وشما را دلواپس نگه خواهند داشت! همین!
باز هم بخوانیم:
" رژیم و در رأس آن خامنه‌ای تمامی تلاش خود را کردند که به‌توافق اتمی تن ندهند… هر چقدر هم که امریکا در این توافق به‌رژیم امتیازاتی بدهد، اما برجام پیروزی مقاومت و مردم ایران و یک شکست استراتژیک برای کلیت رژیمی است که قصد داشت با دست‌یابی به‌بمب اتمی خود را از سرنگونی نجات دهد. شکستی که تنها با اصرار و ابرام مقاومت به‌رژیم آخوندی تحمیل شد ".
اگر برجام پیروزی مقاومت ایران- که نام آبرومندانه تر رجوی است- بوده، پس چرا باخود دشمنی میکردید وآنهمه درکنار اسرائیل وعربستان وبزرگتر ازآنها، با تمام قوا درمقابل آن ایستاده بودید؟!
آیا درآن موقع دیوانه شده بودید و پشت به بخت واقبال خود کرده وبه آن لگد میانداختید؟؟!!
ما نمونه ی پاکستان را دراین مورد داریم ومیدانیم که سلاح اتمی هرگز کمکی به ایجاد آرامش ورفع فتنه های قبیله گری دراین کشور نکرده و شاید نظر شما که عاشق سلاح اید این است که بمب اتمی همان نان و آب مردمی است که بزرگترین ضامن حفظ امنیت درکشور میباشند والبته ما رای دهندگان ایرانی مثل شما فکر نمیکنیم!!
چرا که مردم به برنامه های آقای روحانی که تعامل با جهان وجلوگیری ازوقوع جنگ و… را درخود داشت، رای داده ونشان دادند که با  تولید سلاح اتمی موافقتی ندارند و رهبر عالی کشور هم  هیچ مخالفتی با این انتخاب مردم نکرد.
آقای محدث مینویسد:
" همه می‌دانند اگر افشاگری‌های پی درپی مجاهدین از برنامه‌های اتمی رژیم نبود، خامنه‌ای به‌برجام تن نمی‌داد. بنابراین بطور قانونمند حرکتی که مجاهدین و مقاومت ایران آگاهانه از دو دهه قبل شروع کرده و رژیم آخوندی را به‌چالش کشیدند و جام زهر را به‌حلقومش ریختند، بطریق اولی پسا برجام آن نیز نمی‌تواند بنفع رژیم تمام شود و این خام خیالی آخوندی است که به‌خیال خود می‌خواست امسال پرونده حقوق‌بشرش از روی میز جمع شود… ".
شما این ادعا ها را درزمانی میکنید که پرنده ای قادر نیست ازدسترس ماهواره ها و…خارج شده و پروازی فارغ از چشم اغیار داشته باشد و مسلما برنامه های هسته ای ایران قابل رویت ازطرف اربابان این تکنولوژی بود.
این اسرائیل بود که برای ایجاد یک جنگ روانی، اطلاعات خود را درهر ازچند گاهی بطور قطره چکانی دراختیار شما قرار دهد  تا منابع کسب خبر خود را مستور تر بدارد و ادعا هم بکند که خبر ازآن یک گروه ایرانی است.لابد معتبر؟!
نقش شما دراین اقدامات شبیه نقش همان " سخن چین بدبخت وهیزم کش " بود که یک جوان دبیرستانی هم قادر به تحلیل آن – انگیزه هایی که اسرائیل دراستفاده ازشما داشت-  میباشد!
وحید
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا