وارونه نمایی

فرار بجلو وقیحانه مجاهدین

چندی قبل پیش بینی کرده بودیم که مجاهدین در چند روز آینده بساط جشن و پایکوبی براه میاندازند و از اخراج مفتضحانه از عراق بعنوان یک حرکت رو بجلو و یک پیروزی یاد خواهند کرد! همین هم شد! آنها در آلبانی به جشن و پایکوبی پرداختند و آمدنشان به آلبانی را یک پیروزی بزرگ و خنثی کردن توطئه رژیم قلمداد کردند و به خورد نیروهای از دنیا بی خبر خود دادند!!
 برهیچکس پوشیده نیست که دار ودسته مجاهدین تا آنجا که توانستند و تا آنجا که زورشان رسید٬ بر سر راه خروج نیروهایشان از عراق سنگ اندازی کردند و حتی حاضر شدند که بیش از صد تن از قدیمی ترین مسئولین خود  را از دست بدهند ولی چند صباحی دیرتر از خاک عراق خارج شوند! چرا که آنها عمیقا اعتقاد دارند که عراق مانند شیشه عمر مجاهدین است و اگر نیروهایشان را از خاک آنجا خارج میکردند٬ریزش نیروها با سرعت خیلی بیشتر صورت خواهد گرفت! اما اکنون که با زور و با خفت و خواری آنها را از عراق بیرون انداختند ٬با پر رویی خاص مجاهدین دست به فرار بجلو وقیحانه ای زدند و از خروجشان از عراق بعنوان یک سر فصل و پیروزی یاد میکنند! منتظر باشید آنها بزودی در تحلیلهای خود میگویند که از ابتدای مبارزه مسلحانه بدنبال آمدن به کشور آلبانی بودند و *رهبری* با رشادت وصف ناپذیر شرایط را به گونه ای رقم زد که بستر آمدن به آلبانی فراهم گردید و همه اعضاء سازمان بایستی بخاطر این قهرمانی و از خود گذشتگی رهبری٬ در برابر او سر تعظیم فرود آورند و بدهکار او باشند!!!
سوال جدی از آنها اینست که شما که خروج از عراق و رفتن به اروپا را پیروزی بزرگ میدانستید٬ چرا اینهمه سال در برابر خروج نیروها از عراق سنگ اندازی کردید و باعث شدید اینهمه نفرات از بین بروند و یا جراحات جبران ناپذیر بآنها وارد شود؟ داستان نشستهای مشمئزکننده خارجه نداریم و طعمه صدبار از پاسدار بدتر است چه بود؟
فرقه مجاهدین به معنی واقعی کلمه یک فاحشه سیاسی است و هرلحظه بدون توجه به حرف دقیقه قبل خود٬حرف جدیدی میزنندکه ناقض موضعگیری قبلی شان است! و این ذات فرقه ها میباشد!
الف – عباسی
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا