اعضاء جداشده از فرقه رجوی

تحصن صد و چهل تن در اردوگاه تیپف اشرف

روز پنج شنبه دهم اوت یک تیم از خبرنگاران اروپایی برای تهیه گزارش و خبر وارد اردوگاه تیپف عراق میشوند. مقامات آمریکایی مسئول کمپ با اکیپ خبرنگاران گفتگو کرده و مانع آن شدند که پناهجویان مستقر در تیپف با خبرنگاران گفتگو کنند. جلوگیرى از تماس پناهجویان که برای اولین بار شاهد حضور اکیپی از خبرنگاران اروپایی بودند، اعتراض و خشم پناهجویان را برانگیخت. تعداد زیادی از پناهجویان با تجمع در مقابل دفتر فرماندهی کمپ خواهان گفتگو و مضاحبه با اکیپ خبرنگاران شدند. اما مقامات کمپ با برخوردهاى تندى به اعتراص آنان پاسخى منفی دادند. به دنبال این حرکت غیرمسئولانه مقامات کمپ تیپف، پناهندگان معترض هماهنگ و بطور دسته جمعى اقدام به یک تحضن اعتراضى نا محدود کردند. تعداد تحصن کنندگان تا به امروز به صد و چهل نفر میرسد. پناهندگان این تحصن را نه تنها اعتراض به سانسور و جلوگیری از تماس آنها با خبرنگاران، بلکه همچنین پیگیری مطالبات و حقوق خود تبدیل کرده اند. مطالبات این پناهجویان به قرار زیر است:

1- انتقال فوری کلیه ساکنین کمپ به کشور امن سوم

2- برخوردار شدن از حقوق و موقعیت یک پناهنده

3- متوقف شدن کلیه فشارها و محدودیت های اعمال شده توسط مسئولین اردوگاه تیپف.

شایان ذکر است که به دنبال کمپین بین المللی و موثر فدراسیون، کمیساریای پناهندگان سازمان ملل به کلیه این پناهجویان مصاحبه کرده و تعداد زیادى از این افراد را بعنوان پناهنده برسمیت شناخته است. پروسه های انتقال این افراد با توجه به سیستم کند اداری این سازمان طولانی شده است و این در حالیست که فشارها و محدودیت های اعمال شده توسط مقامات مسئول اردوگاه تیپف عراق روز به روز افزایش یافته و این پناهجویان را درتحت فشارهای روحى و مادی زیادی قرار داده است.

همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی قاطعانه از مبارزه و تصن و مطالبات این پناهندگان دفاع کرده و تلاش میکند صدای اعتراض آنها را در سطح بین المللی منعکس کرده و برای مبارزات و مطالبات این افراد حمایت جلب کند. ما همچنین به نمایندگى از جمع معترصین، شکایات و اعتراض آنها را به گوش مقامات کمیساریای پناهندگان سازمان ملل میرسانیم.

ما همچنین از کلیه افراد و سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق انسانی میخواهیم که با تحت فشار قرار دادن کمیساریای پناهندگان سازمان ملل خواهان انتقال فوری کلیه این افراد به کشور امن سوم شوند.

فدراسیون پناهندگان ایرانى، هجدهم اوت 2006

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا