اعلاميه‌ جهانی حقوق بشر و آزادی از نوع فرقه ی مجاهدین

28 خرداد امسال فرقه ی رجوی دستور حمله به ایرانیانی را صادر کرده بود که در کشورهای مختلف برای دادن رای به انتخابات ریاست جمهوری به سفارت های ایران می رفتند.

موضوع این نیست که شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بد است یا خوب؟
اما جهانیان شاهد حمله و هجوم چماقداران رجوی به زنان و کودکانی بودند که برای شرکت در یک انتخابات به سفارت های ایران می رفتند. با چوب پرچم های در دستان خود به سر و صورت زنان و کودکان می زدند که نباید در رای گیری سفارت ایران شرکت کنید!
این موضوع،خشونت فرقه ای رجوی را به نمایش گذاشت که چگونه یک روند دمکراتیک را با هوچیگری و وحشی گری مورد تهاجم وحشیانه ی خود قرار می دادند.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

این حمله کنندگان به مردم عادی ، در کشورهای دمکراتیک ، درحالی صورت می گیرد که این سازمان جهنمی و فرقه ای هنوز به قدرت نرسیده است! اگر این ها به قدرت برسند و پلیس و ارتش هم در اختیار داشته باشند می خواهند چه جنایات بیشتری را انجام بدهند ؟

مگر مخالفان یک اندیشه حق رای ندارند؟
مگر باید مخالفان دیدگاههای خود را سرکوب کرد و با چوب وچماق زد؟
این اولین بار نیست که ما شاهد وحشی گری های این فرقه ی ضدمردمی و وطن فروش هستیم!

این چهره ی اصلی اوباش و چماقداران رجوی است که در اروپا و آمریکا، با زور چماق و چوب پرچم می خواهند مجاهد خلق بسازند! مگر با گردن کلفتی می توان به مقاصد خوب ؟! خود رسید؟

اعضاء مجاهدین انتخابات 1400

پرچم های سازمان مجاهدین خلق در تصاویر مشهود است!
چرا با زور و گردن کلفتی اندیشه ی خود را تبلیغ می کنند؟

اعضاء مجاهدین انتخابات 1400

عده ای از زنان مجاهد خلق هم انگار خیابان های اروپا را با اتاق خواب مسعود رجوی اشتباه گرفته بودند و لباس های خود را در آورده بودند و با بدن های لخت ، مسعود رجوی را تبلیغ می کردند!

اعضاء مجاهدین انتخابات 1400

متاسفانه این اولین و آخرین بار نیست که اعضای سازمان مجاهدین خلق ! دست به اقدامات ضد دمکراتیک می زنند! در مقاطع مختلف نیز اعضای این سازمان تروریستی به ایرانیان آزاده ، با چتر و چماق و مشت و لگد حمله کرده اند!

همانطوریکه از عکس ها مشخص است اعضای سازمان مجاهدین خلق به مخالفان خود حمله می کنند! تعدادی از مجاهدین خلق با مشت و لگد با مخالفین سیاسی خود برخورد می کنند، اینها فردا اگر در ایران قدرت بگیرند با مخالفین خود چه خواهند کرد ؟ اگر امروز وجدان های بیدار و مدافعان حقوق بشر این رفتارهای خشن اعضای سازمان مجاهدین را محکوم نکنند، آیا فردا تضمینی برای جان و مال ایرانیان در خارج کشور وجود خواهد داشت ؟

حتما فردا دیر خواهد شد. شاید برخی از مجاهدین ادعا بکنند که اینها مزدوران رژیم اند که رای می دهند! اما باز هم رفتارهای هنجارشکنانه ی مجاهدین خلق توجیه نخواهد شد.

مگر آزادی نمی گوید ، هر کس حق بیان نظرات خود را دارد، مگر با زور چماق می شود اندیشه ی انسان ها را تغییر داد؟
جهت یادآوری به چماقداران رجوی ، یکبار دیگر متن 30 ماده ای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را در زیر می آورم، تا اگر بدلیل سرکوب فرقه ای به اینترنت آزاد دسترسی ندارند، این مواد را مطالعه کنند تا بلکه الفبای انسانیت و عقلانیت را یاد بگیرند…

اعلاميه‌ جهانی حقوق بشر:

ماده ١
تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه ای برادرانه رفتار كنند.

ماده ٢
هر كس می‌تواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر، و همچنين منشا ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همهء آزادی‌های ذكرشده در اين اعلاميه بهره مند گردد.
به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد كه مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی كشور يا سرزمينی باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور يا سرزمين مستقل، تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاكميت آن به شكلی محدود شده باشد.

ماده ٣
هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.

ماده ٤
هيچ كس را نبايد در بردگی يا بندگی نگاه داشت. بردگی و دادوستد بردگان به هر شكلی كه باشد، ممنوع است.

ماده ٥
هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.

ماده ٦
هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود.

ماده ٧
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی كه ناقض اعلا ميه حاضر باشد، و بر ضد هر تحريكی كه برای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يكسان قانون بهره مند گردند.

ماده ٨
در برابر اعمالی كه به حقوق اساسی فرد تجاوز كنند ـ حقوقی كه قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او به رسميت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه‌ موثر به دادگاه‌های ملی صالح را دارد.

ماده ٩
هيچ كس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد كرد.

ماده ١٠
هر شخص با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی در باره‌ حقوق و الزامات وی، يا هر اتهام جزايی كه به او زده شده باشد، تصميم بگيرد.

ماده ١١
١- هر شخصی كه به بزهكاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می‌شود تا هنگامی كه در جريان محاكمه ای علنی كه در آن تمام تضمين‌های لازم برای دفاع او تامين شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.
٢- هيچ كس برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی كه در موقع ارتكاب آن، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محكوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی كه در موقع ارتكاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، دربارهء كسی اعمال نخواهد شد.

ماده ١٢
نبايد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه يا مكاتبات هيچ كس مداخله‌های خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت كسی حمله شود. در برابر چنين مداخله‌ها و حمله‌هايی، برخورداری از حمايت قانون، حق هر شخصی است.

ماده ١٣
١- هر شخصی حق دارد در داخل هر كشور آزادانه رفت وآمد كند و اقامتگاه خود را برگزيند.
٢- هر شخصی حق دارد هر كشوری ، از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خويش بازگردد.

ماده ١٤
١- در برابر شكنجه، تعقيب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در كشورهای ديگر را دارد.
٢- در موردی كه تعقيب واقعا در اثر جرم عمومی و غيرسياسی يا در اثر اعمالی مخالف با هدف‌ها و اصول ملل متحد باشد، نمی‌توان به اين حق استناد كرد.

ماده ١٥
١- هر فردی حق دارد كه تابعيتی داشته باشد.
٢- هيچ كس را نبايد خودسرانه از تابعيت خويش ، يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.

ماده ١٦
١- هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محدوديتی از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويی كنند و تشكيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.
٢- ازدواج حتما بايد با رضايت كامل و آزادانهء زن و مرد صورت گيرد.
٣- خانواده ركن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ١٧
١- هر شخصی به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالكيت دارد.
٢- هيچ كس را نبايد خودسرانه از حق مالكيت محروم كرد.

ماده ١٨
هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت‌ها و اجرای آيين‌ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.

ماده ١٩
هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است كه كسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در كسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسايل ممكن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

ماده ٢٠
١- هر شخصی حق دارد از آزادی تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آميز بهره مند گردد.
٢- هيچ كس را نبايد به شركت در هيچ اجتماعی مجبور كرد.

ماده ٢١
١- هر شخصی حق دارد كه در اداره‌ء امور عمومی كشور خود، مستقيما يا به وساطت نمايندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد.
٢- هر شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی كشور خود دست يابد.
٣- اراده‌ء مردم، اساس قدرت حكومت است. اين اراده بايد در انتخاباتی سالم ابراز شود كه به طور ادواری صورت می‌پذيرد. انتخابات بايد عمومی، با رعايت مساوات و با رأی مخفی يا به طريقه ای مشابه برگزار شود كه آزادی رأی را تامين كند.

ماده ٢٢
هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همكاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و كرامت و رشد آزادانهء شخصيت خودرا، با توجه به تشكيلا ت و منابع هر كشور، به دست آورد.

ماده ٢٣
١- هر شخصی حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای كار خواستار باشد و در برابر بیكاری حمايت شود.
٢- همه حق دارند كه بی هيچ تبعيضی، در مقابل كار مساوی، مزد مساوی بگيرند.
٣- هركسی كه كار می‌كند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد كه زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و كرامت انسانی تامين كند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی كامل شود.
٤- هر شخصی حق دارد كه برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و يا به اتحاديه‌های موجود بپيوندد.

ماده ٢٤
هر شخی حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات كار و مرخصی‌ها و تعطيلا ت ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود.

ماده ٢٥
١- هر شخصی حق دارد كه از سطح زندگی مناسب برای تامين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنين حق دارد كه در مواقع بیكاری، بيماری، نقص عضو، بيوگی، پيری يا در تمام موارد ديگری كه به عللی مستقل از ارادهء خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامين اجتماعی بهره مند گردد.
٢- مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همهء كودكان، اعم از آن كه در پی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند كه از حمايت اجتماعی يكسان بهره مند گردند.

ماده ٢٦
١- هر شخصی حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست كم آموزش ابتدايی و پايه، بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی شود و دست يابی به آموزش عالی بايد با تساوی كامل برای همه امكان پذير باشد تا هركس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.
٢- هدف آموزش و پرورش بايد شكوفايی همه جانبهء شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت‌های ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند.
٣- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، برديگران حق تقدم دارند.

ماده ٢٧
١- هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع، سهيم و شريك گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود.
٢- هركس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی يا هنری خود برخوردار گردد.

ماده ٢٨
هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‌ء اجتماعی و بين المللی باشد كه حقوق و آزادی‌های ذكرشده در اين اعلاميه را، به تمامی تأمين و عملی سازد.

ماده ٢٩
١- هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی برعهده دارد كه رشد آزادانه و همه جانبهء او را ممكن می‌سازد.
٢- هركس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادی‌های خود فقط تابع محدوديت‌هايی قانونی است كه صرفا برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادی‌های ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه‌ء اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموكراتيك وضع شده اند.
٣- اين حقوق و آزادی‌ها در هيچ موردی نبايد بر خلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

ماده ٣٠
هيچيك از مقررات اعلاميه‌ء حاضر نبايد چنان تفسير شود كه برای هيچ دولت، جمعيت يا فردی متضمن حقی باشد كه به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند.

حال با این وضع ، آیا فرقه ی رجوی خواهد توانست در بین ایرانیان ، چهره ای مطلوب و انسانی داشته باشد؟
این 30 ماده در اکثر کشورهای مترقی ، اجرا شده و رعایت می گردد، اما برای رسیدن به این موازین بین المللی ، اکثر کشورها راه طولانی ای دارند، اما اینکه مسلم است فرقه ی رجوی و رهبران مستبد آن از ناقضان اصلی این منشور هستند که باید در دادگاههای صالح بین المللی محاکمه شوند! جامعه باید از وجود چنین متجاوزانی ، پاک شود! اما چه فایده که اعضای فرقه ای مجاهدین حتی در کشورهای اروپائی هم دست به وحشی گری زده و ذات پلید خود را به نمایش می گذارند!

بنظر نگارنده همیشه از دشمن یک جریان و دولت می توان پی به ماهیت اصلی و درست آن جریان برد! آنچه که مردم امروز در خیابان های اروپا شاهد آن هستند، نمایش خوی حیوانی اعضای فرقه ی رجوی می باشد، نمایشی سراسر وحشیانه و یک روند به غایت ضددمکراتیک است که نشانگر ماهیت وحشی ، مستبد و دیکتاتوری فرقه ی رجوی می باشد . . .

فرید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا