عراق به گذشته باز نمیگردد

در حالیکه از یکسو اقدامات تروریستی و ضدامنیتی گروههای ارهابی و بقایای صدام و القاعده علیه دولت عراق و و از سوی دیگر کارشکنیها و تمامیتخواهی و سنگاندازی گروههای سیاسی مخالف دولت عراق، تاکنون ناکام مانده و امید جریاناتی که از این مسیر به شکست دولت عراق و یا تعویض آن دلخوش داشته بودند را به یأس تبدیل کرده است، گروه تروریستی مجاهدین میکوشد با اقدامات مداخلهجویانه و جریانسازی، روند تحکیم دولت عراق را با اختلال روبهرو سازد.
باند ورشکسته و به گل نشستهی رجوی که تمام امیدش به ادامهی حیات را به حمایتهای امریکا از این گروه گره زده است، ‌در خصوص عراق نیز مانند ایران دلخوش به اقدامات مداخلهجویانهی نئومحافظهکاران میباشد و امید دارد که دولت بوش علیه دولت مالکی وارد عمل شود.
آنچه در جریان خبرسازی دستگاه منگول تبلیغاتی مجاهدین جهت فضاسازی خبری برای نیروهای تحت سانسور در اردوگاه اشرف مهم است، تأکید و برجسته کردن اخباری است که به ‌اعلام نارضایتیهای گاه و بیگاه دولتمردان امریکایی از آقای مالکی اشاره دارد و یا تعابیری که مداخلات اشغالگرانهی دولت امریکا و توقعات غیرقانونی و قیم مآبانهی آنها از دولت عراق را نشان میدهد و یا مهلتها و ضربالأجلهای بیمعنی و بدون پشتوانهی حقوقی آنها را مطرح میسازند. اینها آن چیزی است که در سیستم خبررسانی مجاهدین منعکس میشود.
واقعیتی که نیروهای اشغالگر نیز در برابر آن هیچ سلاحی ندارند و فرصت بسیاری از توطئهها را از آنها سلب مینماید این است که دولت عراق، دولتی منتخب از جانب مردم این کشور میباشد و مدافعان زیادی در بین مردم دارد که عملاً تهدیداتی مانند کودتا از بیرون و درون را خنثی میسازد.
تنها راه تغییر دولت عراق، یک مبارزهی اصولی سیاسی است که شرط پیروزی آن داشتن پشتیبانی اکثریت مردم عراق است که هیچ یک از گروهها و جریانات مخالف دولت آقای مالکی از چنین موقعیتی برخوردار نیستند.
این یک منطق و راه حل سیاسی پذیرفته شده است، اما مخالفان دولت کنونی عراق از آنجا که بهدلیل فوق، نه امیدی به کارزار سیاسی دارند و نه اعمال تروریستی توانسته است دولت مالکی را تضعیف کند، مستقیماً به کشورهای خارجی متوسل شده و رسماً منویات آنها را در عراق دنبال میکنند.
« در همین رابطه واشنگتن پست نوشت که سعودی ها ترجیح می دهند که دولت نوری المالکی تغییر یابد و این علاوه بر حمایت بی سر و صدای آنها از ایاد علاوی ، شیعه لائیک و بعثی سابق می باشد که از محبوبیت در بین اهل سنت عراق برخوردار است.
نزدیکان علاوی می گویند که استراتژی وی بهره برداری از اختلافات ائتلاف شیعی است و البته می دانند که این امر نیز جز به یمن حمایت مالی و سیاسی عربستان سعودی میسر نخواهد شد. »
این واقعیت مربوط به گروههای مخالف دولت عراق است، اما نکتهی حائز اهمیت این است که گروه ورشکستهی رجوی که تمام هم و غم خود را بر این معطوف داشته تا دولت عراق را تحتالحمایهی ایران نشان دهد و ایران را متهم به دخالت در امور عراق بنماید، نه تنها بر مخالفت آشکار کشورهای عربی با دولت قانونی و دموکراتیک عراق سرپوش میگذارد، ‌بلکه از مداخلات هر چه بیشتر آنها استقبال میکند.
دست و پا زدن مجاهدین ‌زمانی بیهودگی خود را بیشتر نشان میدهد که حتی دولتمردان امریکا و انگلیس که ایران را متهم به دخالت در عراق مینمایند، در مقابل دولت عراق تسلیم شده و خود را ناگزیر به حمایت از آن میبینند. بر این اساس میبینیم که تونی بلر در جریان مسافرت غیرمنتظرهی خود به بغداد، خطاب به ایران اینگونه میگوید:
« در مورد روابط انگلیس با ایران و اقدامات و تلاشهایی که میکنیم برای از بین بردن تروریزم در عراق است، چند روز پیش گفتم که اگر ایران از عراق حمایت کند رابطهی ما با ایران فرق خواهد کرد. ایران باید بفهمد که عدم حمایت از تروریزم چیز مهمی است و حمایت از دولت عراق منافعی دارد. »
و یا شاهد هستیم امریکا که دار و دستهی عقبماندهی رجوی این همه بر روی اختلافافکنی بین این کشور با ایران تلاش کرد، ایران را برای مذاکره و بازگرداندن آرامش به عراق انتخاب کرده است و به طرحها و اقدامات دولتهای عرب رغبتی نشان نداده است.
البته این همه را دولت عراق مرهون پایگاه مردمی و اکثریت طرفدار خود میباشد و به همین خاطر هم هست که آقای مالکی قاطعانه اعلام میکند که:
« برخی فکر میکنند که میتوانند عراق را به گذشته برگردانند ولی اینها خطری محسوب نمیشوند، دولت وحدت ملی توسط همه تشکیل شده است و روند سیاسی به عقب برنمیگردد. کسی نمیتواند در این رابطه چیزی بهدست بیاورد. »
از این رو باید گفت که رجوی و باند ابلهش، ‌احمقانهترین تاکتیک که همان تضعیف دولت قانونی عراق بود را در دستور کار خود قرار دادند و براساس فرصتطلبی غریزی با تکیه بر برخی اظهارات مخالف دولت مالکی گمان بردند که میتوانند در برابر رأی و خواست ملت عراق بایستند و تجربهی یکبار آزموده در برابر ملت ایران را در عراق نیز تجربه کردند.

ایراندیدبان

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن