بحران سازی

عراق به گذشته باز نمیگردد

در حالیكه از یكسو اقدامات تروریستی و ضدامنیتی گروههای ارهابی و بقایای صدام و القاعده علیه دولت عراق و و از سوی دیگر كارشكنیها و تمامیتخواهی و سنگاندازی گروههای سیاسی مخالف دولت عراق، تاكنون ناكام مانده و امید جریاناتی كه از این مسیر به شكست دولت عراق و یا تعویض آن دلخوش داشته بودند را به یأس تبدیل كرده است، گروه تروریستی مجاهدین میكوشد با اقدامات مداخلهجویانه و جریانسازی، روند تحكیم دولت عراق را با اختلال روبهرو سازد.
باند ورشكسته و به گل نشستهی رجوی كه تمام امیدش به ادامهی حیات را به حمایتهای امریكا از این گروه گره زده است، ‌در خصوص عراق نیز مانند ایران دلخوش به اقدامات مداخلهجویانهی نئومحافظهكاران میباشد و امید دارد كه دولت بوش علیه دولت مالكی وارد عمل شود.
آنچه در جریان خبرسازی دستگاه منگول تبلیغاتی مجاهدین جهت فضاسازی خبری برای نیروهای تحت سانسور در اردوگاه اشرف مهم است، تأكید و برجسته كردن اخباری است كه به ‌اعلام نارضایتیهای گاه و بیگاه دولتمردان امریكایی از آقای مالكی اشاره دارد و یا تعابیری كه مداخلات اشغالگرانهی دولت امریكا و توقعات غیرقانونی و قیم مآبانهی آنها از دولت عراق را نشان میدهد و یا مهلتها و ضربالأجلهای بیمعنی و بدون پشتوانهی حقوقی آنها را مطرح میسازند. اینها آن چیزی است كه در سیستم خبررسانی مجاهدین منعكس میشود.
واقعیتی كه نیروهای اشغالگر نیز در برابر آن هیچ سلاحی ندارند و فرصت بسیاری از توطئهها را از آنها سلب مینماید این است كه دولت عراق، دولتی منتخب از جانب مردم این كشور میباشد و مدافعان زیادی در بین مردم دارد كه عملاً تهدیداتی مانند كودتا از بیرون و درون را خنثی میسازد.
تنها راه تغییر دولت عراق، یك مبارزهی اصولی سیاسی است كه شرط پیروزی آن داشتن پشتیبانی اكثریت مردم عراق است كه هیچ یك از گروهها و جریانات مخالف دولت آقای مالكی از چنین موقعیتی برخوردار نیستند.
این یك منطق و راه حل سیاسی پذیرفته شده است، اما مخالفان دولت كنونی عراق از آنجا كه بهدلیل فوق، نه امیدی به كارزار سیاسی دارند و نه اعمال تروریستی توانسته است دولت مالكی را تضعیف كند، مستقیماً به كشورهای خارجی متوسل شده و رسماً منویات آنها را در عراق دنبال میكنند.
« در همین رابطه واشنگتن پست نوشت كه سعودی ها ترجیح می دهند كه دولت نوری المالكی تغییر یابد و این علاوه بر حمایت بی سر و صدای آنها از ایاد علاوی ، شیعه لائیك و بعثی سابق می باشد كه از محبوبیت در بین اهل سنت عراق برخوردار است.
نزدیكان علاوی می گویند كه استراتژی وی بهره برداری از اختلافات ائتلاف شیعی است و البته می دانند كه این امر نیز جز به یمن حمایت مالی و سیاسی عربستان سعودی میسر نخواهد شد. »
این واقعیت مربوط به گروههای مخالف دولت عراق است، اما نكتهی حائز اهمیت این است كه گروه ورشكستهی رجوی كه تمام هم و غم خود را بر این معطوف داشته تا دولت عراق را تحتالحمایهی ایران نشان دهد و ایران را متهم به دخالت در امور عراق بنماید، نه تنها بر مخالفت آشكار كشورهای عربی با دولت قانونی و دموكراتیك عراق سرپوش میگذارد، ‌بلكه از مداخلات هر چه بیشتر آنها استقبال میكند.
دست و پا زدن مجاهدین ‌زمانی بیهودگی خود را بیشتر نشان میدهد كه حتی دولتمردان امریكا و انگلیس كه ایران را متهم به دخالت در عراق مینمایند، در مقابل دولت عراق تسلیم شده و خود را ناگزیر به حمایت از آن میبینند. بر این اساس میبینیم كه تونی بلر در جریان مسافرت غیرمنتظرهی خود به بغداد، خطاب به ایران اینگونه میگوید:
« در مورد روابط انگلیس با ایران و اقدامات و تلاشهایی كه میكنیم برای از بین بردن تروریزم در عراق است، چند روز پیش گفتم كه اگر ایران از عراق حمایت كند رابطهی ما با ایران فرق خواهد كرد. ایران باید بفهمد كه عدم حمایت از تروریزم چیز مهمی است و حمایت از دولت عراق منافعی دارد. »
و یا شاهد هستیم امریكا كه دار و دستهی عقبماندهی رجوی این همه بر روی اختلافافكنی بین این كشور با ایران تلاش كرد، ایران را برای مذاكره و بازگرداندن آرامش به عراق انتخاب كرده است و به طرحها و اقدامات دولتهای عرب رغبتی نشان نداده است.
البته این همه را دولت عراق مرهون پایگاه مردمی و اكثریت طرفدار خود میباشد و به همین خاطر هم هست كه آقای مالكی قاطعانه اعلام میكند كه:
« برخی فكر میكنند كه میتوانند عراق را به گذشته برگردانند ولی اینها خطری محسوب نمیشوند، دولت وحدت ملی توسط همه تشكیل شده است و روند سیاسی به عقب برنمیگردد. كسی نمیتواند در این رابطه چیزی بهدست بیاورد. »
از این رو باید گفت كه رجوی و باند ابلهش، ‌احمقانهترین تاكتیك كه همان تضعیف دولت قانونی عراق بود را در دستور كار خود قرار دادند و براساس فرصتطلبی غریزی با تكیه بر برخی اظهارات مخالف دولت مالكی گمان بردند كه میتوانند در برابر رأی و خواست ملت عراق بایستند و تجربهی یكبار آزموده در برابر ملت ایران را در عراق نیز تجربه كردند.

ایراندیدبان

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا