عراق به گذشته باز نمیگردد

در حالیسو اقدامات تروریستی و ضدامنیتی گروهها و تمامیتاندازی گروهخوش داشته بودند را به یأس تبدیل کرده است، گروه تروریستی مجاهدین میجویانه و جریانرو سازد.

باند ورشکسته و به گل نشستهی حیات را به حمایتخوش به اقدامات مداخلهی نئومحافظهباشد و امید دارد که دولت بوش علیه دولت مالکی وارد عمل شود.

آنچه در جریان خبرسازی دستگاه منگول تبلیغاتی مجاهدین جهت فضاسازی خبری برای نیروهای تحت سانسور در اردوگاه اشرف مهم است، تأکید و برجسته کردن اخباری است که به ‌اعلام نارضایتیگاه دولتگرانهی آنها از دولت عراق را نشان میها و ضربهای بیی حقوقی آنها را مطرح میشود.

واقعیتی که نیروهای اشغالها را از آنها سلب میباشد و مدافعان زیادی در بین مردم دارد که عملاً تهدیداتی مانند کودتا از بیرون و درون را خنثی میی اصولی سیاسی است که شرط پیروزی آن داشتن پشتیبانی اکثریت مردم عراق است که هیچ یک از گروهدلیل فوق، نه امیدی به کارزار سیاسی دارند و نه اعمال تروریستی توانسته است دولت مالکی را تضعیف کند، مستقیماً به کشورهای خارجی متوسل شده و رسماً منویات آنها را در عراق دنبال میهای مخالف دولت عراق است، اما نکتهی رجوی که تمام هم و غم خود را بر این معطوف داشته تا دولت عراق را تحتی ایران نشان دهد و ایران را متهم به دخالت در امور عراق بنماید، نه تنها بر مخالفت آشکار کشورهای عربی با دولت قانونی و دموکراتیک عراق سرپوش میکند.

دست و پا زدن مجاهدین ‌زمانی بیهودگی خود را بیشدهد که حتی دولتنمایند، در مقابل دولت عراق تسلیم شده و خود را ناگزیر به حمایت از آن میبینیم که تونی بلر در جریان مسافرت غیرمنتظرهگوید:

« در مورد روابط انگلیس با ایران و اقدامات و تلاشکنیم برای از بین بردن تروریزم در عراق است، چند روز پیش گفتم که اگر ایران از عراق حمایت کند رابطهی عقبی رجوی این همه بر روی اختلافها و اقدامات دولتباشد و به همین خاطر هم هست که آقای مالکی قاطعانه اعلام میکنند که میشوند، دولت وحدت ملی توسط همه تشکیل شده است و روند سیاسی به عقب برنمیتواند در این رابطه چیزی بهترین تاکتیک که همان تضعیف دولت قانونی عراق بود را در دستور کار خود قرار دادند و براساس فرصتتوانند در برابر رأی و خواست ملت عراق بایستند و تجربهبار آزموده در برابر ملت ایران را در عراق نیز تجربه کردند.

ایران دیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.