عملکرد سازمان مجاهدین خلق

اظهار عجز بقایای رجوی در مقابل جداشدگان

ایراندیدبان، سی ام دسامبر 2007
بارها گفتهایم كه جریان بازگشت و جدایی از فرقهی رجوی یك رویداد سیاسی و یا آنگونه كه دار و دستهی رجوی قصد القاء آن را دارند، امری مربوط به قوت و ضعف انسانها در شرایط سخت نیست، بلكه تحولی است مربوط به ذات ِ حقیقتطلب انسان و عصیانی است علیه تحمیق و استحمار؛ از همین رو است كه نمیتوان آن را با بخشنامههای محدودساز تشكیلاتی حل نمود و یا با تهدیدهای ابلهانهی تروریستی مرتفع ساخت. روند رو به افزایش كمی و كیفی جداشدگان ِ از گروه تروریستی مجاهدین مؤید این نكته است.
اما رجوی در این مقوله نیز متوهم است و در تخیلات خویش گمان میبرد كه میتواند در دنیای آزاد نیز همچون دخمههای تشكیلاتی ابزار فشار برای كنترل افراد ایجاد نماید و آنها را از طرق ممكن به سكوت وادارد. آنچه رجوی برای چنین دورانی طراحی كرده است – مانند هر دیكتاتور ابله دیگری – مخلوطی از روشهای تهدید و تطمیع است كه اگر چه برخی را مهار نموده اما عموماً كارگر نیفتاده و حقیقت، راه خود را باز نموده است.
رجوی بر مبنای فرهنگ و ایدئولوژی خشونتطلبانهاش، طرح سركوب تروریستی و حذف فیزیكی جداشدگان را نیز در دستور كار داشته و دارد، اما چنین اقدامی كه در فرهنگ و ایدئولوژی مجاهدین راهحل ابتدایی برای هر مشكلی است، راه حل غیرممكنی برای شرایط كنونی كه بقایای رجوی برای بیرون آمدن از لیست گروههای تروریستی دست و پا میزنند میباشد؛ آنهم در اروپایی كه بهشدت از خشونت و وحشیبازی منزجر است.
بههمین دلیل بقایای رجوی دست به دامان چند حامی انگلیسی خود شده و با انتشار متنی از جانب آنان (متنی كه دهها بار در نشریه و سایر رسانههای گروه تروریستی مجاهدین درج شده و اعتنایی را برنیانگیخته است) كوشیدهاند با تكرار اتهامات نخنما شدهی همیشگی، اثرات افشاگریهای جداشدگان را مهار نمایند و اینبار نیز بهجای پاسخگویی به حقایقی كه از سوی آنان جداشدگان میشود، به لجنپراكنی علیه شخصیت آنان پرداختهاند، به این امید كه شاید بخشی از فشارها و بحرانهای دامنگیر مجاهدین را كم كنند.
سایتهای گروه تروریستی مجاهدین با درج خبری دربارهی این اقدام چنین نوشتند:
« کمیته پارلمانی بریتانیا برای ایران آزاد باانتشار سندی تحت عنوان جاسوسی برای ملایان: عوامل ایران در انگلستان ، نسبت به تهدیدات وزارت اطلاعات و مامورانش در بریتانیا هشدار داده و از دولت انگلستان خواست, قطعنامه مصوب اتحادیه اروپا را كه خواستار اقدام مشترك برای اخراج یا ممانعت از ورود پرسنل اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپاست، به موقع اجرا بگذارد. »
بقایای رجوی و حامیان منزویاش در پارلمان انگلستان با آسمان و ریسمان بافتن و افسانهپردازی و فرافكنی دربارهی دست داشتن ایران در عملیاتهای تروریستی (كه معلوم نیست چه ربطی به جداشدگان دارد؟) تنها مورد اتهامی علیه جداشدگان كه به ادعای خود، آنرا به یك دادگاه در انگلستان نیز بردهاند را اینگونه تشریح میکنند:
« هر وقت یک عضو پارلمان برای اهداف آزادی و دمکراسی غیر مذهبی در ایران ، آنطور که توسط مجاهدین و شورا نمایندگی میشود, ابراز حمایت میكند، مورد بمباران تبلیغات سوء درباره اپوزیسیون اصلی ایران قرار می گیرند.
در برخی موارد نمایندگان و لردها مستقیما مورد مراجعه سفارت ایران در لندن قرار می گیرند در حالی که در بیشتر مواقع, افرادی که ادعا می کنند اعضای سابق جدا شده از مجاهدین هستند که توسط رژیم استخدام شده اند, سراغ آنها می روند. وین گریفیث افزود در مواقع دیگر پارلمانترها مورد مراجعه سازمان هایی قرار میگیرند. که ادعا می کنند سازمان های حقوق بشری یا سازمان های غیر دولتی هستند این سازمان های پوششی برای رژیم ایران شامل انجمن نجات، پیوند و آوا هستند. او همچنین جزییات وب سایتهای مختلفی را فاش كرد که توسط رژیم ایران برای گسترش تبلیغات سوء علیه مجاهدین بکار می روند. »
به این ترتیب بقایای رجوی كه بههمین مجالس قبیلهای با چند لرد انگلیسی دلخوش داشتهاند و مایل هستند كه هر چه دلشان میخواهد بگویند و بشنوند و بعد پز پیروزی بگیرند، عجز خود را در برهم خوردن نقشهها و دروغپردازیهایشان بهوسیلهی حقایقی كه توسط جداشدگان بازگو میشود اظهارمیكنند، و نشان میدهند كه جداشدگانی كه هیچ سلاحی جز قلم و بیان ندارند اكنون به بزرگترین مانع در مقابل ماهیت ضدانسانی فرقه بدل شدهاند.
از سوی دیگر بدینوسیله نشان دادند كه برای مهار این حقایق سعی دارند تا از شیوههای مافیایی این فرقه بهره بگیرند و این میتواند زنگ خطری باشد برای سرویسهای امنیتی اروپایی و خود جداشدگان كه بیش از پیش متوجه تحركات فرقهی مافیایی رجوی باشند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا