وضعیت فرقه مجاهدین

لیست جدید؛ تبلور بیاعتباری سیاسی باند رجوی

ایراندیدبان، بیست و دوم آوریل 2008

حضور همزمان القاعده با تمام شاخههایش و سازمان مجاهدین خلق و ارتش آزادیبخش ملی در لیست جدید گروههای تروریستی امریكا كه در 8 آوریل 2008 منتشر گردید*، قبل از هر چیز نشان از دو شكست عمده و پرهزینه برای باند رجوی دارد:
– تلاشهای چندین و چندسالهی بقایای رجوی برای خارج ساختن نام این گروه از لیست گروههای تروریستی امریكا، علیرغم سرمایهگذاریهای كلان و به صحنه آوردن تمام ظرفیتهای حقوقی و دیپلماتیكی از رهگذر جلب نظر برخی از اعضای پارلمانهای كشورهای غربی، بینتیجه مانده است.
– اقدامات مذبوحانهی رجوی برای الصاق این گروه به مسألهی عراق و توصیه به امریكا برای باز گذاشتن آنها و اجازه دادن به مداخلهگری در امور داخلی عراق نیز بیفرجام مانده است.
رجوی اگرچه از حضور در لیست گروههای تروریستی استقبال میكند و به این بهانه تمام ناكامیها، ناتوانیها و شكستهای پیدرپی و بهطور عام به گل نشستگی گروه تروریستی مجاهدین به نشانهی بنبست روش خشونتآمیز و تروریستی را توجیه میكند، اما حضور در لیست گروههای تروریستی از یك نظر خفت بسیار بزرگی برای مجاهدین محسوب میشود، به این دلیل كه خوشرقصیهای آنان برای امریكا و غرب و خدمت صادقانه به منافع اسراییل، حتی توجه دشمنان ایران را نیز جلب نكرده و نشان میدهد كه بیاعتباری سیاسی همچنان یكی از اصلیترین بحرانهای مبتلابه باند ضدایرانی رجوی است.
توضیحات وزارت خارجهی امریكا، به شناخت ابعاد بیاعتباری باند رجوی و اینكه صرفاً بهعنوان یك دار و دستهی تروریستی شناخته میشوند، كمك شایانی میكند:
« ادارهی تنظیمات ضدتروریسم در وزارت خارجه بهطور مداوم فعالیتهای گروههای تروریستی فعال در سرتاسر دنیا را زیر نظر دارد تا اهداف بالقوه برای نامگذاری بهعنوان تروریست را تشخیص دهد. این اداره در هنگام بررسی این اهداف بالقوه، نهتنها به حملات تروریستیای که تابهحال توسط یک گروه انجام شده نگاه میکند، بلکه حتی اگر این گروه در طراحی و زمینهسازی برای فعالیتهای تروریستی احتمالی در آینده دست داشته باشد و یا قابلیت و نیت اجرای چنین عملیاتی را داشته باشد مد نظر قرار میهد.
هنگامی که یک هدف تشخیص داده شد، این نهاد سابقهی اجرایی مفصلی را فراهم میکند که انبوهی از اطلاعات است و معمولاً شامل اطلاعات با منابع طبقهبندی شده است که ثابت میکند گروه مزبور معیارهای لازم برای شناسایی بهعنوان تروریست را دارا است. اگر وزارت امور خارجه در اجماع با دادستانی کل و وزارت خزانهداری تصمیم به معرفی یک گروه بهعنوان تروریست بگیرد، کنگره از قصد این وزارت برای تروریست خواندن یک سازمان آگاه میشود و طی 7 روز به بررسی این موضوع میپردازد. ضربالاجلی که برای مطابقت با قانون مهاجرت و تابعیت نیاز است.
پس از اتمام 7 روز انتظار و در صورت عدم اقدام کنگره برای جلوگیری از این نامگذاری، اظهارات مربوط به نامگذاری در فدرال رجیستر (ادارهی ثبت فدرال) انتشار یافته و از این به بعد گروه مورد نظر رسماً بهعنوان تروریست شناخته میشود. طبق قانون هر سازمانی که بهعنوان تروریست معرفی شده است، 30 روز پس از انتشار لیست توسط ادارهی فدرال، مهلت اعتراض به دادگاه استیناف ایالات متحده در بخش کلمبیا را خواهد داشت.
تا بهحال طبق قانون مهاجرت و تابعیت، سازمانهای تروریستی خارجی باید هر دو سال یکبار دوباره معرفی شوند و در غیر اینصورت از لیست خارج میشوند. با این حال در پی اصلاحات اطلاعاتی و قانون پیشگیری از تروریسم سال 2004، شیوههای خاص بازنگری و خارجسازی از لیست، جایگزین شرایطی شد که یک گروه برای قرار گرفتن در لیست تروریستی یا خروج از آن بر اساس آن مورد ارزیابی قرار میگرفت. اصلاحات اطلاعاتی و قانون پیشگیری از تروریسم مقرر میکند که سازمانهای تروریستی خارجی میتوانند پس از دو سال از معرفی بهعنوان تروریست یا در صورت دوباره قرار گرفتن در لیست، پس از آخرین باری که در لیست قرار گرفتهاند، دادخواست خروج از لیست را تنظیم کنند و یا دو سال پس از آخرین بار که دادخواست خروج تنظیم کردند. سازمان مورد نظر باید دلایل کافی برای اینکه نشان دهد شرایط به اندازهی لازم برای صدور حکم خروج از لیست فراهم شده، ارایه دهد.
اگر پس از نامگذاری ظرف مدت 5 سال چنین بازنگری انجام نگرفته باشد، آنگاه ضروری است که وزارت خارجه نامگذاری را مورد بازنگری قرار دهد تا تعیین کند که آیا خارج کردن اسم سازمان از لیست بهجا است یا نه؟ در ضمن وزارت خارجه میتواند هر موقع براساس یافتهها مبنی بر اینکه شرایطی که باعث نامگذاری سازمان بهعنوان تروریست شده است برای صدور حکم خروج یک سازمان از لیست به اندازهی کافی تغییر کرده است، سازمان مزبور را از لیست خارج کند و یا اینکه امنیت ملی امریکا حکم خروج از لیست را صادر کند. برای ثبت نام یک سازمان در لیست نیز همین شیوه اتخاذ میشود. البته نامگذاری بهعنوان تروریست ممکن است توسط قانون کنگره فسخ شود و یا به حکم دادگاه ملغی اعلام شود.
معیارهای قانونی برای معرفی یک سازمان تروریست طبق بند 219 قانون مهاجرت و تابعیت طبق آخرین اصلاحیه:
1- سازمان مورد نظر باید خارجی باشد.
2- سازمان مزبور باید درگیر فعالیتهای تروریستی باشد.
3- فعالیت تروریستی سازمان مورد نظر باید امنیت امریکاییها یا امنیت ایالات متحده (دفاع ملی، روابط خارجی و یا منافع اقتصادی) را تهدید کند.
پیچیدگیهای قانونی نامگذاری:
1- برای یک امریکایی یا کسی که در حوزهی قضایی ایالات متحده باشد، هرگونه کمک آگاهانهی مادی و یا فراهمسازی منابع برای سازمانهای تروریستی خارجی غیرقانونی است.
2- اگر نمایندگان و اعضای یک سازمان معرفی شده بهعنوان تروریست خارجی باشند قابل تصدیق نبوده در شرایط خاص قابل اخراج از ایالات متحده خواهند بود.
3- هر موسسهی مالی امریکایی که آگاه شود مبالغ و سرمایههایی را دارا است و یا در کنترل دارد که در آن یک سازمان شناخته شده بهعنوان تروریست منافعی دارد، باید همچنان مالکیت آن را دارا باشد، اما مبالغ را به ادارهی کنترل داراییهای وزارت خزانهداری امریکا گزارش دهد.
سایر تأثیرات این نامگذاری:
1- حمایت از جلو گیری از سرمایهگذاری تروریسم و تشویق سایر ملل در دنبالهروی از این روش.
2- رسواسازی و منزوی کردن سازمانهای معرفی شده بهعنوان تروریست بهصورت بینالمللی.
3- دست کشیدن از کمکهای مالی و هدیه به سازمانهای مزبور و تبادلات اقتصادی با آنها.
4- نشان دادن نگرانیمان به سایر دولتها در مورد این سازمانها. »
__________________________
* در ردیف 29 و 30 اطلاعیهی ادارهی تنظیمات ضدتروریسم وزارت خارجهی امریكا كه در 8 آوریل 2008 منتشر گردیده است نام سازمان مجاهدین خلق و ارتش آزادیبخش ملی به چشم میخورد. در مقدمهی این اطلاعیه آمده است:
« سازمانهای تروریستی خارجی آن دسته از سازمانهای خارجی هستند که وزارت خارجه آنها را طبق بند 219 قانون مهاجرت و تابعیت بهعنوان تروریست معرفی کرده است. معرفی سازمانهای تروریستی خارجی نقش حیاتی در نبرد ما بر علیه تروریسم دارد و ابزار مأثری در متوقف کردن حمایت از فعالیتهای تروریستی و فشار بر این گروهها برای رها کردن حرفهی تروریسم میباشد. »

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا