نگاهی به پنهانکاری ها و تبلیغات دروغین مجاهدین

تا اعلام نتیجه تحقیق ازجانب یک گروه بیطرف پزشکی درمورد چگونگی کشته شدن 9 نفر وزخمی شدن ده ها نفرازافراد مستقردراشرف مرگ این قربانیان مشکوک است و خود زنی وخودکشی تشکیلاتی محسوب می گردد. با استقرارپلیس ونیروهای امنیتی دولت عراق دراردوگاه سابق اشرف (عراق جدید) که تحت نظر دقیق وبا هماهنگی ناظران امریکایی انجام گرفت سرانجام همانگونه که پیش بینی می شد همه امید های سران این گروه دردلبستن به امریکایی ها به ناامیدی گرائید وکشتی تخیلات واهی این گروه تروریستی درپیاده کردن طرح قربانی کردن این افراد کاملا به گل نشست. هرچه ازرخدادهای دوروز 28و29 جولای 2009 دروتر می شویم از این ماجراجویی خونین وبی نتیجه سران گروه که برای جلوگیری ازفروپاشی کامل تشکیلات سعی نمودند با خونین کردن صحنه مانع استقرار نیروهای عراقی گردند حقایق ومستندات بیشتری پیش روی ماقرار می گیرد_ واقعیت هایی که تقریبا تمامی آنها را می توان جسته گریخته ازلابلای تبلیغات دروغین یک هفته ای این گروه بیرون کشید. این نکات بسیار مهم را فهرست وار می توان چنین دسته بندی نمود یکم _ استقرار پلیس ونیروهای امنیتی عراق دراین اردوگاه با هماهنگی و نظارت نیروها وخبرنگاران امریکایی مستقردرصحنه انجام گردیده است _ منابع خبری این گروه دربین اطلاعیه های جنگی _ روانی رسانه ای علیه دولت عراق بارها به این حقیقت اعتراف نموده واز این نیروها گله وشکایت کرده اند که چرا فقط ناظر بوده وخودرا وارد ماجرا نکرده اند! طبیعی است که پس از تحویل پرونده امنیتی وحفاظت درونی وبیرونی این پایگاه طبق معاهده امنیتی طرفین نیروهای امریکایی باقبول اعمال حق حاکمیت دولت عراق برسرزمین خود کوچکترین نقشی دراین تحول نداشته باشند_ بنابراین گریه وزاری وروضه خانی و دعا ونذر ونیاز ودخیل بستن به کاخ سفید کوچکترین نتیجه ای برای این گروه دربر نخواهد داشت. دوم _ شکست طرح دیوار انسانی برای قربانی نمودن اسیران وعقب نشینی وقبول شکست ازجانب سران گروه سران این گروه علیرغم حضور ومانیتورینگ نیروهای امریکایی سعی نمودند گروهی از این اسیران را تشویق به درگیری با نیروهای عراقی بنمایند _ چنین عملی با سه مکانیسم خودکشی _ خودزنی و تهاجم به مرحله اجرا درآمد _دربخش خودکشی تعدادی (5 نفر) از این افراد خود رازیرچرخهای خودروهای عراقی پرتاب نموده وخودکشی کردند ودرقسمت خودزنی تعدادی ازاین افراد با توجه به عکس های موجود دست به قمه زنی نموده وسرهای خود را شکافتند _ ودربخش تهاجم تعدادی از این افراد با سنگ وچوب وچماق وشمشیروقمه به نیروهای عراقی حمله کردند که باعث کشته شدن دونفر و مجروح شدن ده ها نفرازاین نیروها گردیدند. ولی چنین مکانیسم هایی نتیجه چندانی برای این گروه به همراه نداشن وتنها باعث شد دست کم هفت نفراز این افراد کشته شده وده ها نفر مجروح گردند _ ودرنتیجه درروز دوم با استقرار کامل نیروهای عراق این طرح علیرغم خونین شدن بوسیله افراد تهیج شده باشکست مواجه گردید وسران گروه مجبور به توقف خود زنی وخودکشی های اسیران گردیده و استقرار نیروهای عراقی دراین پادگان بعنوان یک واقعیت پذیرفتند. سوم _ فرار دست کم بیش ازبیست نفر ازاسیران وتسلیم شدن به نیروهای عراقی و سراسیمگی سران گروه. بنابراطلاعات منتشر شده از جانب دولت عراق دست کم 20 نفر درحین این درگیری دوروزه موفق شدند با استفاده ازشرایط بهم پاشیدگی از این اردوگاه گریخته وخود رابه نیروهای عراقی معرفی کنند _ سران صحنه گردان این نمایش خونین که از فرار این افراد شدیده دچار ترس وسراسیمگی گردیدند سعی نمودند به دروغ این افراد را گروگان وافراد دستگیرشده توسط نیروهای عراقی تبلیغ نموده وخواهان آزادی فوری آنها گردند! _ سران گروه تروریستی که خوب می دانستند فرار این افراد باعث لورفتن وافشای طرح از پیش تهیه شده مقاومت خونین گروه خواهد شد وراه رابرای دگر اسیران هموار خواهد کرد با جیغ وداد وگریه وزاری خواهان آزادی فوری این گریختگان گردیدند_ ولی چنین دست وپازدن های بی سرانجام هم نفعی برای گردانندگان این گروه دربرنداشت ودولت عراق اعلام نمود این افراد خود را تسلیم نیروهای عراقی نموده اند _ اگرچه دربین گریختگان افراد مهم این تشکیلات به چشم نمی خودر ولیکن از آنجائیکه سران گروه از فاش شدن حقایق پشت پرده این مقاومت بی دلیل درهراسند هنوز هم سعی می کنند تاشاید بتوانند بافشاربرنیروهای عراقی این رها شدگان را دوباره به اسارتگاه اشرف بازگردانند. چهارم _ مسئله چگونگی کشته شدن قربانیان وشتاب سران جهت بخاک سپاری این افراد ومخفی نمودن نوع جرم ازهمان روز نخست درگیری سران این گروه سعی نمودند فورا جنازه این کشته شدگان را بخاک بسپارند تا مانع هرگونه تحقیق منابع بیطرف درمورد چگونگی به قتل رسیدن این افراد گردند_ولی دولت عراق بسیار دراین مورد بموقع وهشیارانه عمل نمود واعلام کرد برای صدور جواز دفن برای این افراد بایستی جنازه ها قبل از تدفین جهت تحقیق دراختیار گروه پزشکی عراقی قرارگیرد تا علت اصلی کشته شده این افراد مشخص گردد_ وچنین درخواستی تااین تاریخ (دوهفته پس از حادثه) از جانب سران گروه پذبرفته نشده وآنها همچنان بر به خاک سپاری بدون تحقیق وبررسی این جنازه ها اصرار می ورزند. طبیعی است دولت عراق نباید قبل از تحقیق وبررسی چگونگی فوت این افراد با دفن آنها موافقت نماید زیرا سران این گروه درحقیقت می خواهند آثار جنایات سازمان یافته خود را ازبین ببرند تا قتل این افراد رابگردن دولت عراق بیاندازند. بنابراین دولت عراق باید دردرجه اول درمورد چگونگی کشته شدن این افراد تحقیق کامل نموده ونتیجه ا اعلام نماید ودردرجه دوم اجازه ندهد این افراد درگورستان این گروه مدفون شوند ومحل دیگری رابرای دفن این افراد درنظر بگیرد تااین گروه نتوانند قبرستان را به اشغال خود درآورند. پنجم _ بعد ازشکست وبی اعتباری دوهفته تبلیغات بعضا دروغین _ سران فرقه رجوی راهی به جز قبول حاکمیت دولت عراق وگفتگوبرای چگونگی حل مسالمت آمیز افراد مستقردراشرف رادرپیش پای خود ندارند سران گروه رجوی دریک برنامه ازپیش تعین شده دستور دادند تا استقرار نیروهای پلیس دراردوگاه اشرف خونین شود تا این گروه بتواند از آن باتیلیغات وسیع سواستفاده نماید _ ازروز درگیری اتاقی دراشرف برای اینکار درنظرگرفته شد و گروهی ازسران ازاین اتاق اخبارجعلی ودروغین ویکطرفه را تحت عنوان اطلاعیه های شورای مقاومت! به تلویزیون این گروه می فرستادند وآنها هم انرا تبلیغ می نمودند _ بکارانداختن لابی ها مزدبگیران این گروه دراروپا وامریکا وعراق نیز ازجمله این تلاش ها بود ولی از آنجائیکه دولت های جهان ازشگردهای این تروریست ها آگاه هستند کوچکترین عکس العملی نشان ندادند وبه جز اعلامیه حاکی ازنگرانی سه سازمان مدافع حقوق بشر دردنیا که تقاظا نمودند این افراد را به ایران نفرستند حرف دیگری درمیان نبود _ نامه نگاری های مسخره مریم قجربه اوباما وبان کیمون وبسیج وکیلان حقوق بگیر و تعدادی پارلمانتر مواجب بگیر هم کاری از پیش نبرد تقاضاها ودرخواست های اولیه سران این گروه آنقدر غیرقانونی وغیرعملی بود که خودشان به غیرممکن بودن آن پی برده وآنرا تعدیل نمودند! یکی از درخواست ها تقاضا از امریکا برای دوباره تحت سرپرستی گرفتن این پایگاه بود که وزیر امورخارجه امریکا درواکنش اعلام نمود که حل این مسئله تنها بعهده دولت عراق است و هیات سونامی هم پس از بازدید ازاشرف گفت: امریکا دیگر نمی تواند درامورایم قرارگاه دخالت کند _ ششم _ تهاجم تبلیغی گسترده علیه دولت عراق _ اززمان به اجراگذاشته شدن تصمیمات دولت عراق جهت اعمال حاکمیت درپادگان عراق جدید(اشرف) بنگاه های تبلیغاتی گروه رجوی درکنارتشویق تعدادی از اسیران جهت خود کشی وخودزنی تبلیغات گسترده ودروغینی را علیه دوات عراق به اجرادرآورد _ این تبلیغات درچند محور مشخص حرکت می کرد_ یکم _ غیرقانونی بودن استقرارنیروهای عراقی _ دوم _ عدم توان دولت عراق در ایجاد امنیت درقرارگاه _ سوم _ تبلیغ طرح فاجعه انسانی ومظلوم نمایی ونمایش صحنه های خونین برای اثرگذاری _ چهارم _ درخواست خروج نیروهای عراقی از قرارگاه توهین وتهمت به دولت عراق وسرسپره خواندن این دولت منتخب مردم آنکشور_ پنجم _ تقاضا ازامریکا برای بازگشت به قرارگاه اشرف _ ودرنهایت تهدید دولت عراق به اعتصاب غذا تامرگ جهت خواست های غیرحقوقی _ وغیرقانونی.. نتیجه: ولی تمام این اقدامات برای این گروه نتیجه ای دربرنداشت ونیروهای عراقی موفق شدند درروز دوم حاکمیت خود رابر این قسمت ازخاک عراق اعمال نموده ودرآن مستقرشوند واکنون هم پس ازدوهفته مشغول تسلط قانونی خود برتمامی قسمت های این پایگاه تروریستی می باشند. اکنون باتوجه به موضع گیری سریح وروشن دوات امریکا درمورد این مسئله وتاکید براین حقیقت که حل این مشکل تنها به دولت عراق مربوط می گردد _ سران این گروه به آخرخط رسیده اند ومجبورند با دولت عراق جهت چگونگی مسالمت آمیز پایان این ماجرا وارد گفتگو شوند _ دستور تشکیلاتی اعتصاب غذا تامرگ نه تنها هیچ نتیجه ای برای این گروه دربرندارد بلکه تنها باعث آسیب دیدگی این اسیران خواهد شد _ بنابراین همانگونه که قبلا اعلام نموده تاکید کرده ام مسئول هرنوع آسیب رسانی به جان این اسیران تااین زمان وبعد ازاین به عهده سران این گروه تروریستی می باشد که ازاین اسیران بعنوان سپرانسانی برای پیشبرد امور سیاسی خود سو استفاده می نمایند. درهمین جا از دولت عراق درخواست می کنم با رعایت امنیت وحقوق انسانی این اسیران هرچه زود ترباتحت تعقیب قراردادن ودستگیری سران موجود دراین پادگان تشکیلات این فرقه رازیرضرب تلاشی کامل قراردهند که چنین گام مثبتی باعث تشویق این اسیران برای بازگشت به زندگی عادی خواهد شد. درآخر بازهم پیامی برای سران فراری این گروه تروریستی _ اینجا پایان بیش از دوهه خیانت وجنایت وسرسپردگی شماست _ شما قادر به جلوگیری از این سرانجام محتوم نیستید _ بنابراین سعی کنید دست ازقربانی کردن این هستی باختگان بردارید و آنها را تشویق کنید با انتخاب یکی درگزینه دولت عراق خود را از این شرایط ناخوش آیند نجات داده وبه آغوش خانواده ها ودنیای آزاد بازگردند مطمئن باشید خواست های سیاسی شما موردپشتیبانی قرارنخواهد گرفت وشما سرانجام مجبور به پذیرش وقبول شکست درتمام زمینه های ایدئولوژیک وتئوریک قلابی خود هستید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا