نگاهی به پیدا و پنهان فرقه رجوی در جوامع مجازی

درچند سال اخیر افشاگری گسترده و وکارساز اعضای سابق این گروه و تنی چند از آزاد اندیشان ونویسندگان وپژوهشگران مستقل که درقالب متن های انتقادی درعرصه مجازی باعث شده است تا عموم ایرانیان ازماهیت تروریستی این گروه تبهکار آگاهی نسبی بدست آورده وطرفداران اندک ومتعصب این گروه را به نهایت درماندگی _ انزوا وشکست وحقارت بکشانند… چنین موفقیتی راباید دردرجه نخست مرهون جداشدگان واعضای سابق این گروه مطرود دانست _ افشاگری های سازنده ای که سالها پیش با تلاش های آقای سعید شاهسوندی شروع گردید ودرادامه با خاطرات تلخ و عبرت آموز خانم بتول سلطانی به اوج خود رسید. سکوت مرگ آور دستگاه ها تبلیغی این گروه خائن طی دوسال اخیر درمورد اعترافات شگفت انگیزودرآور خانم بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری که یکی از معدود معتمدان این فرقه به شمار می آید را باید نشان درماندگی و آشفتگی و شکست حقارت بار این گروه بحساب آورد. بنده (نویسنده این دفتر) طی سه سال اخیر باتوجه به آگاهی وتجربیات شخصی وبا استفاده بهینه از خاطرات تلخ ده ها نفر از افراد سابق این گروه سعی نمودم تا ماهیت جنایاتکارانه این گروه را درحد توان خود بعنوان یک نویسنده مستقل به آگاهی هم میهنان خود برسانم _ طی این مدت چماقداران اندک وشناخته شده این گروه درسطح جامعه مجازی تلاش بی سرانجامی را دنبال نمودند تا شاید بتوانند با تهدید وارعاب و ترور شخصیتی اینجانب را از این انجام وظیفه باز دارند _ ولی خوشوقتانه تمانی تلاش های رذیلانه وابلهانه این چماقداران دنیای مجازی با شکست کامل مواجه گردید _ افشای ماهیت پلید این گروه خائن در جوامع مجازی ایرانیان همچون بالاترین ودنباله توسط اینجانب وتنی چند از تلاشگران مستقل باعث عقب نشینی وشکست عوامل مزدور وچماقدار تروریست ازاین جوامع مجازی گردید _ بگونه ای که کاربران آگاه این جوامع اندک طرفداران این گروه تروریستی را به انزوای وشکست کامل کشانده ومجبور به فرار ویابه بی تحرکی کشاندند… دستگاه تبلیغی ودروغزن این گروه تروریستی که علیرغم برخورداری از سایت های متعدد نتوانشته بود درمیان ایرانیان درجوامع مجازی جایی هرچند کوچک برای خود پیدا نماید اما از تلاش باز نایستاد _ نفوذ افرادی از این گروه درسایت های پوششی وغیررسمی وهمچنین رسانه هایی چون بخش فارسی صدای امریکا ازجمله دیگر تلاش های شکست آلود طرفداران اندک این گروه خائن تروریستی می باشد. تلاش های تحقیقی اینجانب درعرصه جوامع مجازی نشان می دهد که دستگاه تبلیغی ودروغزن این گروه مزدورپس از شکست درتبلیغات دروغین خود درسایت های رسمی ضمن نفوذ عوامل خود دربرخی سایت های نیمه مستقل وبی اهمیت نسبت به ایجاد سایت های خبری پوششی جهت پخش اخبار غیرموثق ودروغ اما همسو با تبلیغات خود ایجاد نماید……… آنچه درزیر می آید حاصل کنکاش وجستجو ومانیتئورینگ این رسانه های مجازی درسه سال اخیر می باشد.. یکم _ تلاش نیمه موفق اما توام باشکست درنفوذ دربخش فارسی صدای امریکا. طی یک ساله اخیر برخی از طرفداران این گروه توانسته اند دربخش فارسی صدای امریکا نفوذ نمایند _ نگارنده در متن های قبلی ضمن افشای مستند این افراد نتیجه تحقیقات خود را برای مسئول امریکایی صدای امریکا فرستادم که باعث توقف کوشش یکی از افراد طرفدار این گروه دراین رسانه گردید _ پخش سی ثانیه ای سخنرانی مریم قجر درروز سی خرداد 88 دربخش خبرها ونظر ها و ارتباط دائمی یکی از عناصر نفوذی این گروه درصدای امریکا با اسارتگاه اشرف و دادن فرصت تبلیغ وپخش دروغ از جانب دونفر از اسیران درعملیات خود زنی 28.27 جولای ازجمله این مستندات بود که برای مسئولین صدای امریکا ارسال گردید_ قابل یاد آوریست که طیق منشورصدای امریکا دراختیارقراردادن تریبون وفرصت تبلیغ برای اعضای گروه های شناخته شد تروریستی ازجمله گروه رجوی ممنوع می باشد. دوم _ رسانه های پوششی وهمسو وافراد مرتبط با گروه تروریستی رجوی درعرصه مجازی رسانه های خبری غیر رسمی وپوششی این گروه درعرصه مجازی راباید به سه گروه _ رسانه های رسمی پوششی_ رسانه های همسو و رسانه های نیمه مستقل اما باجایگاه نفوذ افراد این گروه تقسیم نمود. الف _ رسانه های رسمی _ پوششی _ ایران پرس نیوز _ آژانس خبری ایران (اینا) _ جنگ خبر _ ایران تریبون _ سازمان دونفره چریک های فدایی خلق ایران! (مهدی سامع وزینت میرهاشمی)_ چه خبر درایران وسوئد_ شب آوازها ب _ رسانه های همسو بااین گروه سایت دیدگاه (علی ناظر) _ طلوع سپیده دمان _ وبلاگ بادبان (حمیدمقدم) یاداشت ها (زری اصفهانی) سایت دریچه ها (اسماعیل وفا یغمایی) _ آژانس خبری کوروش _ پارس دیلی نیوز _ پ _ سایت های نیمه مستقل اما قابل جولان قلم به مزدان فرقه تروریستی رجوی ایران ب ب ب _ ایران گلوبال _ من وپالتاک _فعالان حقوق بشر افرادعضو ویا هوادار این گروه تروریستی که سایت های مختلف بانام مستعار ویا حقیقی فعالیت می نمایند علی ناظر _ منصور فرمان _ حسین پویا _ ایرج مصداقی _ جعفرپویه _ حمید آشوغ _ کوروش عرفانی _سیاوش عبقری _ شهلا عبقری _حسن داعی ااسلام (عضو فعال گروه رجوی)_ عبدی کلانتری ـ زینت میرهاشمی نتیجه _ از قلم به مزدان وحقوق بگیران رسمی گروه تروریستی رجوی که بگذریم _ اندک نویسندگان مستقلی هستند که گاه به گاه دراین و آنگوشه هنوز بعد از این همه افشاگری وروشنگری دراین توهم بسر می برند که این گروه خائن ومزدور بهرصورت بخشی هرچند اندک وحقیر جزو اپوزسیون بحساب می آیند _ این دوستان به باور بنده سخت دراشتباه هستند چراکه این گروه نه تنها بخشی از اپوزسیون به حساب نمی آید بلکه رقیب جمهوری اسلامی ایران است _ رقیبی که گرچه از همان ابتدا به دلیل هفت تیرکشی مورد غضب قرارگرفت ولی سی سال است تحت شعار احمقانه " سرنگونی " به جنایت وخیانت علیه مردم ایران مشغول است _ این گروه تروریستی درهنگام جنگ به دامان دشمن مردم ایران (صدام) پناه برد ومدت بیش از دودهه از صدام بخاطر سرسپردگی ومزدوری دلار های نفتی گرفت تا مردم ایران را به انواع واقسام مختلف ازحملات تروریستی _ تا تهاجمات نظامی _ از دادن اطلاعات جهت ارسال شلیک موشک های مرگبار تا کشتن مردم عادی تحت نام " سرانگشتان رژیم " بخاک وخون بکشاند _ این گروه مسئولیت کشتن ده ها هزارایرانی طی سالهای 60/82 را بعهده دارد که تنها یک رقم آن بنابرمدارک منتشره خود این گروه درحمله فروغ 40000 مدافع میهن آنهم درزمان آتش بس را بکام مرگ فرستاده است _ حال با این پرونده سنگین جنایات مستند چگونه این گروه می تواند بخشی از اپوزسیون رژیم حاکم برایران باشد؟…. سران گروه تروریستی رجوی بهترازهرکس می دانند که با این پرونده سنگین جنایت وخیانت هرگز وتحت هیچ شرایطی حتی تحت نام یک گروه سیاسی شانسی برای حضور درمیهن را ندارند _ وجود هزاران نفر شاکی وشاهد برای اثبات جنایات بیش از دودهه این گروه درداخل وخارج ایران تنها آینده ای راکه برای سران این گروه تعین می کند تحت تعقیب قرارگرفتن به جرم خیانت وکشتار و درنتیجه دادگاه وزندان است _ بنابراین تلاش های ابلهانه وگریه وزاری والتماس ودرخواست های سرکردگان جنایتکاررا نباید جدی گرفت _ اینها ماهیتا خشونت گرا وتروریست هستند وهرگز قادر نیستند از مبانی عقیدتی خود جداگردند _ گول این ژست های احمقانه مریم قجر تروریست را نباید خورد _ او یک عنصرپلید ضد زن وحقوق زنان است _ کسی که شاهد و تائید کننده صیغه اجباری شدن ده ها زن نگون بخت درراستای حرمسراسازی برای شوهر مهدوم وفراری خود باشد _ کسیکه درجریان عمل جراحی ده ها زن جوان اسیر جهت خروج رحم آنها با کمک جلادی بنام نفیسه بادامچی قرارداشته باشد _ کسی که تحت تعقیب پلیس ضدتروریستی کشور فرانسه به جرم _ پولشویی _ جعل اسناد _ مخفی کردن اسلحه وده ملیون دلار پول نقد و نقشه های طراحی شده عملیات تروریستی درحمله 27 ژوئن قرارداشته باشد آیا مستحق جایی مناسب تر از گوشه زندان است؟ مریم قجر تروریست درآخرین شکرخواری خود درفرانسه جمله ای برزبان آورده که خود نشان از حال وروز وخیم و نگران از آینده سیاه این گروه می نماید _ این شخص درمانده درنهایت یاس از " کمپین جنگ روانی "علیه گروه منزوی ومطرود خود سخن می گوید _ اگر بخواهیم جمله این شخص راترجمه کنیم (به زبان دری) یعنی اوج درماندگی وافلاس وورشکستگی _ یعنی نهایت بی فرجامی وشکست _ یعنی انتهای یاس وناامیدی _ ودرآخر نشان دهنده وبازگوکننده این واقعیت است که سران این گروه می دانند که علیرغم برخورداری از این همه درآمد نفتی اهدایی صدام حسین وهزینه کردن آن نتوانسته اند کوچکترین پایگاه وجایگاهی درمیان ایرانیان برون مرز بدست آورند _ اینها منزوی ومطرودند _ ولذا بجاست تا درراستای نگاه انسانی دردرجه نخست به یاد ده ها هزارنفر ایرانی باشیم که پدر _ مادر _ همسر وفرزندان خود را درپای تخیلات احمقانه سرکردگان این فرقه از دست داده اند _ بیاد سه هزارنفر اسیر ذهنی _ تشکیلاتی باشیم که درچنگال تشکیلات ضد انسانی این گروه درعراق اسیرند _ بیاد داشته باشید هم اکنون هزاران فعال سیاسی وتلاشگرحقوق بشردربرون مرز خط وفاصله خود رابااین گروه منفور ومنزوی کاملا حفظ کرده وبدین حقیقت رسیده اند که تروریست ها وخشونت گرایان هرگز با دموکراسی وقانون ومردم سالاری سر آشتی و سازگاری ندارند چون ماهیتا ظرفیت تغییر ندارند _ بنابراین سعی کنید همانند ملیونها ایرانی از هرگونه همدلی با این تروریست های بدنام خودداری کرده اجازه سو استفاده به این گروه مورد تنفرعموم مردم ایرانیان ندهید_ که هرگونه همگامی بااین شیادان مذهبی _ خشونت گرا به نوعی پشتیبانی از بیش از دودهه جنایت وخیانت محسوب می گردد. مرقب باشید آنچه درانبان این شیادان مذهبی _ تروریستی وجود دارد خرمهره است _ نکند بجای درو گهر به شما قالب نمایند _ هیچ انسان آزاد اندیش ومستقل وآگاهی فریب دجال گریها وشیادی های سران منفور این گروه تبهکارتروریستی را نخواهد خورد_ هرچند به دروغ خودرا با مقولاتی چون آزادی _ حقوق بشر _ دموکراسی و سکورالیسم ووو… بزک نمایند _ انچه دررفتار از این فرقه منفور مذهبی نمایان است تنها جنگ وخشونت وترور وتروریسم می باشد که نزدیک به سه دهه است که مشغول اعمال آن به طرق مختلف می باشند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا