سرکردگان گروه جندالله از سرانجام فرقه تروریستی رجوی پند بگیرند

تا تروریست ها درجهان آزادند وتحت پشتیبانی دولت های تروریست پرور قرار دارند دنیا رنگ آرامش وامنیت را بخود نخواهد دید. بار دیگر دست گروه جنایتکارجندالله از آستین دوجوان فریب خورده این گروه بیرون آمد و این دو بمب گذار انتحاری باکشتن خود دست کم سی ونه نفراز هم میهنان ما را به قتل رسانده و ده هانفر دیگر را مجروح و مصدوم نمودند. باتسلیت به خانواده قربانیان ترور و تروریسم درایران بویژه خانواده قربانیان عمل ضد انسانی 24 آذر ترور و تروریسم بهر شکل ونوع وتحت هرعنوان و بهردلیل و توسط هر گروه و دسته و دولتی محکوم و مردود است. نگاهی به سابقه تروریسم در خاورمیانه. گرچه بکارگیری خشونت و ترور برای اهداف گروهی _ سازمانی عمری به قدمت تاریخ دارد ولیکن سابقه کوتاه مدت این گونه اعمال ضدانسانی در دوران معاصر باز می گردد به جنگ 1967 اعراب واسرائیل که درنتیجه آن دولت نژاد پرست حاکم براین کشور با پشتیبانی کامل امریکا مسافت قابل توجهی از سرزمین های اعراب رابه اشغال خود درآورد وفلسطینی ها را از سرزمین خود بیرون نموده وآواره جهان کرد. از اواخر دهه شصت میلادی تا اوائل دهه هشتاد فلسطینی ها برای آزادی سرزمین های خود از دست اسرائیلی ها روی به مبارزه خشونت آمیز آورده وطی این مدت همه راه های خشونت بار _ از بمب گذاری وترور تا هواپیماربایی _ ازعملیات انتحاری تا حمله به اهداف غیرنظامی را مورد آزمایش قراردادند ودرحاصل هیچ نتیجه ای از این اقدامات خشونت بار خود نگرفتند و درنهایت آگاه شدند که برای رسیدن به آرزوها وامیال انسانی خود راهی به جزگفتگو وطی نمودن راه های مسالمت جویانه ندارند _ درنزدیک به دودهه پیش رو گرچه عموم فلسطینی ها همچنان به میز مذاکرات و گفتگو پای بند هستند ولیکن گروهی اندک تندرویی از این فلسطینی ها همچنان کم وبیش به بکارگیری خشونت دراین راه معتقد وپای بند هستند _ ترور ده ها رهبران فلسطینی طی دودهه اخیر توسط اسرائیل براین تندروی ها دامن زده است. به هر روی دست کم نزدیک به یک دهه است که نوعی تروریسم برخواسته از باورهای مذهبی مشکل جدیدی برای جهان آورده است _ این نوع تروریسم مذهبی بسیار خشن و بی رحم تر از تروریسم دهه شصت وهفتاد عمل می کند بگونه ای که مردم عادی کوچه وبازار رابه عنوان هدف مورد اصابت قرارداده واز تروریست های جوان بمب گذار انتحاری که مورد شست وشوی مغزی قرارگرفته اند استفاده می نماید. فرقه تروریستی رجوی آغازگر عملیات انتحاری درایران پدر و بنیان گذار این نوع تروریسم در ایران فرقه تروریستی رجوی است که ازسال 60 پس از شکست درفاز نظامی دست به اسلحه برد و با بکارگیری از انواع واقسام روش های تروریستی ده ها هزارایرانی را به قتل رسانید_ بکارگیری تروریست های انتحاری دردهه شصت برای کشتن امام جمعه ها ودیگر مسئولین رژیم اسلامی بعنوان بخشی از اقدامات ضدانسانی درپرونده سیاه تبهکاری این فرقه خطرناک مذهبی موجود است. بخش دیگری از عملیات تروریستی این گروه دردهه شصت عبارتند از آدم ربایی و شکنجه و سوزاندن گروگان ها تحت عنوان " عملیات مهندسی " بمب گذاری درمراکزعمومی وخصوصی_ هواپیماربایی _ خمپاره زنی به اهداف کور _ جاسوسی ودادن گرا جهت پرتاب موشک از طرف ارتش متجاوز صدام در زمان جنگ _ طعمه سازی وبدام انداختن افراد عادی جهت تهیه خوراک تبلیغی _ لو دادن اعضای خودجهت تهیه آمارهای تقلبی _ دریافت پول خون از صدام حسین جنایتکار بخاطرکشتن ایرانی ها _ انفجارلوله های انتقال نفت ایران _همکاری با دستگاه های امنیتی جهت بازجویی وشکنجه اعضای دستگیرشده خود_ خبرچینی وانتشار اخباروگزارشات دروغ به نیروهای امریکایی درعراق. این فرقه مذهبی _ تروریستی همچنین طی سال های 67 بدین سو درعراق دست به شکنجه _ زندانی کردن وکشتن ده ها نفر از اعضای معترض خود زده است وهمچنین گروهی از معترضین رابه دستگاه امنیتی دولت صدام تحویل داده که این معترضین سالهای سال درزندانهایی چون ابوغریب محبوس بوده اند _ واین درکنار زندان هایی است که این فرقه تحت نام " میهمان سرا " درتمامی پایگاه های تروریستی خود ایجاد وافراد معترض وخواهان جدایی را سالها دراینگونه زندان های خانگی به دور از نگاه جهانیان محبوس نموده است _نمونه زیادی از این افراد هم اکنون دراروپا زندگی می کنند وحاضرند دردادگاه هایی که درآینده علیه سران این فرقه تشکیل می گردد شرکت کرده وشهادت دهند. جندالله می خواهد راه آزموده ومنجربه شکست فرقه تروریستی رجوی را دوباره بپیماید؟ ازحدود هشت سال پیش گروهی تحت نام جندالله تحت بهانه دفاع از حقوق مردم سیستان وبلوچستان پای درجای پای فرقه تروریستی رجوی گذارده است. اینکه با بکارگیری از این گونه اعمال خشونت آمیز وضدانسانی می توان از حقوق اقوام دفاع نمود جای شک وتردید فراوان دارد و بنا برشواهد وقرائن تاریخی هرگز نمی توان با استفاده از این راه های خشونت آمیز وضد انسانی حقوق پایمال شده اقوام وملیت های ایرانی را کسب نمود. سرکردگان ومسئولان این گروه تازه تاسیس توجه کنند _ نگاهی به دو تجربه وشواهد تاریخی بی سرانجامی این گونه اقدامات را کاملا مشخص نموده است یکم _ تجربه مبارزات مردم کردستان ایران تجربه نخست تاریخی را می توان از مبارزات مردم کردستان طی نزدیک به چهاردهه اخیر آموخت _ احزابی چون حزب دموکرات کردستان وحزب کومله و دیگر تشکل های کرد پس از آزمایش همه راه های خشونت آمیز بخوبی دریافتند که حقوق مردم کردستان از حقوق مردم ایران جدا نیست _ بنابراین با بکارگیری از عقلانیت و تجربیات مبارزاتی روش های خشونت آمیز را سالهاست کنار گذارده و هم اکنون بعنوان بخشی از مردم ایران پابه وپابه پا ودوش به دوش سایر مردم ایران درمبارزات مدنی وغیرخشونت آمیز تلاش وکوشش می نمایند _ بنابراین درجایی که اینگونه احزاب قدیمی راه پیمودن پروسه دموکراسی وایجاد جامعه مدنی ومردم سالاری را انتخاب کرده اند _ پس شما که نه تجربه و نه پایگاه مردمی این احزاب راندارید بااین گونه اعمال ضدانسانی به کجا خواهید رسید؟ _ آیا نتیجه ترورهای انتحاری و کشتن مردم کوچه وبازار برای مردم سیستان وبلوچستان آزادی وآبادی ورفع تبعیض به دنبال خواهد آورد؟…….. کمی بخود آئید وپیمودن این راه امتحان شده وبی سرانجام ترور وخشونت وخون را کنار بگذارید _ حقوق مردم سیستان را بخشی از حقوق مردم ایران تصور کنید وبه این سئوال پاسخ دهید آیا دیگر ملیت ها واقوام ایرانی به حداقل حقوق خود رسیده اند؟ دوم _ تجربه نزدیک به سه دهه فرقه تروریستی رجوی مسئولین جندالله _ شما تازه کار وباتوجه به نوع عملیات خود ناشی وکم تجربه هستید _ فرقه خائن ومزدور رجوی سالها قبل از شما به مدت بیش از دودهه دست به انواع واقسام اینگونه عملیات تروریستی تحت عنوان " پروژه سرنگونی رژیم!"زد _ ازسال 1365 درفاز خیانت تاریخی با نزدیکی به دشمن ایران یعنی صدام بااین دیکتاتور پیمان خونی بست ودرازای این مزدوری هزاران قطعه سلاح سبک ونیمه سنگین وسنگین از جمله تانک وهلی کوپترنظامی دراختیار خود گرفت _ سران این فرقه در ازای این خیانت تاریخی همچنین ماهیانه میلیون ها دلار نفتی از کیسه مردم عراق دریافت می کردند تا به ترور وآدمکشی وحمله نظامی دست بزنند وزدند ولی درنهایت چه شد؟ اکنون به نتیجه سی سال تلاش بی سرانجام این گروه تروریستی نگاه کنید _ آنچه اکنون از تلاش سی ساله تروریستی این فرقه بجامانده چیست؟ یک گروه منزوی ومتلاشی که سرکردگانشان تحت تعقیب پلیس بین المللی قراردارند _ این گروه مورد تنفر عموم ایرانیان هستند _ تعدادشان درمجموع حدود 5000 نفرند (درایران وبیرون از ایران)_ سه هزارنفر از آنها باسابقه تروریستی مسن وبیمارند که بعد از خلع سلاح شدن دریک اسارتگاه محصورشده ودرحال جمع شدن درکشورعراق روزهای تیره وتار خود را می گذرانند _ وهرروز تعدادی از این بیماران ناامید یا دق مرگ میشوند ویا بگونه های مشکوکی مورد برخورد قرارگرفته وازبین می روند. سرانجام این فرقه تحت پشتیبانی صدام واسرائیل وامریکا را ببینید به کجا کشیده شده است؟ که دائم درحال التماس ودرخواست هستند که امریکا سرپرستی آنها را قبول کرده و حضانت آنها را بعهده بگیرد! این دوتجربه تاریخی آیا برای شمل کافی نیست؟ شما باتمام توانتان یک صدم نیروی این فرقه تروریستی درزمان صدام راندارید _ اینها که داشتند به این روز خفت وخواری ودرماندگی کشانده شده اند _ پس درس وعبرت بگیرید ودست از اینگونه تلاش های ضدانسانی بردارید _ اینگونه تلاش ها درکنار زیان انسانی برای هم میهنان ما هیچ گونه منفعتی برای مردم سیستان وبلوچستان نخواهد داشت _ ضمن اینکه به نفرت های قومی وقبیله ای درمنطقه دامن خواهد زد. از تاریخ بیاموزید تجربه خطا را تکرار نکنید _ اگر براستی مدافع مردم بلوچ و سیستانی هستید خشونت را کنار بگذارید و تلاش کنید درکنار و دوش دیگرهم میهنان خود پا به پای جنبش مدنی وغیرخشونت آمیز مردم ایران حرکت کنید _ که درصورت تداوم این راه جنون آمیزی دربهترین شرایط سرانجامی جز عاقبت نکبت بار فرقه تروریستی رجوی درانتظارشما نخواهد بود……

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا