همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار- قسمت سوم

وقتی آقای پوراحمد از تعهد اعضای انجمن نجات در قبال گسستن و رهایی اعضای اغفال شده فرقه رجوی صحبت کردند یکی از خانواده های حاضر در جلسه گفتند که این ما هستیم که بایستی ازشما اعضای جدا شده قدردانی بکینم که برغم مشکلاتی که درزندگی خود دارید ولیکن برای رهایی فرزندان اسیرمان تلاش میکنید و به ما دلداری میدهید و آگاه میکنید که رجوی خائن چه بلایی برسرعزیزانمان دراین سالیان آورده است.

در پاسخ آقای پوراحمد به این نکته اشاره کردند که انجمن نجات متشکل ازاعضای بازگشتی و شما خانواده های مرتبط هست که در کنار هم و به همت یکدیگر توانسته جام زهرعقب نشینی از اشرف به لیبرتی را به کام رجوی بریزد و تشکیلاتش را ازهم پاشیده و مضمحل نماید. خواهش میکنم و از شما میخواهم که این دستاوردتان را کم نشمارید وگرنه نخواهید توانست درادامه مسیر در راستای دستیابی به عزیزانتان که قربانیان رجوی هستند، آنچنانکه باید با تمام قوا وارد صحنه کارزارشوید و نتوانید عزیزانتان را از چنگال رجوی برهانید.
حال که به اینجای بحث رسیدیم خوب است که مقداری هرچند مختصر به اقتضای فرصتی که به من داده شده است ازآخرین تغییر و تحول و روند انتقال اسرای باقیمانده اشرف به لیبرتی برایتان صحبتی داشته باشم. لابد درجریان هستید که فی مابین دولت عراق و سازمان ملل و تا حدودی امریکا توافقی صورت گرفته بود که درطی چند مرحله اسرای حاضر در پادگان اشرف به کمپ جدید لیبرتی به منظور تعیین تکلیف نهایی و خروجشان از عراق انتقال داده شوند که تا قبل ازسال جدید در اسفند 1390 با تمام کارشکنیهای فرقه رجوی پنچ سری به استعداد دوهزار نفر از اعضای نگون بخت با نظارت نماینده سازمان ملل آقای مارتین کوبلر و ایجاد تسهیلات فراوان از جانب دولت عراق از اشرف به کمپ موقت لیبرتی انتقال داده شدند. جهت اطلاع شما عزیزان باید بگویم لیبرتی سابقا در واقع کمپ اسکان چندین هزاراز قوای امریکاییها بوده است که درحواشی فرودگاه بغداد واقع شده است که از تمام امکانات استقراری و رفاهی لازم برخوردار است که حالا تصمیم براین شده است که ابتدا به ساکن تمام اعضای کمپ اشرف درآن موقتا اسکان داده شوند تا متعاقبا با مصاحبه هایی که از جانب صلیب سرخ و نمایندگان سازمان ملل با یکایک اعضا بدور ازکنترل فرقه رجوی صورت خواهد گرفت، چنانچه کشوری آمادگی پذیرش آنان را داشته باشد، انتقال داده شوند که هرچند با وجود رایزنی هاییکه ازجانب مجامع حقوق بشری ودولت عراق و سازمان ملل صورت گرفته است تاکنون هیچ کشوری از پذیرش آنان اعلام آمادگی نکرده اند که خود معضل مهم مراحل بعدی انتقال اسرا ازاشرف به لیبرتی میباشد.

blank

شخصا آرزومیکنم که خدا مسیرسهل الوصول تری را زیرپای اعضای ناراضی وعزیزانتان قرار دهد و آنهم چیزی نیست الا اینکه البته به همت شما فرزندانتان به خودشان بیایند وبا یک تصمیم گیری قاطع از شر رجوی فرارکرده و خود را به نیروهای محافظ عراقی معرفی کرده و آنگاه سریع السیرخواهند توانست خود را در دنیای آزاد و وطن و کانون گرم و پرمهر شمایان بیابند و انشاء الله که این گزینه قسمت عزیزانتان بشود و شما هم حول این گزینه کم خرجتر دعا کنید.
داشتم خدمت شما عرض میکردم که بعد از انتقال سری پنجم و قبل از اینکه سری ششم از اشرف به لیبرتی منتقل شوند سران تشکیلات رجوی داد وهوار راه انداختند، کارشکنی و سنگ اندازی کردند که لیبرتی جای خوبی نیست، آب و برق کافی ندارد، بهداشت ندارد و در ضمن مار هم دارد وازاین لاطائلات که بتواند زمان بخرد تا اندکی بیشتر برعمر ننگینش درعراق بیفزاید. چونکه بوضوح میداند که اندک فضای آزاد واندک کنترل و مانیتور کمتر روی اعضای فریب خورده وعدم دسترسی به اهرمهای کنترل ذهن که اشرف ظرف مناسبی بود وحالا لیبرتی آن مزایا را برایشان ندارد وخصوصا اگرخانواده ها هم بتوانند دراین وانفسا موفق به یک دقیقه ملاقات حضوری با عزیزانشان نائل شوند دیگر کار فرقه رجوی تمام است و تشکیلات مافیایی اش ازهم فروپاشیده است و آنگاه است که اعضای نگون بختش هریک با گسستن ازبندهای مرئی و نامرئی تشکیلات رجوی که سالیان بردست وپای خود داشتند، رهایی پیدا کرده و در گوشه ای ازاین جهان پهناور با روی آوردن به یک زندگی عادی به آرامش خواهند رسید و در این میان چه بهتر که در پناه حمایت شما خانواده ها و درآغوش گرم و پرمهر شما به آرامش برسند.
هدف دیگر فرقه رجوی این بود که میخواست باجگیری کند چه ازدولت عراق و چه نماینده سازمان ملل وچه ازدولت امریکا که مثلا از لیست تروریستی خارج شوند! جالب است که اقدامات انساندوستانه آقای کوبلر به زعم رجوی خوش نیامد و زودی مارک زدند که این آقا اصلا از نظام ایران است و برایش کار میکند!!(خنده وتمسخرحضار). ضمن اینکه رجوی دنائت را به جایی رسانده بود که میخواست با تحریک نیروهای عراقی مجددا یک درگیریهایی رخ بدهد وچند ده نفر قربانی بشوند وشروع به مظلوم نمایی و بهره برداری حول نیات شوم خود باشد که الحمدالله دولت عراق با هوشیاری درقبال این ترفند کثیف رجوی برخورد بغایت انساندوستانه اتخاذ کرد و با درایت قابل تحسین از زبان فرماندارخالص اقای عدی الخدران اعلام کرد برغم کارشکنیهای فرقه رجوی و اختلال در روند انتقال اسرای باقیمانده اشرف به لیبرتی ما اعلام میکنیم که انتقال الباقی اسرا از اشرف به لیبرتی به بعد از ماه مبارک رمضان موکول میشود که حقا که این موضعگیری انسانی دولت عراق جای تقدیر و تشکردارد.
حقیقت حرف و درد دل زیاد است ولیکن فرصت چندانی نداریم و شما نیزلابد خسته شده اید که شماری ازخانواده ها خواهان شنیدن ادامه بحث و روشنگری بتوسط آقای پوراحمد شدند و یکی از حضار بلند شد و گفت از شنیدن اینهمه توطئه و دسیسه ازطرف رجوی خائن بخاطر اینکه فرزندانمان را کماکان دراسارت داشته باشد و اینکه تماما درپی امیال کثیف خود یعنی کسب قدرت است متعجب و بسیارحیرت زده شدیم. ما که هرکاری از دستمان بربیاد برای آزادی عزیزانمان ازآن منجلاب کوتاهی نمی کنیم و به جد از شما اعضای انجمن نجات که بسیار برای افشاء چهره کثیف سازمان تلاش میکنید واینکه سایر بچه ها که اغفال شده اند بتوانند ازآن جهنم رها شوند خیلی قدردانی میکینم وانشاءالله که عوضش را خدا به شما بدهد.
درهمین حین آقای بالایی ازخانواده های مرتبط با انجمن نجات گیلان وحاضردرجلسه اجازه صحبت خواست وگفت: نه تنها شما برای رهایی آن فریب خوردگان رجوی ازجمله برادرهایم مهربان وکیومرث تلاش میکنید بلکه روشنگری شما روی کارکرد فرقه مخرب رجوی وچه بسا سایر فرقه هایی که میتوانند درحال و آینده قربانیان دیگری ازما بگیرند خیلی موثر و روشنگر بوده است و واقعا من شخصا حواسم جمع شده و هوشیار شدم که چگونه از فرزندانم حفاظت کنم و حقیقتا یک مسولیت جدیدی احساس کردم که فرزندانم به دام هیچ فرقه مخربی نیفتند. خدا رجوی را لعنت کند که خانواده مان را ازهم پاشید دوبرادرم ازجمله اسرای دربند اشرف ولیبرتی هستند وانشاءالله که از شر رجوی رها شوند و حداقل این بچه که نزد من نشسته است بتواند بعد از25 سال پدرش را ببیند. آخر پدراین بچه که مهربان نام دارد درجنگ با صدام به اسارت درآمد ومتاسفانه سرازکمپ اشرف درآورد وازاسارتی به اسارتی دیگردرآمد. برادرم در درگیریهای قبلی درسال 88 مجروح شد وما ازطریق همین انجمن نجات خیلی تلاش کردیم وازمجامع حقوق بشری ودولت عراق خواستیم که آقا برادرمان را به ما بدهید وخودمان با هزینه خودمان در وطن خودمان مداوایش میکنیم ولی تلاش ما کارساز نشد وما همینک ازصحت و سلامت برادرمان بی اطلاع هستیم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا