مسعود رجوی کجاست؟ ردپای رهبر فرقه از اردن تا خلیج گینه

مسعود رجوی کجاست؟ ردپای رهبر فرقه از خانه صدام حسین درامان (اردن) تا پایگاه نیروی دریایی امریکا درخلیج گینه (آپو)
پیشنوشت _ حدود دهسال است باتوجه به مخفی شدن مسعود رجوی این سئوال بر زبانها جاری شده که این شخص درکجا مخفی شده است؟ دراین نوشتار تلاش براین است رد پای این رهبرفرقه ترور شناسایی شود _ این کند وکاو با استفاده از نرم آفزار شناسایی ” آی پی ” از قسمت آمار مخفی یک سایت وچندوبلاگ از سال ۲۰۰۹ بدین سو بدست آمده است _ برای تهیه این گزارش نگارنده از همگاری مسئولین دو سایت وچند وبلاگ بهره برده است _ این گزارش پژوهشی از این جهت حائز اهمیت است که هدف قرار دادن عقب ماندگی دستگاه تبلیغی این فرقه از پیشرفت های دانش وتکنوۀوژی روز جهان را به نمایش می گذارد.
شایعات درمورد مسعود رجوی از مرگ تا مخفی حضور درکمپ آوارگان لیبرتی (!)
طی این سالها شایعات بسیاری درمورد مسعود رجوی در جوامع حقیقی ومجازی بر سرزبان هاست _ گروهی معتقدند نامبرده فوت نموده است _ گروه دیگری اظهار می داشتند که درمخفیگاه خوددرقلعه سقوط کرده اشرف مخفی شده _گروهی دیگر ضمن حمایت از نظر گروه دوم می گویند با لباس زنانه از اشرف به لیبرتی منتقل شده واکنون در انجا زندگی می کند (!) _ البته نظریه دوم وسوم بیشتر از جانب دستگاه تبلیغی فرقه منتشر گردیده است
برخی از اعضای سابق این گروه هم معتقد بودند رجوی دراشرف است _ که البته باتخلیه این اردوگاه مشخص شد که نامبرده اصولا درعراق نیست _ دلیل این مدعا شخصیت شناسی این تروریست فراری است _ مسعود رجوی موجودی است ترسو _ بزدل _ جان دوست و بسیار خودخواه _ این جنایتکار شقی حاضراست برای زنده ماندن خود به هرخفت وخواری تن درداده واعضای خودرا به کام مرگ بفرستد _ بنابرمستندات موجود نامبرده درسال ۱۳۵۰ برای جان به دربردن از مجازات سنگین با ساواک همکاری کرد کروکی محل زنگی دوستان و سران گروه را دراختیار سازمان امنیت ایران قرار داد ه است.
پس این عنصر پلید دردرجه نخست به فکر جان به دربردن خود می باشد ولذا پس از سقوط اربابش صدام دست بدامن امریکا شد تا باواکس زده پوتین سربازان امریکایی وسرتسلیم فرود آوردن درمقابل ارباب جدید از مهلکه مرگ به گریزد_ توجه داشته باشیم دولت فرانسه این تروریست را از کشور خود اخراج واقامت اورا لغو کرده است و بهمین دلیل هیچ کشورهای اروپایی هرگز حاضر به پذیرش این تروریست تحت هیچ شرایطی درخاک خود نیستند _ خود سوزی های تشکیلاتی سال ۲۰۰۳ باعث شدند که تقریبا عموم کشورهای اروپایی این فرد رابعنوان رهبرخطرناک یک فرقه مورد شناسایی قراردهند _ ولذا این فرد ذلیل وعلیل وعاجرز وترسو بنا برمستندات ذیل گرچه بیمار ودرحال مرگ قراردارد ولیکن بنابر ثبت آخرین ردپای او دراینترنت همچنان زنده است و تحت حمایت امریکا قراردارد..
الف _ رد پای مسعود رجوی بنا بر خاطرات اعضای سابق این فرقه
بنا برتحقیقات بعمل آمده وگفتگو با دوتن از اعضای سابق شورای رهبری _ خانم بتول سلطانی آخرین دیدار خود با مسعود رجوی را سال ۲۰۰۶ و خانم مریم سنجابی آخرین ملاقات خود با این فرد را سال ۲۰۰۷ اعلام نموده اند.
نکته قابل تامل درسخنان خانم سلطانی دراین مورد این است که نامبرده اعلام نموده که مسعود رجوی در اخرین ملاقات با نامبرده عبایی بردوش داشته و به ایشان گفته: ” صبح زود باید بروم ”
این خاطره از آنجهت می تواند مهم باشد که نشان می دهد محل اقامت مسعود رجوی بگونه ای ثابت دراشرف نبوده ونامبرده به این پایگاه رفت وآمد داشته است _ نزدیک ترین مکانی که طی این تحقیق می تواند محل زندگی ومخفی گاه نامبرده تلقی گردد پایگاه گریزلی (محل استقرار نیروهای امریکایی) درنزدیکی پایگاه اشرف بوده است _ به کلامی روشن تر مسعود رجوی درازای صدور دستور تسلیم و تحویل سلاح به امریکایی ها امتیاز حفاظت از خود را دریافت کرده و پس از آن نامبرده درپایگاه امریکا سکونت داشته ودرمواقع لزوم تحت حفاظت نیروهای امریکایی به کمپ اشرف تردد داشته است.

انتقال مسعود رجوی از عراق به اردن تحت حفاظت و حضانت وسرپرستی امریکا
اگرچه تاریخ دقیق انتقال مسعود از عراق به اردن اطلاع دقیقی دردست نیست ولیکن تاریخ حدودی این انتقال می تواند اواخر سال ۲۰۰۷ و یا درطول سال ۲۰۰۸ باشد _ آنچه مسلم است مسعود رجوی قبل از خروج نیروهای امریکایی از عراق به کشور اردن منتقل شده است _
محل اقامت مسعود رجوی وتنی چند از محافظان او کشور اردن
مسعود رجوی و ۳۲ نفر ازنزدیکان او پس از انتقال به اردن درخانه رغد صدام (دختر صدام حسین معدوم) اسکان داده شده وتحت حفاظت نیروهای امنیتی اردن بوده است (این خانه دنزدیکی پایتخت کشور اردن (امان) قرارداشته است).
رد پای مسعود رجوی دراردن با استفاده از نرم افزار شناسایی ” آی پی ”
نرم افزار شناخت آی پی محل اقامت مسعود رجوی دراردن ازسال ۲۰۰۹ تا اواخر سال ۲۰۱۰ را با شماره آی پی های ۲۴۵_۲۴۶_۲۱۹_۱۹۳ و ۲۱۵_۲۴۶_۲۱۹ _ ۱۹۳ مشخص وشناسایی کرده است _ پس از افشاشدن این ردپاها مسعود رجوی ازنرم افزار مخفی کننده آی پی (یونی فیلد) و.مریم قاجار از نرم افزار دیگری استفاده می کند که ورود اوبه جامعه مجازی را به صورت اروپا و ساتلیت پروایدرنشان می دهد..
این نرم افزار شناسایی همچنین از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ آی پی شماره ۱۲۴_۱۵۱_۲۵_۱۹۵ را محل استفاده در خانه تیمی مریم عضدانلو قاجار در اوور سورواز را مورد شناسایی قرارداده است.
انتقال مسعود رجوی به کشور ایسلند دراواخر سال ۲۰۱۰
طبق اطلاعات آماری ازاواخر سال ۲۰۱۰ به مدت ۱۰ ماه آی پی های اردن غیر فعال ویک آی پی استفاده از نرم افزار مخفی کردن آی پی (یونی فیلد) درکشور قطبی ایسلند فعال شده است _ بنا براین آمارها بنظر می رسد مسعود رجوی دراین سال به شدت بیمار بوده و بهمین دلیل جهت معالجه به آن کشور دور افتاده منتقل گردیده است.
بازگشت مجدد از ایسلند به کشور اردن
بنا براطلاعات اماری از اواخر سال ۲۰۱۱ تا اوائل سال ۲۰۱۲ مجددا آی پی های یادشده بالا (اردن _ امان) فعال شده است و بدین ترتیب این جنایتکار فراری مجددا به مخفیگاه خود دراردن بازگشته است.
آخرین مخفیگاه شناخته مسعود رجوی (پایگاه آپو)
_ جزیره ایست کوچک ” درخلیج گینه” که بنابر اطلاعات اینترنت پایگاه نیروی دریایی امریکا در آن قرار داردAPO
اطلاعات بدست آمده از نرم افزار شناخت آی پی نشان می دهد که از اوائل سال ۲۰۱۲ محل اقامت مسعود رجوی درپایگاه نیروی دریایی امریکا درخلیج گینه (آپو) می باشد وبدین ترتیب باتوجه به مستندات بالا این سرکرده فرقه تروریستی از همان سال ۲۰۰۳ وپس از تسلیم و خلع سلاح افرادش تحت حفاظت وحمایت امریکا قرارگرفته است وبه این وان کشور منتقل شده است.
چرا امریکا مسعود رجوی را درپناه خود گرفته است؟
پس از خوسوزی تشکیلاتی درسال ۲۰۰۳ امریکا واروپا دریافتند که این فرقه تروریستی یک گروه بسیار خطرناک است و لذا می تواند با دستورات خود کشی وخود سوزی اعضای مسخ شده خودرا به کام مرگ بفرستند _ گزارش سال ۲۰۱۳ موسسه پژوهشی _ تحقیقی وزارت دفاع امریکا نیر برخطرناک بودن این فرقه مهر تائید نهاد _ بنابراین اروپا و امریکا این گروه خشن تروریستی را بعنوان یک فرقه مذهبی خطرآفرین ارزیابی نموده اند که اعضای فدایی و نادان و رباط گونه آن می توانند برای هرجامعه ای خطر آفرین باشند _ مسعود رجوی بی شک درگفتگوهای خود بعنوان رهبر فرقه با امریکا تهدید کرده که او قادر است با صادر کردن دستور خودزنی وخودسوزی وخودکشی صدها نفر را به کام مرگ بفرستند و امریکا نیز جهت جلوگیری از چنین فجایعی اورا تحت محافظت ومراقبت دائمی خود قرار داده تا بتواند کنترل این دیوانه را بطور کامل دردست داشته باشد.

درحقیقت مسعود رجوی ۳۰۰۰ نفر ادم مسن وبیمار وازرده خاطر ودرحال مرگ را درعراق به گروگان گرفته تا خودبتواند به زندگی مخفی _ انگلی در یک پایگاه امریکایی آنهم دریک جزیره دور افتاده و وشاید هم یک کشتی آخرین سالها وماه های حیات خودرا سپری نماید _ نگارنده معتقد است رجوی دهه هاست از جهت شخصیتی مرده است وشاید مرگ فیزیکی ومحل تلف شدن او به دلیل مخفی وسری بودن هیچگاه منتشر نشود.
مسعود رجوی ما از مخفی گاه خود درحالی زار ونزار اما بطور دائم درحال گشت وگزار دراینترنت بوده و اخبار را دنبال می کند _ درهمین حال تمامی فرامین ودستورات تشکیلاتی رابه مریم قجر درفرانسه منتقل می نماید _ بدون تردید سازمان های اطلاعاتی امریکا واروپا وحتی دولت عراق از محل اختفای این جنایتکار از طریق شنود تلفنی اطلاع کافی ودقیق دارند _ بدین ترتیب مسعود رجوی کاملا تحت نظر می باشد.
نگاه دوگانه امریکا به مسئله فرقه ها
دولت امریکا چندی پیش گزارش سالیانه خود درمورد تروریسم را منتشر کرد _ جالب اینجاست که دراین گزارش غیر منصفانه و گزینشی از رد پای فرقه تروریستی رجوی خبری نیست واین درحالی است که امریکا بارها وبارها برفرقه ای وخطرناک بودن تشکیلات این گروه مهر تاکید گذاشته است _ علت این سکوت امریکا راشاید بتوان فشار ودخالت لابی رژیم صهیونیستی درسیستم حاکمیت دولت امریکا ارزیابی نمود.
نتیجه = نگارنده براین باوراست که مسعود رجوی رابهرصورت باید مرده تصور کرده وتلاش خودرا بر افشای پایگاه تروریستی این فرقه درقلعه اوور سورواز درفرانسه متمرکز کنیم _ تلاش برای تحت پیگرد قانونی قراردادن مریم قجر باتوجه به پرونده سنگین پولشویی و نقشه های تروریستی به دست آمده درسال ۲۰۰۳ ازاین پایگاه که همچنان مفتوح است ممکن خواهد بود _ چنین اقداماتی باید از جانب دولت ایران _ خانواده های قربانیان ترور واعضای سابق این گروه دردستور کاری واقدام قرار گیرد..
ج. سالور، وبلاگ رد پای گرگها

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا