پوران مبرهن با درایت تحسین برانگیزی تمامیت فرقه رجوی را به چالش کشیده است

ملاقات با خانم پوران مبرهن در دفتر انجمن نجات گیلان
خانم مبرهن به مجرد ورود به دفترانجمن با شادمانی وخوشحالی وصف ناپذیرخطاب به مسول انجمن  گفتند: " قبل ازهمه ممنون ومتشکرازاینکه خوشحال مون کردین واطلاع دادین که برادرنازنینم یوسف ضمن نجات ازلیبرتی ناامن به کشورآلبانی منتقل شده است. نمی دانم چرا ولیکن یک احساس خیلی خوب ومسرت بخشی دارم ویک جورهایی بوی خوش برادرم یوسف به مشامم رسیده. انشاء الله که به تازگی درهمین دفترانجمن یوسف را تحویل من وخانواده ام بدهید."
خانم مبرهن ازفرط شادمانی یکساعت تمام حرف زد و من رو به خاطرات گذشته برد  و از یوسف گفت که چگونه درفردای پس ازپیروزی انقلاب با نیت عدالت خواهی ومردم دوستی وبه واسطه ادعای دروغین رجوی دراستقرارآزادی ودمکراسی وجامعه بی طبقه توحیدی اغفال شده و به جوار رجوی رفت وهمه چیزش ازجمله عمر نازنینش را پای رجوی خائن ریخت وقربانی کرد. خانم مبرهن درتوضیح خاطراتش با یوسف افزود " حقیقت دراون مقطع بعدازپیروزی انقلاب من خیلی کوچکترازیوسف بودم ولی چون برادرم را دوست داشتم ناخود آگاه تحت تاثیرش قرارگرفتم ویک جورهایی حمایتش میکردم. تا اینکه سازمان درابتدای دهه شصت دست به سلاح برد وچه خونهای ناحقی را به زمین که نریخت که من بشدت زاویه پیدا کردم وبه یوسف نیزهمواره توصیه میکردم که ازاین سازمان مخرب وتروریستی فاصله بگیرد. یکبارعکس رجوی وملک حسین را باهم ودرکنارهم دیدم خیلی برایم تهوع آوربود که رجوی چگونه به خاطرجاه طلبی خود به دیکتاتورها متوسل شده است ودارد وطن فروشی میکند. الان هم بوضوح می بینیم دراستمرارهمان خط بیگانه پرستی رجوی وزنش چگونه برای بیگانگان خاصه امریکاییها مزدوری میکنند ویک سابقه 20 ساله مزدوری به صدام را درکارنامه سیاه خود دارند ودرنزد ایرانیان منفور و منزجر هستند."
خانم پوران مبرهن درپایان این دیدارصمیمانه وبه یادماندنی خواستند که نامه اش درسایت نجات به زودی اطلاع رسانی شود شاید که به گوش یوسف درآلبانی برسد و مسیر زندگی اش را عوض کند.

متن نامه خانم پوران مبرهن به یوسف مبرهن مقیم آلبانی
 همه چیزبا خدا ممکن است
سلامی گرم وصمیمی خدمت برادرعزیزم یوسف مبرهن
من خواهرت پوران به نیابت ازافراد خانواده پدرومادروخواهرت احترام وبرادرانت محمدرضا ورامین وکلیه افراد فامیل ازمیهن عزیزمان ایران واستان سرسبزگیلان سلامی گرم وصمیمانه فرستاده ودرسلامت وامنیت وآرامش کامل هریک مشغول به کاری بوده وهمگی فقط وفقط ازدرد فراق وبه شوق دیدارتومی سوزیم وتا روزی که توبخواهی به دلتنگی وعشق و دوست داشتن خانواده ات که تورا بسیاردوست دارند اهمیت بدهی وبه آغوش گرم خانواده ات برگردی.ما همچنان منتظروچشم به راه باقی می مانیم. این را گفتم که بدانی حق انتخاب با تواست.
برادرم توریشه داری وریشه توخانواده توست. منطق صحیح به تومیگوید که هیچ چیزبدون ریشه وپایه دوام یافتنی نیست. خانواده پایه وبنیاد جامعه میباشد وتشکیلاتی که بنیاد خانواده را ازهم گسست خود نیزهیچ پایه وبنیانی ندارد ونهایتا هیچ تکیه گاهی ندارد وسرگردان به هرناکجا آبادی میرود. این سخن حضرت علی (ع) است که اگرراهی را که میروی آسودگی فکرواندیشه نیافتی بدان راهی را که ایمن نیست می پیمایی ودرتاریکی ره می سپاری. زیرا طالب دین و راستی ودرستی نه اشتباه میکند ونه درتردید ونه درسرگردانی است.
آیا برای رسیدن به آرمان و آزادی باید چنانچه احساس بی کسی وبی پولی کردیم بدنبال هرکسی وهر پولی برویم؟ تشکیلات وسازمانی که سالها عمرارزشمند تو وامثال تورا به اسارت خود گرفت تا به الان درمسیرفعالیت سیاسی خود هرجایی که احساس بی کسی وبی پولی نمود بدنبال هرکسی وهرپولی راه افتاد وبه هرنا کجا آبادی شما را با خود همراه نمود وتکیه زد به صدام وکمک مالی وتجهیزات نظامی اووبه امریکا وبه اسرائیل وبه بدخواهان دیگر!! وبه هرناکجا آبادی دیگر……..!!
آیا این سرگردانی وحیوانی نیست!؟ گمراهی نیست!؟ آیا باید خود را به هرآب وآتش بزنیم ونیست ونابود کنیم وهویت وخانواده وجامعه خود را نادیده بگیریم!؟ زن را ازشوهرجدا کنیم. حلال را حرام و حرام را حلال کنیم. همه چیزرا نیست ونابود نماییم تا آزادی! را فراهم نماییم! آنوقت چه کسی است که ازاین آزادی بهره ببرد!؟
داداش عزیزم. سالهاست که تشکیلات رجوی تووامثال تورا به کتمان حقایق وتشویق به پرهیزنمودن ازهرگونه ارتباطی با دنیای بیرون به علت ترس ازدست دادن تووامثال تو تلاش میکند نه حقایق را بشنوید ونه واقعیتها را ببینید وبرچسب واژه خائن را برای جداشده ها یدک می کشد تا فکرجدایی ازسازمان به سرتان نزند. ازطرفی مانع ازدسترسی تووامثال توبه تمام ابزارهای ارتباطی با دنیای بیرون تشکیلات شده وازارتباط با خانواده محروم تان ساخته اند تا جایی که خیلی ازجداشده هایی که درایران با آنان ملاقات نموده ایم موبایل ویا اینترنت این وسیله ارتباطی پیش وپا افتاده را نه به چشم دیده اند ونه لمس کرده بودند!
این مانع تراشی ها یعنی فرار از واقعیت وترس ازمواجهه شدن با واقعیت. خدای بزرگ همواره درقرآن کریم به تکرار توصیه نموده که آگاه باشید بدخواهان ودروغگویان وانکارکنندگان واقعیت همواره تلاش میکنند گوش ها حقایق را نشنوند وچشم ها واقعیتها را نبینند تا جایی که افراد را کوردل نمایند.
برادرعزیزم. تا به امروزسرنوشت و زندگی واختیاروانتخاب تودراسارت تشکیلاتی بوده که به جای تو زندگی کرده اند به جای توتصمیم گرفته اند وبه جای توآواززندگی را خوانده اند وداستان زندگی ات را به جای تونوشته اند. حال میخواهم بگویم اکنون تصمیم با توست. حقیقت این است که اینجا نه ازتهدید ونه ازانتقام بلکه بالعکس آرامش وآزادی انتظارتورا می کشد که دوباره آنرا تجربه کنی. این آغازماجرای جدید توست. توحق انتخاب داری. خداوند بین تووخودش کسی را قرارنداده تا فاصله ایجاد کند درتوبه وبازگشت به تو عیب نگرفته وبرای بازگشت به خویش شرایط سنگین قرارنداده وازرحمت خویش ناامیدت نکرده است.
جداشده هایی که به خواست خود به ایران مراجعت نموده اند اکنون فقط افسوس سالها عمرازدست رفته خود را دربطالت ودوری ازخانواده می خورند وباقی عمرخود را درکنارخانواده درآرامش سپری میکنند.
به امید روزی که با دیداروبازگشت خود به خویشتن خویش وخانواده آرامش را به خود وخانواده ات هدیه کنی ویقین بدان همه چیزبا خدا ممکن است.
تلفن تماس خودم  09113359137   /    تلفن تماس رامین  09123759529
منزل پدری        01334477330   /    01334478167
امضاء:  پوران مبرهن  
 

blank

blank

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا