مجاهدین خلق

سازمان مجاهدين خلق ماركسيست افراطي

سازمان مجاهدين خلق ماركسيست افراطي


نويسنده : مارك ادموند
متن زير خلاصه شده نتايج تحقيقات آقاي مارك ادموند محقق و نويسينده آمريكائي است که درباره ی سازمان مجاهدين خلق منتشرشده است.
بسياري از افراد با شوراي ملي مقاومت ايران و ارتش آزاديبخش ملي و لابي گري آنان در ايالات متحده عليه دولت ايران و ارائه تصاوير ماهواره‎اي مربوط به تاسيسات هسته اي ايران و موضوع ادعاي آزمايشگاه هاي سري ايران اشنا هستند البته ممكن است بسياري نيز از اين واقعيت بي اطلاع باشند كه هر دو عنوان گفته شده در واقع اسم مستعار سازمان مرگبار مجاهدين خلق است. اين گروه ناسيوناليستي در سال 1965 و باهدف ايجاد حكومتي سوسياليستي و تندرو در ايران تاسيس شد، ايدئولوژي اين گروه مشتمل بود بر ملغمه اي عجيب و غريب از نظريه هاي ماركسيستي و عقايد اسلامي انقلابي و از حيث ماركسیستی، اين گروه از تئوري هاي مبارزه ی طبقاتي و نيز جبرگرايي تاريخي و مفاهيم و ديدگاه هاي نئوماركسيستي نبرد مسلحانه، نبرد چريكي و شجاعت انقلابي دفاع مي‎كند. از نقطه نظر اسلامي نيز گروه مورد بحث، پذيراي عقايد و باورهاي مبارزاتي مرتبط با مفهوم شهادت است اين گروه در سوابق خود دست يازيدن به قتل و خرابكاري عليه ايراني‎ها و كشورهاي غربي را دارد.
سازمان مجاهدين خلق كه از ابتدا مشي مبارزه ی مسلحانه را پيشه ی خود ساخته بود براي تامين نيروهاي عادي اين تشكيلات به جذب افرادي از طبقه فقير و نيز متوسط جامعه كه فريب خورده بودند اقدام نمود. هدف از جذب اين افراد آن بود تا آن ها را از طريق دوره‎هاي آموزشي برگزار شده توسط سازمان آزاديبخش فلسطين در سوريه ، لبنان و اردن به سربازهايي ( براي سازمان ) تبديل کنند. سازمان مجاهدين خلق تحت تاثير انقلاب هاي كوبا و ويتنام نسبت به به كارگيري اعضايش در سال 1971 عليه رژيم محمد رضا شاه جهت حمله به تاسيسات مربوط به حكومت شاه اقدام مي كردند سازمان مجاهدين با هدف حل و رفع تناقضات بنيادين موجود بين خلق و رژيم دست نشانده CIA چند افسر نظامي آمريكايي و نيز چند كارمند شركت اكول اينترنشنال را ترور كرد، اعضاي اين سازمان به شركت پپسي كولا جنرال موتورز شركت نفتي شل پان امريكن نيز حمله كردند.
* قطع رابطه ی سازمان مجاهدين خلق با دولت انقلابي:
تمايلات و رويكردهاي افراطي و خشونت طلبانه ی سازمان مجاهدين خلق پس از بازگشت آيت ا… خميني به ايران شدت بيش تري يافت اعضاي اين سازمان پس از اشغال سفارت امريكا در تهران دراين محل استقرار يافتند و به دفاع از اين محل دربرابر حمله ی احتمالي آمريكا پرداختند. حضور وسيع اعضاي اين گروه از جمله علل و عواملي بود كه امريكارا واداشت تا طرح پيچيده تري را براي ازاد سازي گروگان ها تهيه و به مورد اجرا گذارند كه البته اين طرح هم به شكست انجاميد. سازمان مجاهدين خلق از حيث سياسي به شدت از گروگان‎گيري حمايت و پشتيباني نمودند. البته در همان مقطع زماني بود كه اين سازمان از قانون اساسي اسلامي حمايت نه چندان قابل ملاحظه اي نمود. از هنگامي كه به سال 1981 آيت ا.. خميني از شركت مسعود رجوي رئيس سازمان مجاهدين خلق به عنوان كانديداي رياست جمهوري ممانعت به عمل‌آورد اقدامات ضد‎حكومتي اين سازمان آغاز گرديده است.
* از دست رفتن وجهه سازمان مجاهدین خلق نزد مردم ايران :
در ابتدا برخي از عناصر مهم اپوزيسيون با سازمان مجاهدين خلق همراه شدند و شوراي ملي مقاومت را تشكيل دادند اما بسياري از آنان پس از اندك مدتي اين شورا را ترك گفتند و علت اصلي اين اقدام نوع رهبري پر نفوذ سازمان مذكور و بویژه شيوه ی مستبدانه آن بود هنگامي كه به سال 1983 سازمان مجاهدين خلق رسماً دوشادوش عراق به نبرد عليه حكومت و ملت ج.ا.ا پرداخت سازمان مذكور به همراه هزار نفر از اعضاي آن به عراق رفتند و ارتش آزاديبخش ملي را بنياد نهادند. اين تشكيلات نظامي سابقه ی فعاليت كم ارزشي را از خود برجاي گذاشته است ولي به خشونت و سبعيت اشتهار يافته و آن بدان علت است كه در اقدامات رژيم صدام‎حسين براي نسل كشي شيعيان و اكراد عراق مشاركت نموده است.
* موضع گيري هاي تازه ی سازمان مجاهدین خلق در خصوص ماركسيسم و اسلام گرايي:
سازمان مجاهدين خلق با هدف كسب حمايت سياسي و نيز پشتيباني مالي تلاش نموده است تا موانع تندرو انه ماركسيستي و نيز لحن مبارزاتي اسلامي خود را قدري تعديل نمايد. اعضاي اين سازمان مدعي هستند كه پيرو توحيدند و آن عبارت است از جامعه ی بی طبقه ی توحيدي كه در آن همه مردان با هم برابرند و تمامي زن ها هم از حقوق سياسي و اجتماعي مساوي برخوردار هستند. سازمان مجاهدين خلق تحت لواي شوراي مقاومت ايران فريبكارانه از دغدغه‎ها و نگراني هاي ايالات متحده در خصوص ايران بهره برداري مي‎كند و اطلاعات جعلي و گمراه كننده درباره ايران ارائه مي‎دهد و خود را ب عنوان آلترناتيو حكومت فعلي ايران عنوان مي سازد و سازمان مجاهدين خلق به سبب آن كه طي مدت جنگ ( ايران و عراق ) به عنوان متحد صدام عمل نمودو نيز به علت شيوه هاي مستبدانه رهبرانش، ايدئولوژي انقلابي و روي آوردن به رويكرد ليبرال دمكراسي به هيچ عنوان صحت ندارد شيوه هاي رفتاري اين سازمان نشانگر آن است كه توانمندي لازمه و قصد و اراده خاص را براي روي آوردن به سوي شيوه هاي دمكراتيك ندارد اقدامات ضد آمريكايي سازمان مجاهدين خلق، ترور بمب گذاري و گروگان گيري بوده است.
بر اساس گزارش وزارت خارجه ی ايالات متحده ( سال 2003) شوراي ملي مقاومت ايران و ارتش آزاديبخش ايران، اسامي پوششي سازمان مجاهدين خلق است. اين نكته از آن روي حائز اهميت است كه روز نوزدهم اكتبر سال 2004 سازمان مجاهدين خلق در فهرستي كه توسط وزارت امور خارجه ايالات متحده در مورد اسامي سازمان هاي تروريست خارجي انتشار يافت در رتبه بيست و پنجمن قرار گرفت، از جمله اقدامات تروريستي صورت يافته توسط اين سازمان به ترور و قتل پرسنل نظامي آمريكايي و نيز افراد عادي و غير نظامي آمريكا و همچنين حمله به تاسيسات متعلق به ايالات متحده آمريكا به فعاليت هاي خاص جمع آوري كمك و نيز لابي گري مبادرت مي ورزند در واقع سازمان مجاهدين خلق تحت آن عناوين درصدد برآمده تا از هراس غربي ها از حكومت ايران بهره برداري كنند و برای جلب حمايت و پشتيباني آن ها از خود به عنوان آلترناتيو آن حكومت تلاش کند. به هر تقدير خطاست اگر آمريكائي ها بخواهند از سازمان ياد شده حمايت كنند زيرا اين سازمان عملاً نمي‎تواند آلترناتيو حكومت ايران باشد اين سازمان به واسطه ی اقدامات و عمليات آدم كشي و تخريب كه در ايران و عليه ايالات متحده و ديگر كشورهاي غربي صورت داده پرونده ی قطوري را در زمينه فعاليت هاي تروريستي براي خود فراهم ساخته است. سازمان مجاهدين خلق علاوه بر اقدامات نفرت‎انگيزي كه عليه شهروندان عراقي و ايراني مرتكب شده، نسبت به حمله عليه اماكن متعلق به حكومت ايران در سراسر جهان نيز مبادرت ورزيده است. در سال 1999 اين سازمان به نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد در نيويورك حمله كرد. در سال 2000 و 2001 ارتش مورد بحث به طور مكرر به انجام حملات خمپاره زني عليه مراكز نظامي و نيز نيروي انتظامي ايران و همچنين ساختمان هاي دولتي نزديك مرز ايران وعراق مبادرت ورزيد. سازمان مجاهدين خلق بيش از يك هزار نفر از مقامات حكومتي را طي همان سال هاي اول به قتل و يا رساند یا مجروح کرد. در سال 1981 بود كه سازمان با كار گذاشتن بمبي در يك ضبط صوت تلاش نمود تا ايت ا… علي خامنه اي را ترور نمايد كه به كشته شدن تعدادي از دوستان و همراهان وي منجر شد. انفجار بمبي توسط اين سازمان در دفتر حزب جمهوري كه به كشته شدن 70 نفر و كشته شدن رئيس جمهور و نخست وزير و نيز رئيس قوه قضائيه و…از اقدامات این سازمان است. سازمان مجاهدين بعد از جنگ به كمك صدام يورش هايي را عليه اهداف غير نظامي در ايران صورت داد و طي اقداماتي خودروها، بزرگراه ها ، ساختمان هاي دولتي، محل مراجعه مردم و نيز محل هاي كسب و كار و منازل شخصي مردم را با استفاده از خمپاره، مين گذاري ، تله كردن انواع بمب و نيز ايجاد حريق و آتش سوزي مورد حمله قرار داد.
بسياري از مردم شاهد اين واقعيت هستند كه سازمان مجاهدين خلق دائماً به چاپ و انتشار كتب و بروشور و… اقدام مي كند و از طريق آن ها و نيز از طريق وب سايت اش به نشراطلاعات كذب و گمراه كننده می پردازد. اخيراً يكي از وب سايت هاي متعلق به سازمان مجاهدين خلق تصاويري را از جريان تصرف سفارت آمريكا در تهران ( به سال 1978) منتشر ساخت و به دروغ عنوان نمود كه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور فعلي ايران در حال انتقال يكي از گروگان ها در تصوير مشاهده مي شود در هر حال بر اساس قوانين ايالت متحده آمريكا برقراري ارتباط و يا اقدام به ارتباط گيري با سازمان مجاهدين خلق كه توسط وزارت امور خارجه امريكا بعنوان سازمان تروريستي خارجي معرفي شده است داراي تبعات و پيامدهاي حقوقي خواهد بود. مطابق قوانين موجود، اقدام هر شهروند آمريكايي و غير آمريكايي به تهيه عامرانه منابع و پشتيباني براي هر گروه تروريستي خارجي عملي غير قانوني تلقي مي شود. همچنين بر اساس قانون موجود (18) پارگراف شماره 13398 پاراگراف فرعي ب، عنوان منابع و پشتيباني شامل اين موارد مي شود: پول و يا اسناد پولي و مالي، خدمات مالي و يا اوراق بهادار، مسكن و سرپناه، آموزش و يا كمك مشورتي، خانه امن، اسناد و يا مدارك مربوط به هويت جعلي، تجهيزات مخابراتي و ارتباطاتي، انواع تسهيلات، تسليحات ، مواد كشنده، مواد منفجره و نيروي انساني و فيزيكي، ولي اقلام دارويي و موارد مذهبي شامل تعريف مذكور نیست. نمايندگان و يا اعضاي سازمان هاي خارجي كه به عنوان تروريست شناخته شوند در صورتي كه تبعه ی ايالات متحده نباشند مجاز به ورود به ايالات متحده نيستند و در صورت وارد شدن ، تحت شرايط خاص ، ممكن است از ايالات متحده اخراج شوند آن چه در حال حاضر بيش از هر موضوع ديگر جلب توجه مي كند ميزان فعاليت هاي تبليغاتي سازمان مجاهدين خلق است كه با هدف جلب، جذب، حمايت و پشتيباني كشورهاي غربي معارض با حكومت ايران صورت مي‎گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا