مرور برچسب

روش های فرقه ای مجاهدین

سازمان مجاهدین خلق ؛ طرز فکری آغشته به خون وخشونت

تجربه چهل ساله از عملکرد سازمان مجاهدین خلق در ایران وخارج از ایران بهترین گواه وشاهد برای ارزیابی این سازمان مخوف است. سازمانی که بند نافش از روز نخست با خون و خونریزی گره خورده وتا به همین امروز نیز ادامه دارد. در حقیقت سازمان…

دستورالعمل های جدید برای به چنگ آوردن اعضای جوان در اروپا

اعضای فرقه رجوی در ۴۰ سال گذشته با یونیفورم های نظامی متحد شکل و ساختاری نظامی در کمپ های واقع شده در بیابان های عراق و درکشور آلبانی هم در خارج از شهر تیرانا در کمپی دیگر موسوم به اشرف سه روزگار می گذرانند تا دسترسی آنان به دنیای بیرون…

برچسب های ناچسب به خانواده ها

ترس از رسیدن پای خانواده ها به آلبانی و درخواست های ملاقات با فرزندانشان، سران مجاهدین را به وحشتی خانمان سوز انداخته و در همین راستا دست به تحرکات مذبوحانه و دروغین می زنند. درهمین راستا سران جهل و جنایت مجاهدین، سعی کردند در چند مورد…

ببرک های کوچولو : خاطرات رستم آلبوغبیش

نصف شب همه ما در خواب عمیق بودیم که ناگهان صدای بیدار باش آمد. همه خواب آلود بلند شدیم و به همدیگر نگاه و سوال میکردیم که جریان چیه ؟! باز چی شده بعضی از بچه ها زیرلب غر می زدند ومی گفتند زورشان میاد راحت باشیم. بعضی که می خواستند اول آبی…

برده داری نوین در فرقه تروریستی رجوی

بدنبال انتشار کتاب خانم فرشته هدایتی از زنان شورای رهبری و جداشده از فرقه تروریستی رجوی که در آن به افشاگری علیه مناسبات ضد انسانی این فرقه بخصوص علیه زنان پرداخت ، رجوی ها که از رو شدن این حقایق مخصوصاً افشای خارج کردن رحم زنان به وحشت…

نشست های موسوم به”غسل”، دومین اهرم سرکوب در مناسبات فرقه رجوی

در مطلب قبل خدمت شما دوستان عزیز عرض کرده بودم که در مناسبات فرقه ای رجوی دو اهرم مهم وجود دارد که نفرات را توسط آن شستشوی مغزی میدهند. در آن مقاله به نشست های موسوم به"عملیات جاری" به مثابه مهمترین عامل سرکوب در سازمان مجاهدین خلق پرداختم…

وقتی «فهیمه اروانی» گوش «نسرین» را گاز گرفت

سال ۸۱ قبل از سقوط صدام، موج جدایی و فرارها افزایش‌یافته بود و رجوی افسارگسیخته‌تر از هر زمان به هر بهانه از اعضا نسق می‌کشید. در همان ایام دسته‌دسته زنان را از مقرهای مختلف به مقر مرکزی موسوم به پارسیان می‌فرستادند تا یکی دو ماه در…

“عملیات جاری” بالاترین ابزار سرکوب تشکیلاتی در فرقه رجوی

قبلا عرض کرده بودم که به موضوع نشست های موسوم به"عملیات جاری" خواهم پرداخت تا بدانید که از سالها قبل در فرقه رجوی چگونه افراد با این تکنیک تحت کنترل فکری و روحی بوده و هستند و بدین وسیله سرکوب میشوند. در واقع تاریخچه عملیات جاری برمیگردد…

آیا همه اباطیل مسعود رجوی، باید ارزش تلقی می شد؟

چرا در سازمان، باید همه حرفهای مسعود رجوی را ارزش تلقی می کردیم؟ چرا هر چیزی را که رهبری نفی می کرد، باید ضد ارزش شمرده می شد؟چرا خود مسعود رجوی، یک ارزش محسوب می شد؟مگر مسعود، خدای نکرده، معصوم بود؟از روز اولی که دیدم سر در همه اتاق ها و…

ارتش سایبری مریم پاک رهایی – قسمت اول

1- پیش گفتاربا سلام دوستانپس از این که بالاخره در آلبانی توفیق حاصل شد و توانستم خودم را از فرقه رجوی نجات بدهم و پس از مدتی که طول کشید تا بتوانم روی پای خودم بایستم و تا حدودی ضربات ناشی از اسارت در فرقه مجاهدین را پشت سر بگذارم، در هفته…