وارونه نمایی

رونوشت برابر اصل است!

بیانیه های پارلامنتر ها، پاره ای از بازنشستگان مجالس بعضی ازدولت ها و…، درحمایت ازنشستی که قراراست در پاریس برگزار شده و طی آن سرنوشت ملت ایران که همان رسیدن به سعادت؟؟!! آزادی ودموکراسی مشابه مناسبات موجود درفرقه ی  رجوی تعیین یا مشخص تر میشود، پی درپی در رسانه های باند رجوی منتشر میشود و از جار وجنجال های شبانه روزی  رجوی ها چنان بر میآید که تو گویی که: "ابر وباد ومه خورشید وفلک " بکار گرفته شده اند تا مسعود ومریم  به  ابراز قدرت پرداخته  ومتاع  آلترناتیوی خود را به رخ  قدرت های جهانی کشیده ونهایت اینکه به کمک این قدرت ها ودر غیاب مردم ایران بر مقدرات آنها حاکم شود.
این بار نوبت اکثریت پارلمانتر های اردن بوده است که متن بیانیه ای را که همفکران وهمکاران دیگرشان درکشور های دیگر امضاء کرده اند، با مهر ونشان خود مزین کنند!!!
دراین بیانیه،  با انشاء، خواسته ها و ادبیات یکسانی که بنام یا ازطرف دیگران انتشار یافته، چنین آمده است:
" ما حمایتمان از مقاومت ایران و برنامه خانم مریم رجوی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی در ایران را مورد تأکید قرار می دهیم… -پرونده قتل عام ضدبشری روز اول سپتامبر 2013 در اشرف، باید به دادگاه جنایی بین المللی برای انجام تحقیقات مستقل و پیگرد مسئولان این جنایت ارجاع شود… – ما به شدت تمامی انواع قتل و محاصره ظالمانه و محروم کردن ساکنان لیبرتی از حقوق انسانی را محکوم می کنیم و از دولت عراق خواهان لغو محاصره لیبرتی به ویژه محاصره پزشکی و پایان دادن به نقض حقوق پناهندگان هستیم ".
آیا برنامه های خانم رجوی همانست که درمناسبات درون گروهی خود – درکمپ لیبرتی و اوروسواز- پیاده میکند؟؟ شما که از ماهیت این برنامه ها و هسته ی ایدئولوژیک  سکتاریستی کم نظیر آن اطلاع دارید، میخواهید این برنامه ها طابق النعل بالنعل درکشور بزرگ ایران پیاده شود؟؟ چرا  مردم اردن را ازاین مزایای تفکر مریم رجوی وشرکاء محروم میسازید؟؟!!
اگر براستی هم باور به پیاده شدن ماحصل تراوشات فکری مالیخولیایی رجوی دارید، پیشکش خودتان.
 من دراین خصوص بشما توصیه میکنم که صحبت هایی با سفیر کامبوج کرده واطلاعاتی از رژیم پول پوت- ینگه ساری ازاو بگیرید وسپس ایده های رجوی را درکشور خوتان پیاده کنید. کار ازمحکم کاری عیب نمیکند، عجله نفرمایید!
دیگر اینکه توضیح دهید که متن اصلی بیانیه ی منسوب بشما ازکجا تهیه شده و چرا عینا مانند بیانیه ی اکثریت سنای ایتالیا و… است؟ شما تهیه کننده ی اصلی آن بوده اید یا سنای ایتالیا و… ویا زبانم لال رونوشت امریه ایست که باند رجوی دراختیارتان گذاشته ویا بدتر به وکالت ازشما وبدون اطلاع شما انتشار یافته است؟؟
دراین بیانیه ها مدام به محاصره ی لیبرتی اشاره شده که خانواده های داغدیده وگروگان داده ی ایرانی ازصحت وسقم آنها اطلاعی ندارند وآنرا درحد ادعا دانسته ومسلما براین نظرند که به آنها اجازه داده شود که به کمپ مراجعه کرده و مشکلات فرزندان خود را اززبان آنها ودر محیطی خالی از کنترل گماشته ها وفدائیان کم تعداد رجوی بشنوند!
چه رازو رمزی دراین عدم جلوگیری ازتماس خانواده ها با این اسرای لیبرتی وجود دارد؟؟
غیر ممکن بودن این تماس های خانوادگی – بعنوان ابتدائی ترین حقوق انسانی – موجب سوء ظن های زیادی شده وپرواضح است که صداقت شماها در حمایت واقعی از ساکنان لیبرتی عراق مورد سئوال قرار میگیرد.
به چه دلیل تصور میکنید که درمورد اسرای لیبرتی، شما صلاحیت ودلسوزی بیشتری نسبت به خانواده ها دارید؟؟
بعنوان یک عضو خانواده ی  چند تن از گروگان های رجوی مستقر درلیبرتی، حجت ام را باشما تمام کرده و منتظر اقدامات عملی موثر دراین مورد میباشم.
تا سیه روز شود هرکه دراو غش باشد!
نوید
 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا