وابستگی خانوادگی و عواطف انسانی بزرگترین مشکل مجاهدین

سازمان مجاهدین در مناسبات فرقه ای و غیر انسانی خود همچنان در تضاد با روابط خانوادگی و علاقه های معمول اجتماعی می باشد. انقلابهای ایدئولوژیک مختلف و نشستهای روزانه و عملیات جاری و غسل هفتگی و حتی تعهده دوساله در مقابل عواطف انسانی و وابستگی های خانوادگی هرگز به سازمان مجاهدین کمکی نخواهد کرد و نادیده گرفتن مهر خانوادگی امری است که فرقه مجاهدین در آن موفق نخواهد بود و در این زمینه فعالیت های چشمگیر بنیاد خانواده سحر به خانوادهایی که بدنبال عزیزان خود رنج سفر به بیابانهای عراق را متحمل می شوند، قابل تحسین است. 31.05.2008

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.