وارونه نمایی

به آمار دروغین عادت کرده ایم

ما به آمار دروغین نجومی وکلان سازمان مجاهدین عادت کرده ایم

وقتی خبرمنتشره ازسوی سازمان مبنی برشرکت 70000 { هفتادهزار! } آدم، چه ایرانی وچه خارجی وعلی الخصوص چه لهستانی!؟ دراجتماع سالن ویلپنت پاریس را شنیدم، بی اختیارآماردروغین وکذائی درمقاطع پیشین به خاطرم آمدکه چگونه کارگاه آمارسازی سازمان نیزبه سرقله! رسیده است.

روزگاران خیلی پیشتریعنی دردهه 1360 ببعد سازمان ازبابت مظلوم نمائی ودرعین حال قدرت نمایی کذایی دربوق وکرنا میدمید که درزندانهای ایران 120000 { صدوبیست هزار! } تن ازاعضای مارا اعدام کرده اند وجالب این است که این رقم طی 27 سال گذشته بدون هیچگونه تغییری نه کم ونه زیاد شده است!.

یا اینکه درعملیات موسوم به فروغ جاویدان برای سرپوش گذاشتن به شکست نظامی وهم خطی واستراتژیکی، اعلام کرد که ازطرف مقابل بالغ بر55000 { پنجاه وپنج هزار! } سرباز ایرانی وپاسدارفقط کشته گرفته است، درحالیکه جالب این بود که اعضای ارتش ساخته وپرداخته شده عموصدام معدوم درارتش آزادی! نفهمیدند که ازکجا به خاک ایران نفوذ وازکجا به خا ک صدام بازگشت پیروزمندانه! داشتند چه برسد به اینکه بتوانند ازکشته های خودی وغیرخودی آماربگیرند.

مهمترازهمه امارسازی اعضای مستقردرکمپ اشرف جلوه احمقانه تری به خود میگیرد وآن اینکه درسالهای اخیربعضا ازخبرگزاریها اززبان سازمان خبرازحضوربالغ بر35000 {سی وپنج هزار} رزمنده جوان!؟ درارتش ازادی! سرمیدادند که خودمان نیزدرخلوت وتنهائی وبدورازکنترل والقائات فرقه ای ودرمناسبات محفلی! فقط جوک میگفتیم و به ریش خبرگزاریهاوهم سازمان می خندیدیم.

راستی دربزرگنمائی وگنده کردن آمار، یکجا خودم نیزنقش داشتم وآن اجتماع مردم محروم وگرسنه همسایه اشرف نشینان ازخالص وبعقوبه عراق بود که مسؤل ثبت ورود وخروج اهالی به داخل پادگان ازضلع اصلی بودم که برغم تمامی وعده وعیدهای صنفی به آنها، کمتراز4000 نفراززن وبچه وپیروجوان گسیل کرده بودند وهمین آماررا خودم به بالاترگزارش کرده بودم درحالیله درکمال ناباوری درفردای مراسم موسوم به امجدیه، ازسازمان انعکاس داده شد که اجتماع پرشکوه 70000 {هفتادهزارنفره!؟} حامیان مجاهدین ازعشایرو…..عراقی درزمین ورزشی امجدیه……………

که خواستم حرفی یا اعتراضی کرده باشم که دوستان هم محفلی من گوشزد کردند که بهتراست هیس هیس…..

لابد اعلام حمایت بالغ بر3000000 { سه میلیون!} ازاقشارمختلف عراقی ازسازمان را نیزشنیده اید.این خبری است که شوکه آورتراست چرا که بنظرمیرسد سازمان توده های مردم ایران را با عراقیان اشتباه گرفته است مگراستراتژی توبرپایه حمایت پایگاه اجتماعی ایران بنا نشده بود که الان به آماردروغین حمایت عشایرعراقی افتخارمیکنید!؟آیا بهترنیست ولوبا یک انتقاد کوچک ازخوددر به منحرف کشاندن جنبش آزادی خواهانه بنیانگزاران سازمان صرفا برای مطامع جاه طلبانه، حداقل به آرامش وجدان برسید؟

قربانعلی پوراحمدی – تیرماه 1387

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا