دیدار رستم آلبوغبیش با تعدادی دیگر از خانواده های اسیران فرقه رجوی در آبادان – قسمت پایانی

خانواده ها:آیا اعضا به راحتی نمی توانستند ازلیبرتی فرارکنند؟
رستم آلبوغبیش: البته دراوایل که هنوزسران فرقه برکل کمپ لیبرتی تسلط ویا شناخت نداشتند وازطرف دیگربدلیل مسئله نقل وانتقال افراد و وسایل، اوضاع تقریبا به هم ریخته ای ایجاد شده بود خوشبختانه تعدادی ازافراد اسیر توانستند ازاین موقعیت برای فرار خود از جهنم مناسبات کثیف رجوی استفاده کرده وخود را نجات دهند.اما سران فرقه با هرفرار هرکدام ازاعضا سریعا راه های فراررا با ایجاد موانع وگذاشتن نفرات بیشتری بعنوان نگهبان می بستند!. اما همانطورکه دریکی ازصحبت هایم  گفتم باورکنید که همه اعضا اسیردرفرقه رجوی قبل ازاینکه بلحاظ فیزیکی دربند باشد ذهنشان اسیرودربند دروغ ها وچرندیات سالیان رجوی وسران فرقه اش است، ببینید افرادی که رجوی به اعتماد وصداقت آنها خیانت کرده،ازدنیای بیرون ازفرقه هیچگونه اطلاعی ندارند ومرتب هم سران فرقه اخباردروغ مبنی براینکه افراد جداشده توسط ارتش عراق شکنجه ودرنهایت تحویل ایران داده می شوند پخش می کنند وازطرف دیگر همه پیروخسته و بیمارهستند، طبیعی است که جرات وقدرت انتخاب برای فرارنداشته باشند.علاوه براینها بدلیل اینکه کمپ لیبرتی وسعت کمی دارد وبه شدت هم رفت وآمد افراد توسط مسئولین کنترل می شود متاسفانه فرارازآن ساده نیست دورتادورآن هم دیواربلند گذاشتند.وقتی مریم رجوی برای نصب تی وال (دیوارهای آماده بتنی بصورت تی شکل)دراطراف کمپ لیبرتی همه جا جارمی زند نه بخاطر حفاظت ازافراد آن درمقابل حملات خمپاره ای است بلکه می خواهد راههای فرارازآن را هرچه بیشتر محدود کند قبل ازاین رجوی ثابت کرده که اصلا برای حفظ جان اعضا اهمیتی قائل نیست.
خانواده ها:  سران فرقه به چه طریقی اعضا را درکمپ لیبرتی مشغول می کنند؟
رستم آلبوغبیش: بهتراست بگوئیم که استثمارمی کنند.واقعا به معنای واقعی کلمه سران فرقه دارند اعضارا استثمار می کنند.وقتی به لیبرتی منتقل شدیم اول همه چیزبرمبنای این بود که ما بطور موقت وبرای چند ماه دراین محل حضورداریم!اما براساس سیاست خائنانه رجوی مبنی برماندن اعضا درعراق سران فرقه شروع کردند به تولید کارهای پوشال که اکثرابا انجام آنها افراد دچارآسیب های جسمی می شدند! کارهایی ازقبیل کندن زمین سفت لیبرتی به عمق نیم متر، درست کردن باغچه،جابجایی چند باره درب کانکس ها وپرکردن گونی های شن،تازه بعد ازاتمام هرکاری دوباره سران فرقه اعلام می کردند که طرح قبلی خوب نبوده وباید تخریب وبراساس طرح جدید انجام شود!! ودرکناراین کارها بطورمرتب وطی چند نوبت هم نشست های مغزشویی برگزارمی شد! بنابراین سران فرقه برای مشغول کردن اذهان وجسم وروح اعضا بطورشبانه روزبرنامه ریزی می کنند.
خانواده ها: طبعا ما نگران سلامتی فرزندان خود هستیم وبطورمرتب هم خبردارمی شویم که یکی ازاعضا درلیبرتی براثربیماری فوت کرده، سران فرقه هم مرتب می گویند دولت عراق درفرستادن افراد بیماربه بیمارستان تعلل وکارشکنی می کند تا چه اندازه این حرف صحت دارد؟
رستم آلبوغبیش: واقعا سران فرقه بغایت دروغگو هستند برای اثبات دروغ های آنها برایتان ازخودم وچند نفری که درنوبت رفتن به بیمارستان بودیم مثال می زنم.من دردرگیری سال 90 دراشرف ازناحیه پا مجروح شدم که هنوزهم احساس درد دارم.داستان مجروح شدنم وبی اهمیتی سران فرقه برای مداوا کردن من ودیگر مجروحین صحنه حکایتی دارد که جداگانه خواهم نوشت.اما وقتی به لیبرتی رفتیم هنوز پای من مشکل داشت ولازم بود که بطورمرتب برای مداوا  به بیمارستان عراق مراجعه کنم،اما  هربارکه از مسئولین فرقه می خواستم  مرا برای مداوا بفرستند عنوان می کردند که ارتش ودولت عراق مانع می شود ونوبت نمی دهند!چند نفردیگر هم به این شکل بودند تا یکبارکه نماینده کمیساریا آمد لیبرتی من وسه نفردیگربه طریقی خودمان را به وی رساندیم و با عصبانیت به وی گفتیم چرا شما به دولت عراق فشارنمی آورید تا زودتر مارابرای مداوا به بیمارستان بفرستد؟وی جواب داد اینطور نیست،الان شما را نزد دکترومسئولین درمانگاه عراقی که درکنارلیبرتی بود می برم،وی به مسئول درمانگاه گفت آیا شما درفرستادن افراد مجروح وبیماربه بیمارستان مشکلی دارید؟ که اوهم جواب داد همین الان حاضرم آنها را به بیمارستان منتقل کنم ولی مسئولین سازمان مانع می شوند وقتی خواست ما را به بیمارستان منتقل کند دونفرازمسئولین فرقه که همراه ما آمده بودند جواب دادند فرستادن افراد باید به تائید مسئولین بالای ما باشد ما خودمان به نوبت آنها را می فرستیم!! که نماینده کمیساریا گفت دیدید که مقصر مسئولین سازمان هستند.بنابراین اصلا رجوی برای حفظ جان وسلامتی اعضای خودش ذره ای اهمیت قائل نیست واتفاقا سران فرقه ازهمه نفرات با کت وشلوارعکس تهیه کرده چراکه مرده آنها بیشتربدرد رجوی می خورد تا زنده آنها!متاسفانه الان تعدادزیادی ازاعضای اسیربیماری حادی دارند که اگرهرچه زودتربرای مداوای آنها ازسوی جامعه بین المللی اقدام عاجلی صورت نگیرد جانشان درخطر خواهد بود.بنابراین بهانه ها ودروغ های کثیف رجوی فقط بخاطراین است که گناه مرگ ومیر اعضا را به گردن دولت عراق بیاندازد!
خانواده ها: تاکنون تعدادی ازلیبرتی به آلبانی منتقل شدند انتخاب این افراد روی چه معیاری است؟
blankرستم آلبوغبیش: موقعی که من ازکمپ لیبرتی فرارکردم اواخرسال 91 بود که هنوزکسی به آلبانی ویا خارج منتقل نشده بود اما براساس شناختی که از سران فرقه وسیستم تشکیلات آنها دارم اولا که نفرات حق هیچگونه انتخاب واظهارنظری ندارند!متاسفانه انتخاب اسامی نفراتی که باید منتقل شوند به عهده مسئولین فرقه است یعنی آنها تصمیم می گیرند که چه کسانی وحتی چه تعدادی را بفرستند! اما این را بدانید که رجوی هرگزحاضر نیست اعضا ازعراق خارج شوند وباورکنید ازاینکه سران فرقه قبول کردند تعدادی ازاعضا به آلبانی منتقل شوند فقط بدلیل کم کردن فشارهایی بوده که ازسوی جامعه جهانی،خانواده ها،افشاگریهای اعضای جدا شده وهمچنین اعتراضاتی که دربین اعضا اسیر فرقه نسبت به وضعیت شان وجود دارد می باشد واتفاقا بنظرمن رجوی ازاین موقعیت هم استفاده کرده تا تعدادی ازمسئولین فرقه را که درعراق پرونده دارند ازاین کشور خارج کند وشما می بینید که دربین تعدادی که فرستاده خیلی ازمسئولین جنایتکاروشکنجه گر فرقه اعم زن ومرد را به آلبانی فرستاده! ولی شکی نیست که انتقال این تعدادبه آلبانی دربین دیگر نفرات هم انگیزه خروج ازعراق ایجاد کرده واوضاع درون فرقه را بیشتر بحرانی می کند علارغم اینکه رجوی روی مانده آنها درعراق تاکید دارد.
خانواده ها: شما چگونه وبه طریقی ازفرقه جدا شدید؟
رستم آلبوغبیش: همانطورکه گفتم هرفرد اسیر برای رهایی خودش ازفرقه می بایست اول ذهن خودش را ازمزخرفاتی که رجوی برایش درست کرده خلاص ورها کند هرچند بدلیل مغزشویی ها،تهدیدها ورعب و وحشتی که سران فرقه درمناسبات ایجاد کرده بودند درفرقه برای کسی ساده نبود که بگوید می خواهم جداشوم واقعا کابوسی بود!ولی من با خودم گفتم که اگریکباردربیرون مناسبات بمیرم بهتراست تا روزی صدبارسران فرقه مرا بکشند.اما از زمانی که تصمیم گرفتم ازفرقه فرارکنم مانع دوم من مشکل پایم بود که نمی توانستم با آن برای فراراقدام کنم چون درنقطه ای می بایست که با سرعت بیشتری حرکت می کردم تا گیرعوامل فرقه نیفتم.اما بعد ازمدتی که  توانستم قدم بردارم عزم خودم را جزم که هرطورشده ازلیبرتی فرار کنم این بود که روزی ازغفلت نگهبان فرقه استفاده کردم وبصورت لنگ لنگان خودم را به سربازان عراقی رساندم هرچند عوامل فرقه به من رسیدند ولی چون سربازان عراقی هم به ما رسیده بودند آنها مرا ازچنگ عوامل فرقه نجات دادند ونزدخود بردند که بعد ازآن واقعا بهترین رسیدگی ها را به من کرده وبه هتل برده وازهمان موقع تحت حمایت عراق ویونامی قرارگرفتم والان هم خوشحال هستم که توانستم بلاخره به میهن ونزدخانواده ام برگردم واین نکته را هم اضافه کنم که با ورود به ایران مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران با نهایت رفعت وبخشش اسلامی وانسانی با من برخورد کردند وبیشتربرایم ثابت شدکه چقدرسالیان رجوی درباره برخورد دولت ایران با جداشده ها به ما دروغ می گفت ویا اینکه همیشه عنوان می کرد افراد جداشده ازما وقتی به ایران می روند مردم وخانواده ها اورا مورد تنفرقرارداده وازخود دورمی کنند با برخورد انسانی شما متوجه شدم که دراینبارهم به ما دروغ گفته!!رجوی سالیان با همین دروغ ها افراداسیررا فریب داده ودرفرقه نگه داشته وامیدوارم که فرزندان شما هم با زدودن افکارضدانسانی رجوی ازاذهان خود بتوانند هرچه زودتر خودشان را ازدام این فرقه جهنمی نجات دهند ولی ازشما می خواهم که فرزندان اسیرخودرا فراموش نکنید چون هرکدام ازآنها سالها درجهنی ازدروغ،فریب ورعب ووحشتی که رجوی درمناسبات فرقه اش ایجاد کرده بسربردند وسالهاست که ازدنیای واقعی بیرون ازفرقه هیچ خبری ندارند،آنها نیازدارند تا جان تازه ای همراه با نثارعشق ومحبت ازجانب شما به کالبدشان  دمیده شود. ومن این وظیفه را درخودم احساس می کنم که باید برای نجات فرزندان شما ودیگر اسیران فرقه درکنارشما باشم وامیدوارم که به کمک هم بتوانیم هرچه زودتر آنها ازاهریمن رجوی نجات دهیم
صحبت های آقای آلبوغبیش درباره وضعیت اسیران وجنایاتی که رجوی وطن فروش ومزدوربیگانگان برآنها روا می دارد خانواده ها را به شدت متاثرکردبود بطوریکه هرکدام ازآنها درپایان عنوان کردند:هرچند قبلا با صحبت های اعضای انجمن وصف جنایات رجوی راشنیده بودیم وحتی ازنزدیک موقعی که پشت کمپ سابق وبدنام اشرف  تحصن کرده بودیم رفتاروحشیانه سران گروه ضدانسانی رجوی را دیده بودیم ولی قطعا با صحبت های امروزعزم خودرا جزم می کنیم که هرطورشده فرزندان عزیزمان را ازدام رجوی نجات دهیم چون بعد ازرفتن آنها به لیبرتی فکرمی کردیم اسارت آنها زود تمام وبه کشورهای ثالث منتقل می شوند!ولی اینطورکه معلوم است رجوی همچنان قصد دارد بردوران اسارت اسیران بیفزاید که ما هرگزنخواهیم گذاشت.
در پایان این دیدارکه بیش از 2 ساعت طول کشید همه عهد کردند برای افشای ماهیت فرقه متعفن رجوی و رهایی همه اسیران دست ازتلاش برندارند…
 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا