مرور

انجمن نجات مرکز گیلان

دیدار با محمد طاهر محمدزاده در دفتر انجمن نجات گیلان

همسر و فرزندانش چشم براه سید ولی هستندسید ولی محمدزاده از افسران ارتش جمهوری اسلامی ایران با سابقه خدمت 7 ساله در گیرودار جنگ تحمیلی، مابعد نقش آفرینی تحسین برانگیز درموضع دفاعی ازآب وخاک و وطن زیبایش ایران به اسارت صدامیان درآمد ودرهنگامه…

حضور شماری از خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک در دفترانجمن نجات – جلسه اول

روز دوشنبه مورخه 19 آذرماه 1397 شماری از خانواده های اعضای گرفتار در فرقه بدنام و تروریستی رجوی در اسارتگاه اشرف 3 واقع درزندان مانز آلبانی بمنظور دیدار و گفتگوی صمیمانه با مدیر انجمن آقای پوراحمد در دفترانجمن نجات گیلان حضور یافتند و حول…

دیداربامادرمقاوم وچشم انتظارشهربانومرندی دردفترانجمن نجات گیلان

از رنج دوری وچشم انتظاری فرزندم پیروناتوان شدمخانم شهربانومرندی مادردردمند وچشم انتظارکه فرزندش خسروسلیقه دار را دراسارت رجوی دارد، طی کارزاروفعالیتهای ستودنی ازجمله مسافرت چندین باره به عراق ناامن به منظوردیدار وکمک به رهایی دلبندش…

حضور خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک در دفتر انجمن نجات- جلسه اول

روزدوشنبه مورخه 19 آذرماه 1397 شماری ازخانواده های اعضای گرفتار درفرقه بدنام و تروریستی رجوی در اسارتگاه اشرف 3 واقع درزندان مانز آلبانی بمنظوردیدار وگفتگوی صمیمانه با مدیر انجمن آقای پوراحمد دردفتر انجمن نجات گیلان حضوریافتند وحول مسایل…

خزعبلات حمید رضا طاهرزاده موزیسین مزد بگیر رجوی

سوسول خارجه دوست مزد بگیر رجوی، هرازگاهی به دستور رجوی به اتفاق دوستان همکار و همجنس خود به حضور و مشارکت در جلسه عمومی رجوی درعراق ناامن! دعوت میشد تا با یگانه سلاحش که گیتار بود بنوازد که نامش حمید رضا طاهرزاده ملقب به طاهر بود. تملق گوی…

بشدت هوای برادرم را کردم

اسماعیل نیکزاد رودسری متولد 1343 شماره شناسنانه 1446 فرزند محمدعلی و طاهره درهنگامه انجام خدمت سربازی مورخه 10/2/1365 درمنطقه فکه بدست نیروهای صدام به اسارت درآمد وبه اردوگاه شماره 10 صدام هدایت شد وشماره 013024 بنام اودرصلیب سرخ جهانی به…

خانواده ولیرضا اکبری کهنه سری تمامیت رجوی را به چالش کشیده است

به نام آنکه هستی از اوست برادر عزیز و مهربانم ولی رضا اکبری سلام، امیدوارم که خوب و سلامت شاداب باشی و سلامتی و سربلندی و موفقیت شما درزندگی، آرزوی همه ماست. در این سالهای بی خبری وپر فراز و فرود دوران پر تلاطمی سپری کردی. درک این همه…

قدردانی خانواده های دردمند و چشم انتظار شالیکار گیلک

خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلک که هریک عضوی از خود دراسارت رجوی دارند، در15 سال گذشته فعالیتهای بسیار خیرخواهانه وخداپسندانه و رهایی بخش ضد رجوی در راستای رهایی اسرای گرفتاردرفرقه مخرب کنترل ذهن رجوی داشتند. آنها طی نامه ای صمیمانه…

اسماعیل جان هنوز دیر نشده …

صبح امروزآقای حاج مرتضی پورحسن ازاعضای فعال ومرتبط با انجمن نجات گیلان با دردست داشتن نامه ای خطاب به برادراسیرشان درفرقه رجوی  به دفترانجمن حضور یافتند وازمسول انجمن خواستند که با درج نامه درسایت نجات اطلاع رسانی کرده شاید که به گوش…

دیدار با خانواده محمدعلی آقاجانی سیگارودی

محمد علی آقاجانی از اسرای جنگ هشت ساله بود که دراثراغفال ومغزشویی ازاسارتی به اسارت دیگردرآمد طوریکه تاکنون نزدیک به 30 سال ازعمر و جوانی اش را بعنوان گروگان درفرقه بدنام رجوی به بطالت گذراند که مطلقا قابل بازگشت و جبران نبوده ونیست.…