مرور

انجمن نجات مرکز فارس

گریه غزه خنده اورسورواز

مجاهدین این ابراز علاقه خود از نزدیکی به شر مجسمی مثل دولت غاصب اسرائیل هرگز پنهان نکرده اند و همیشه این همکاری وجود داشته و دارد تأیید هلوکاست و دسته گل گذاشتن بر سر قبور درست اندکی قبل از این تهاجمات و همزمان نفی کردن هلوکاست واقعی که در…

آخرین معیار مجاهدین برای جنگ مسلحانه

امروز، مجاهدین ازکمبود حمایت مردمی، اسلحه وهمچنین مرز رنج می برند وتنها وآخرین دستاویز آن ها قرارگاهشان، کمپ اشرف، است که قراراست تحویل حکومت عراق شود ومتعاقباً تعطیل شود.بدین ترتیب، سران سازمان مجاهدین خلق راهی ندارند مگرتداوم بخشیدن به…

قصه شهر رباط ها

رباط های انسان نمای درون پادگان اشرف وحتی پادگان مریم درقلب دمکراسی اروپا هرروزشان شبیه روزگذشته است. درساعت مشخصی که صبح بسیار زود است، ازخواب بیدار می شوند، درمکان و ساعت مشخصی غذا می خورند، کارهای تکراری ومشخصی انجام می دهند که می توانند…

بین جنگ و دموکراسی رابطه ای هست؟

. این تناقض را چگونه پاسخ میدهید یعنی از یکطرف خواهان دموکراسی و تغییر دموکراتیک هستید و از طرف دیگر صدها و هزاران بار بلندتر و رساتر فریاد "جنگ" چنانکه در این شعار محوری آورده شده سر میدهید رابطه جنگ و دموکراسی قابل هضم نیست. توجه دارید که…

ابراز وحشت مجاهدین از زبان عفو بین الملل

دولت عراق از نقض حاکمیت خودش توسط گروههای تروریستی و ایجاد بلوا و آشوب و تفرقه اندازی نه تنها استقبال نمیکند بلکه چه به لحاظ نظامی و چه در صحنه سیاسی و چه در محاکم قضایی نیز بدنبال حذف این جریانات که عمدتا بصورت ابزار دست قدرتها برای اعمال…

محکومیت تروریسم در هند توسط مجاهدین تروریست

رئیس جمهور خود خوانده فرقه تروریستی رجوی که در طی سه دهه انواع و اقسام عملیات تروریستی را تجربه و به منصه ظهور رسانده است و همواره نیز از آن دفاع نموده است تا جایی که در لیست تاریخی تروریسم برای همیشه جای گرفته و مطرود جهانیان و بطور خاص…

خواهر خواندگی مافیا و فرقه رجوی

پشت پرده این واژه یعنی مبارزه با تروریسم آنهم از نوع جهانی، همه گونه امدادرسانی و عملیات ریکاوری برای همان تروریست های شناخته شده و بدنام فراهم میشود برای مثال در لفظ و حتی روی کاغذهای رسمی فرقه تروریستی رجوی را هم "فرقه خطرناک" می نامند و…

سرنوشت فرقه رجوی با سفر تغییر نمیکند

که این فرقه هرجا که میرود و هرجا که رود و هرمقدار هم که پول خرج کند حمایت اصلی را نمیتواند کسب کند چون خودش را بی آبرو کرده است و از سودبری انداخته است. خودش موجبات بی اعتمادی نسبت به فرقه مخوف خود را فراهم نموده است چون هیچگاه روی حرف و…

راه حل چهارم برای فرقه تروریستی رجوی

اثری از موضوع و مسئله عراق در استراتژی اول رئیس جمهور جدید امریکا دیده نمیشود، در نتیجه وقتی عراق در اولویت نیست به طبع آن مجاهدین هم که خیلی روی این موضوع حساب باز کرده بودند و چه بسا به آن بعنوان یک نجات دهنده نگاه میکردند. این امیدشان…

آخرین جمع بندی در فرقه تروریستی رجوی

با توجه به اینکه در شرایط حساسی از نظر فرقه بسر می بریم و نزدیک شدن سرانجام "تعهد دو ساله" و تحویل کمپ اشرف و نزدیک شدن به موعد شش ماهه ای که دولت عراق تعیین کرده بود و خارج نشدن اسم سازمان از لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا و فشار…